Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring

Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring er et samarbeidsprosjekt mellom Politiet, Prosjekt Norge ved BAE-programmet og Institutt for bygg, anlegg og transport (NTNU).

BAE-næringen (bygg, anlegg og eiendom) er – etter olje og gass – Norges nest største næring. De nyeste prognosene viser at investeringer i BAE-næringen faktisk vil overgå investeringene i olje og gass-sektoren i de kommende årene. SSB har estimert at den norske BAE-næringen for om lag 462 milliarder i 2014, en økning på 6,3 prosent i forhold til 2013. Næringens omfang, og vekst tilsier at utbredelse av alle former for slett praksis vil kunne ha meget store og uheldige samfunnsmessige konsekvenser. Dessverre er det flere indikatorer på at slik praksis er på fremmarsj.

Det er flere faktorer som gjør BAE-næringen sårbar; bygg, anlegg og eiendomsprosjekter er komplekse, ikke-standardiserte aktiviteter som er vanskelig å kvalitetsmessig vurdere. Prosjektene involverer også et stadig kompleks nett av ulike aktører med ulike tilnærminger. Høyteknologiske materialutviklere fra multinasjonale bedrifter møter ufaglærte enkeltmannsforetak. Å forstå utfordringer knyttet til slike prosjekter byr på utfordringer av både organisatorisk og teknisk natur.

Norsk BAE-næring møter derfor betydelige utfordringer. Det rapporteres om at hele seksjoner av byggeprosessen allerede gjennomsyres av svart arbeid, ulovlig arbeidskraft, skatteunndragelser og etisk tvilsomme holdninger. Forenklet kan man si at det som skjer er at svart arbeid settes i system. Kriminelle aktører har etablert et profesjonelt og organisert system som både skjuler bruken av svart/ulovlig arbeidskraft, og samtidig unndrar betraktelige inntekter til fellesskapet ved skatte- og avgiftsunndragelser og bedrageri knyttet til eksempelvis merverdiavgift. Tydelige eksempler på slett praksis finnes nemlig allerede. Politiet har gjennom kartlegging avdekket at store deler, sannsynligvis størsteparten, av malerbransjen i Oslo er blitt kriminalisert via bruk av ulovlig arbeidskraft og organiserte hvitvaskingsnettverk. Dette gjelder trolig også i varierende grad andre bransjegrupper med høyt forbruk av ufaglært arbeidskraft (Omfanget av slett praksis synes altså omfattende).

Så vel forskningskilder som prosjektdeltagernes egen forståelse av feltet tyder imidlertid på at det analytiske kunnskapstilfanget om slett praksis er mangelfull. Dette synes å være tilfellet nasjonalt så vel som internasjonalt. Det er samarbeidspartnernes felles syn at et langsiktig arbeid for å kartlegge slik praksis er nødvendig for å forstå de mekanismene som er i sving. En slik forståelse vil være en nødvendig forutsetning for å kunne fremme effektive tiltak som muliggjør en sunn næring på sikt og ivaretar et omdømme som en seriøs og attraktiv næring.

Formål

Formålet med arbeidet er å forstå slett praksis i norsk BAE-næringen. Snarere å etablere noen enkel løsning for norsk bygningsindustri ønsker vi å forstå viktige trender for på den bakgrunn å kunne komme med anbefalte tiltak tilpasset en norsk kontekst.

Prosjektets formål er konkretisert gjennom fire nøkkelaspekter:

Å kartlegge de viktigste årsakene som fremmer slett praksis.
Å forstå hvilke praksiser og strukturer som muliggjør slett praksis i næringen
Å forstå hvorfor slik praksis synes akseptert blant toneangivende aktører.
Å benytte funn fra forskningsprosjektet til å fremme tiltak for å forbedre prosessene i næringen.

Moderne BAE-prosjekters kompleksitet gjør at prosjektet ikke bare begrenser seg til den tradisjonelle byggenæringen, men formålet er at funnene skal ha høy relevans for næringen.

Pågående og avsluttende arbeid, kriminell adferd, BAE-næringen.

Medieoppslag, publikasjoner, masteroppgaver, kriminell adferd, BAE-næringen.

En Antikorrupsjonsveileder fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Nyttige lenker/rapporter, kriminell adferd, BAE-næringen.

Kontakt Jardar Lohne (jardar.lohne@ntnu.no)