Bygg21 Plansteg

Sammen setter vi standarden.

Neste Steg er et rammeverk som beskriver byggeprosessen over tid, i åtte steg fra start til avvikling. Hensikten er å utvikle en felles norm for inndeling av byggeprosjekter, og slik utvikle et effektivt, felles språk for bransjen. Neste steg er samtidig et rammeverk som definerer generiske beslutningsporter og legger grunnlag for en veldefinert og effektiv informasjonsflyt mellom partene i et bygge- eller anleggsprosjekt. Videre synliggjør «Neste Steg» fire ulike perspektiver, for å forstå hvilken informasjon vi trenger i hvert steg. Disse er eier-, bruker-, det utøvende- og det offentlige perspektivet.

En arbeidsgruppe ved NTNU tilknyttet BAE-programmet i Prosjekt Norge har på oppdrag fra Norsk Eiendom og Bygg21 laget et forslag til Norm for faseinndeling. Norsk Eiendom, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Statsbygg, DIFI og Bygg21 ønsker i fellesskap å få utviklet en fasenorm for bruk av investorer og entreprenører i sine bestillinger. Norsk Eiendom og Bygg21 har sammen tatt eierskap til arbeidet, hvor de øvrige deltakerne nevnt har bidratt i utviklingsprosjektets referansegruppe. En foreløpig skisse var ute på høring våren 2015. Resultatet av dette ble versjon 1.0 som ble overlevert til Bygg21 28. august 2015. Arbeidsgruppa besto av Ole Jonny Klakegg, NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk, Vegard Knotten, NTNU Institutt for arkitektur og planlegging, Anita Moum, Sintef Byggforsk, Jardar Lohne, NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk, Geir Karsten Hansen, NTNU Institutt for arkitektur og planlegging og Nils Olsson, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Bygg21 publiserte Neste steg i form av en julekalender som presenterte små kunnskapssnutter hver dag frem til julaften 2015. Over 2000 enkeltpersoner fulgte julekalenderen fra dag til dag. Fra januar 2016 har tre komitéer i Standard Norge tatt inn Neste steg som en del grunnlaget for videre arbeid med konkrete standarder. BAE-næringa har respondert positivt på Neste steg. Mange har ytra ønske om å få inn spesielle navn på enkelte steg og det er ulike synspunkter på eksakt hvilke beslutninger og inndelinger som er viktige. Grepet med de fire perspektivene virker for å ha fått svært god mottakelse. Hovedinntrykket at næringa er moden for en slik fellesreferanse. BAE-programmet vil følge utviklingen videre.

Bygg21 fikk også laget et Excel-basert verktøy for implementering av Neste steg etter mønster fra RIBA Plan of Work som er utviklet i England. Dette ble laget av Rimmert van der Kooij, Sintef Teknologi og samfunn. Verktøyet kan lastes ned her.

I november 2016 ble noen mindre justeringer implementert i veilederen og rammeverket Bygg21 Neste steg.

Resultater, Bygg21 Plansteg

Publikasjoner, medieoppslag Bygg21 Plansteg

Nyttig informasjon, Bygg21 Plansteg

Kontakt: Vegard Knotten (vegard.knotten@ntnu.no) og Ole Jonny Klakegg (ole.jonny.klakegg@ntnu.no)