Nyhetsbrevene fra Concept-programmet publiseres fire ganger i året, og presenterer først og fremst nye studier og prosjektevalueringer fra programmet

Sakset fra lederen:

«Denne gangen har vi gleden av å presentere tre nye publikasjoner. To av dem handler om gjennomføring av samfunns-økonomiske analyser i praksis, og er utarbeidet i samarbeid med samfunnsøkonomiske konsulentmiljøer:

    • Den første identifiserer fagtemaer som vurderes som særlig krevende og som håndteres lite konsistent på tvers av analyser. Rapporten peker på et behov for metodeutvikling og/eller bedre veiledning på disse områdene.
    • Den andre rapporten tar for seg et tema som lenge har vært omtalt som krevende, nemlig ikke-prissatte virkninger, og fore-slår en ny og bedre fremgangsmåte.
    • Vi presenterer også et temahefte om tidlig involvering av entreprenør, skrevet av nyslått PhD ved NTNU Paulos Wondimu og basert på hans doktoravhandling.

En ny masteroppgave om kostnadskontroll i store investeringsprosjekter i Oslo kommune. Du får også tips om en britisk rapport som har laget en oversikt over forskningsmiljøer innen prosjektfaget verden over. Gledelig nok løfter rapporten frem Concept-programmet ved NTNU sammen med tre andre sentra (i Australia, USA og Storbritannia).

Professor Samset har som vanlig en kronikk hvor han gir et skråblikk på verden, denne gangen atomkraft i Norge. Dette blir muligens en av de siste kronikkene fra Samset. Concept-programmets grunnlegger og mangeårig leder går av ved nyttår, og i dette nyhetsbrevet finner du en åpen invitasjon til å delta på avslutningsseminaret som vil bli holdt for ham den 10. desember.»

Les mer…