Endelig rapport av 29.01.21:

forside av en rapport

Siste nytt om prosjektet pr 16.12.20:

profilbilder av tre kvinner

Prosjektet Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekter:  Skaper det verdi og i så fall hvilke?

Dette er et forprosjekt finansiert av BAE-programmet i Prosjekt Norge som skal se på hva som er effekten av å bruke samme prosjektteam på tvers av prosjekter.

Professor Ragnhild Kvålshaugen ved BI presenterer prosjektet slik:

Partnere i prosjektet er AF-gruppen, Norconsult, Kruse Smith, Nye Veier og Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI . Prosjektet vil fokusere på det gjentakende samarbeidet mellom Nye Veier, AF-gruppen, Kruse Smith og Norconsult i anleggsprosjektene E18 Tvedestrand Arendal og E39 Kristiansand vest – Mandal øst og sammenligne dette med tidligere studier gjort av anleggsprosjekter i Senter for byggenæringen som har hatt gjentakende samarbeid.

I utbyggingsprosjekter i bygg-, anlegg- og eiendom (BAE-næringen) er det på grunn av anskaffelsesregler og etablert praksis ikke vanlig å gjenta samarbeid fra prosjekt til prosjekt. Dette medfører at det er vanskelig å overføre læring og beste praksiser fra prosjekt til prosjekt fordi mye av læringen i prosjekter er lagret i hodene til de individene som har vært med i prosjektet og i nettverkene som er utviklet i prosjektarbeidet. Når samarbeid ikke gjentas blir det vanskelig å utnytte akkumulert erfaring og læring til neste prosjekt. Det betyr at verdifull erfaring og kunnskap går «tapt», at man begynner med «blanke ark» og gjerne gjør de samme feilene igjen i neste prosjekt.

Etablert forskning av gjentakende samarbeid viser at å bruke samme team fra prosjekt til prosjekt både gir positive og negative effekter.

  • Positive effekter av gjentakende samarbeid er at man ofte jobber mer effektivt og sømløst fordi usikkerheten reduseres, tilliten mellom aktørene er etablert og man deler felles kunnskap og erfaringer.
  • Negative effekter er at gjentakende samarbeid kan hindre kreativitet, fordi aktørene gjerne gjentar det de har gjort før som de mener fungerte bra. Imidlertid er det ikke sikkert at den delte kunnskapen og praksisen er det som passer best i det nye prosjektet. Sannsynligheten for at de søker ny kunnskap reduseres ved gjentakende samarbeid.

Mer innsikt i verdien av gjentakende samarbeid vil ha stor verdi for BAE-næringen:

  • For det første, vet vi at akkumulering av kunnskap og erfaringer er en forutsetning for innovasjon og nyutvikling. Dette er noe BAE-næringen har behov for, gitt gjentakende utfordringer med å gjennomføre prosjekter på tid, innenfor budsjett og uten for mye feilproduksjon, samt tilpasse seg nye krav knyttet til miljø og klimautfordringer.
  • For det andre, preges næringen av relativt lav produktivitet i forhold til andre bransjer som kan ha sammenheng med manglende effektivitet i prosjektgjennomføring og hvor gjentakende samarbeid kan bidra positivt til dette.
  • For det tredje, ser vi en tendens til at særlig rådgivere og entreprenørselskaper etablerer mer faste samarbeidsrelasjoner. Spørsmålet er om de klarer å fange gevinster av dette i form av utvikling og gjenbruk av gode løsninger og produktive samarbeidsformer.