Målet med satsningsområdet er å øke bevisstheten i samfunnet, hos myndigheter og byggherrer om hvilke økonomiske, sosiale og miljømessige verdier god arkitektur bidrar til å skape. Ved innsamling og formidling av utvalgte forbildeprosjekter kan prosjektet på sikt bidra til en holdningsendring i BAE-næringen, hvor fokuset dreies over til en bærekraftig modell, der miljø, god samfunnsutvikling og langsiktig økonomisk gevinst blir premissgivende.

 Prosjektet skal levere gode forbilder som gjennom prosess og ferdig bygg har tilført samfunnet noe ekstra. Forbildene understøttes med dokumentasjon fra forskning, brukerundersøkelser, kvalitative analyser av miljømessige, sosiale eller økonomiske effekter, samt observasjoner og interesseutsagn. Dokumentasjonen vektes og forskning har høyest vekt. Resultatene presenteres fortløpende på egen hjemmeside. Med forbildeprosjekter og relevant dokumentasjon i bunn, vil prosjektet kommunisere resultatene og bidra til økt fokus på de faktiske verdiene vi skaper og med det være en viktig bidragsyter til å realisere mange gode byggeprosjekter med merverdi i årene som kommer.

 Hjemmesiden: www.arkitekturskaperverdi.no

 Facebook side: https://www.facebook.com/arkitekturskaperverdi/