ÅRSMØTE i medlemsforeningen FERDIG! – Kunnskapsarenaen for systematisk ferdigstillelse
Dato, tid: mandag 22. juni 2020, kl. 16-17
Microsoft Teams-møte

SAKSLISTE
1. Godkjenning av video-/lydopptak i Microsoft Teams
2. Godkjenning av innkallingen
3. Fortegnelse og godkjenning av medlemmer (juridiske enheter eller fysiske personer) som
støtter foreningens formål
4. Valg av møteleder
5. Valg av deltakere til å underskrive protokoll fra møtet
6. Godkjenning av årsregnskapet
7. Styrets årsberetning
8. Fastsettelse av kontingent
9. Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer
10. Valg av styremedlemmer og styreleder
11. Innkomne forslag • må være styreleder i hende 1 uke før årsmøtet

Underlag
1 – Regnskap med noter for 2019
2 – Styrets årsberetning for 2019
3 – Kontingent for 2021
4 – Godtgjøring til styrets medlemmer
5 – Valg og sammensetning av styret
6 – Evt. innkomne forslag

Oslo, 8. juni 2020
_________________
Alexander Rutle
Styreleder