Tor Sporsem (t.v) og Asle Ødven (t.h) på Statnetts kontor i Trondheim

Tor Sporsem (26) og Asle Ødven (24) tar en mastergrad i prosjektledelse ved NTNU, og allerede før endt utdanning bidrar de i Statnetts forbedringsarbeid. De jobber med benchmarking av Statnetts nettutbyggingsprosjekter med bruk av prestasjonsmålingsverktøyet CII 10-10.

– Det er utfordrende å bistå prosjektteam som har mye erfaring når vi selv er ganske ferske. Men den rykende ferske teorien fra skolen gjør at vi er på bølgelengde og kan bidra med nye perspektiver, sier en engasjert Asle. Muligheten vi får i Statnett til å måle prosjekter og arbeide frem forbedringstiltak er helt unik, vi får innblikk i den verdenen vi leser om på skolen og mulighet til å utnytte vår kompetanse.

 EN PIONER

Statnett er en av pionerne i implementeringen av CII 10-10 for benchmarking i samarbeid med Prosjekt Norge. Siden 2016 er det målt 45 faser i 29 prosjekter. Målingen gjennomføres som en spørreundersøkelse og sendes til en sentral database. En generert rapport kommer i retur og presenteres for prosjektet som er målt. En fasilitator hjelper prosjektteamet som er målt til å identifisere suksesshistorier og forbedringstiltak. Dataene arkiveres og kan aggregeres til porteføljenivå for å gi et bilde av virkeligheten på tvers av alle prosjekter. De to studentene har ansvar for hele prosessen, med en mentor som følger opp når det trengs. I tillegg holdes det brukermøter blant Prosjekt Norges partnere for å utveksle erfaringer med bruk av verktøyet og prosessen.

POSITIVE TIL MÅLING

– Å bli målt kan være skummelt og utfordrende, noe som gjør det viktig å snakke om hensikten med målingene. Vi opplever at prosjektteamene kan være skeptiske i begynnelsen, men utover i prosessen syns mange det er givende og engasjerer seg, forteller Tor. Mange team forteller at de lærer mye og ønsker seg flere målinger. Det kan bli hektisk til tider å få målt alle som ønsker det, sier Tor med et stort smil om munnen.

STORT POTENSIALE I MÅLINGENE

Tor og Asle skriver også prosjektoppgave for Statnett hvor målingene fra CII 10-10 utgjør det kvantitative datagrunnlaget. Målet er å vise det store potensialet som ligger i dataen. De undersøker om kommunikasjonen i prosjektteamene fremmer læring, og hva som påvirker måten vi kommuniserer på i prosjektorganisasjonen. Intervjuer av teammedlemmer gjennomføres i skrivende stund få å underbygge målingene.

Vi håper at både vi og Statnett vil lære noe nytt når rapporten leveres, avslutter Asle.