Får 69 millioner fra Grønn plattform til miljøvennlig vegbygging

Pressemelding:

Nye Veier, sammen med 16 partnere*, har fått støtte fra Grønn plattform for å utvikle mer klima- og miljøvennlige veier i Norge. Målet er å teste innovative løsninger og få dem ut i markedet. Prosjektet vil vare i tre år, og har et totalbudsjett på 123 millioner.

– Nye Veier har ambisjoner både når det gjelder reduserte klimagassutslipp og redusert påvirkning på natur og miljø. Da må vi samarbeide med de beste – om de beste løsningene. Midlene fra Grønn plattform hjelper oss å gjøre raskere og flere investeringer i bærekraftige løsninger, sier Arild Nygård, leder strategi og bærekraft i Nye Veier.

De siste 20 årene har en rekke nye, spennende teknologier blitt testet ut i piloter på norske veger. Det har imidlertid vært vanskelig å få kommersialisert disse.

Vegen fra pilot til marked er tidkrevende og omfattende. Risikoen ved å ta i bruk nylig pilotert teknologi er for høy. Deler av dagens system for tildelinger motarbeider det grønne skiftet.

– Prosjektet kommer til å endre måten vi bygger vei på i Norge. Midlene fra Grønn plattform er helt avgjørende for å nå klimamålene, sier Helen Roth, daglig leder i VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur.

Innovative løsninger for vegbygging
Pilotprosjektene vil gi ny kunnskap om hva som fremmer – og hemmer – innovasjon i norsk veibygging. Pilotfasen blir starten på en reise for ny bærekraftig teknologi inn i markedet. Et viktig mål er å utforme treffsikre og effektive kontraktsgrunnlag.

– I Nye Veier har vi god erfaring med at kontraktskrav fører til innovative løsninger som reduserer prosjektenes klima- og miljøfot­avtrykk. Vi er opptatt av konkurranser hvor entreprenørene blir premiert for å ta nye og bedre løsninger i bruk, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

I løpet av den treårige prosjektperioden skal minst ti nye innovative løsninger for vegkropp, tunnel og konstruksjoner langs vegen kvalifiseres og piloteres. Løsningene er basert på råstoff fra tre ulike ressurser

  • Masser og materialer fra anleggsplassen
  • Biprodukt fra gruve- og prosessindustri
  • Resirkulert glass

Med utgangspunkt i pilotene skal det utarbeides en metodikk og et innovasjonssystem som blir «Europavegen» for ny norsk teknologi. Den vil løfte nye innovasjoner i bransjen fra idé via pilotering og ut i markedet.

Industrien står klar til å levere konsepter som vil utløse omstilling av den norske anleggs­bransjen og bidra til utvikling av sirkulære løsninger som kan eksporteres internasjonalt.

Grønn plattform finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og deles ut av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva i fellesskap. Satsingen har til hensikt å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø – og skaper økonomiske verdier. I denne runden ble det delt ut til sammen 623 millioner kroner til 11 prosjektdeltakere. Deltagerne bidrar også med betydelige egenandeler, slik at prosjektene får totalbudsjett på over en milliard kroner.

 

Kontaktpersoner:

Arild Nygård, Leder strategi og bærekraft i Nye Veier
E-post: arild.nygard@nyeveier.no
Helen Roth, Daglig leder i VIA – næringsklynsiert 1 post dgen for transportinfrastruktur

E-post: helen@viacluster.no


*NTNU ved Prosjekt Norges vertskapsinnstitutt IBM er med og får finansiert en post doc-stilling til dette arbeidet.