Pågående og avsluttende arbeid i kriminell adferd, BAE-næringen


Pågående arbeid:


Journalartikkel: Crime in Construction: A literature review

Gjennomgang og kartlegging av eksisterende litteratur knyttet til kriminalitet innen byggeindustrien. Artikkelen bygges på de følgende forskningsspørsmålene;

How does crime in the construction industry appear in light of general trends of work-related crime; What are the major tendencies concerning crime within the construction industry; What are the particularities of work-related crime within the construction industry; What consequences of work-related crime are documented; What countermeasures are registered?.

Forfatter : Jardar Lohne, dr.art., NTNU (Jardar Lohne@ntnu.no)


Vitenskapelig artikkel: Counterfeit, fraudulent and sub-standard materials: The case of steel in Norway.

Tema for artikkelen er falske materialer i byggebransjen, med et spesielt fokus på stål.  Gjennom en allerede gjennomført survey og gjennom planlagte intervjuer analyseres utbredelsen av falske materialer (stål), egenskaper ved stålprodukter som gjør dem utsatte for forfalskning og mulige tiltak for å unngå forfalskede stålprodukter.

Forfatter: Nina Kjesbu, student bygg- og miljøteknikk ved NTNU (nkjesbu@gmail.com)


Vitenskapelig artikkel: How work-related crime affects long-term branding i the Norwegian construction industry

Artikkelen analyserer arbeidsmarkedskriminalitet, og hvordan dette påvirker hovedentreprenøren(e)s omdømme i byggesaker hvor involverte aktører er dømt. Målet er å finne ut hva hovedentreprenørene gjør for å ivareta omdømme sitt ved å undersøke hvilke typer av økonomisk kriminalitet som forekommer og hvilke tiltak som iverksettes når involverte aktører nede i verdikjeden faktisk blir dømt for useriøs adferd.

Forfatter: Marie Hammer Iversen (marie.haversen@nmbu.no)


Vitenskapelig artikkel: Crime prevention and control from a client perspective – the case of Oslo Airport Gardermoen (OSL)

Utbyggingsprosjektet på Gardermoen jobber jevnlig med å undersøke sine involverte aktører, og har med det avdekket tilfeller av ulovlig arbeidsforhold. Oppgaven vil studere de ulike tiltakene OSL som byggherre gjennomfører for å kartlegge useriøse aktører, og se på hvordan disse systemene fungerer i praksis.

Forfattere: Alida Mørenskog og Marianne Skovly, studenter bygg- og miljøteknikk ved NTNU


Vitenskapelig artikkel: Contractor control with sub-contractors – experiences with the control system of Betonmast

Arbeidet vil analysere kriminalitet i byggebransjen med særlig fokus på skatte- og avgiftsunndragelse hos underentreprenører – og hvordan hovedentreprenør kan sikre seg mot slike fenomener. Dokument- og litteraturstudie samt intervju av ansatte ved Betonmast AS, skal benyttes for å beskrive dagens kontrollsystem og kartlegge problematikken/utfordringene, fra et entreprenørs ståsted. Det skal undersøkes hvordan kontrollsystemene blir implementert og hvordan disse følges opp i byggebransjen.

Forfatter: Aleksander Berg Husa, student bygg- og miljøteknikk ved NTNU (aleksabh@stud.ntnu.no)


Vitenskapelig artikkel: Serious communication – communicative measures for fighting construction-related crime

Kommunikasjon og seriøsitetsarbeid, hvordan forebygge/forhindre kriminalitet ved hjelp av kommunikasjon. Mer spesifikt skal jeg undersøke hvordan arbeid med kommunikasjon kan forhindre/forebygge falske identiteter i byggebransjen.

Forfatter: Yara Louisa Richani, student bygg- og miljøteknikk ved NTNU (yaralr@stud.ntnu.no)


Vitenskapelig artikkel: Counterfeit, fraudulent and sub-standard materials: Potential Impact on construction process-, product- and marked

Artikkelen fokuserer på hvilke konsekvenser uredelige, utilstrekkelige eller forfalskede materialer kan få for leverandører, utførende, byggherrer og sluttbrukere. Tidligere publikasjoner viser at konsekvensen kan spenne seg fra økonomisk- og juridisk art til konsekvenser for kvalitet, ytelse og sikkerhet. Konsekvenser kan oppstå i selve byggeprosessen eller i bruksfasen. Falske materialer kan også ha markedskonsekvenser ved at bruk av slike produkter skaper urettferdige konkurransefordeler, påvirke omdømmet til bransjen eller øke kostnadsnivået gjennom økt behov for kontroll og inspeksjon.

Forfatter: Atle Engebø, vitenskapelig assistent ved institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU (atle.engebo@ntnu.no )


Avsluttet arbeid:


Masteroppgave: Økonomisk kriminalitet I byggebransjen: Falske materialer i norsk bygg- og anleggsbransje

Masteroppgave om falske byggevarer- og materialer i norske BAE-næring. Oppgaven tok for seg hva falske materialer oppfattes som i bransjen, hvorvidt fenomenet eksisterer, hvilke konsekvenser det kan medføre og mulige tiltak for å begrense eller unngå fenomenet.

Forfatter: Atle Engebø, vitenskapelig assistent ved institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU (atle.engebo@ntnu.no )


Vitenskapelig artikkel: Counterfeit Materials in the Norwegian AEC-Industry

Artikkelen ble presentert på konferansen IGLC2016 (http://iglc.net/Papers/Conference/26) i Boston, USA. Artikkelen analyserer forekomsten av falske materialer i norsk sammenheng, basert på en kvalitativ metodisk tilnærming og er basert på funnene i masteroppgaven presentert over.

Forfattere: Atle Engebø, Jardar Lohne, Pål Egil Rønn og Ola Lædre