Målverdistyring

Bakgrunn

Å levere bygg som gir god verdi for kunden er noe som blir viet stadig større oppmerksomhet i byggebransjen. Verdi er forholdet hva man gir og hva man får, eller kost og nytte. I Oscar-prosjektet har man hatt fokus på nyttesiden og sett på hvilke egenskaper bygg må ha for å gi god nytte for kunden. I Kostnadsbevisst verdiskapning og samhandling ble det gjort en kartlegging av drivere som påvirker kostnadssiden. Det er derimot foreløpig ikke gjort noe på hvordan prosjekter kan styres for å oppnå ønsket verdi.

Målverdistyring er en relativt ny internasjonal trend i byggebransjen som snur opp ned tradisjonell tilnærming. I stedet for å starte med å prosjektere et bygg, som man så estimerer og eventuelle bygger, så starter man med å estimere hva bygget kan og bør koste ut ifra en kost-nytte betraktning, for så å styre prosjektering og byggeprosessen inn mot dette.

Den første utfordringen man står ovenfor jamfør målverdistyring er hvordan å fremskaffe nøyaktige konseptuelle estimater. Altså hvordan estimere kostnader for et bygg som skal gi en viss nytte på et veldig tidlig tidspunkt som er egnet for videre styring. Den andre utfordringen er å styre byggeprosessen på en slik måte an man når den kostnaden og samtidig oppnår ønsket nytte.

Prosjektet Målverdistyring er det norske bidraget inn i et større internasjonalt prosjekt initiert av Professor Glenn Ballard ved U.C. Berkeley som vil se internasjonal state-of-the-art av modeller for konseptuell kostnadsestimering med tilhørende prosesser for styring mot målverdi.

Å levere bygg som gir god verdi for kunden er noe som blir viet stadig større oppmerksomhet i byggebransjen. Verdi er forholder hva man gir og hva man får, eller kost og nytte. I Oscar-prosjektet har man hatt fokus på nyttesiden og sett på hvilke egenskaper bygg må ha for å gi god nytte for kunden. I Kostnadsbevisst verdiskapning og samhandling ble det gjort en kartlegging av drivere som påvirker kostnadssiden. Det er derimot foreløpig ikke gjort noe på hvordan prosjekter kan styres for å oppnå ønsket verdi.

Effekter og forskningspotensiale

Prosjektet vil fremskaffe kunnskap som vil gi bedre mulighet til å styre prosjektet til ønsket kostnadsnivå og tilsiktet verdi. Denne kunnskapen vil på sikt kunne bidra til en kraftig reduksjon av kostnadene for nye bygg i Norge.

Jamfør konseptuell kostnadsestimering har det skjedd lite forskning og utvikling i Norge siden Holte utviklet sitt budsjettverktøy på 90-tallet. Forskning og utvikling berørende styring av sluttkostnad mot målkostnad basert på konseptuelle estimater har vært ikke-eksisterende.

Internasjonalt er det gjort en del mer, men hovedsakelig er dette skjedd innomhus av ulike aktører for eget bruk eller av kommersielle aktører som har levert metoder og verktøy. Dette materialet er i lite grad åpent tilgjengelig og det er ikke gjort noen sammenligninger av metodikker og verktøy på tvers.

Prosjektmål

  • Teste ut hypotesen om at god design ikke må bety høy kostand
  • Sammenligne byggekostnader på tvers av land
  • Kartlegge ulike metoder brukt internasjonalt brukt for konseptuell kostnadsestimering
  • Kartlegge ulike tilnærminger for å styre mot målverdi
  • Se på hvordan man prioriterer mellom ulike kunde- og brukergrupper

Prosjektdeltakere og organisering

Prosjektet er et konsortium sammensatt selskaper og organisasjoner fra industrien, som på ulike hvis er involvert i målverdistyring, og universiteter.


Partner

Land
Funksjon
AecomUSAKonsulent
Beck TechnologyUSAVerktøyleverandør
BoldtUSAEntreprenør
Building CatalystUSAKonsulent, verktøyleverandør
DPRUSAEntreprenør
HaahtelaFinlandKonsulent, verktøyleverandør
Iowa State UniversityUSAAkademia
NTNUNorgeAkademia
San Franciso State UniversityUSAByggherre
U.C. BerkeleyUSAAkademia

Prosjektleder for den norske delen av prosjektet er Frode Olav Drevland ved NTNU Institutt for bygg og miljøteknikk.


Pågående og avsluttede arbeid

Avsluttet:

 

Pågående:

Bok:
Ulike tilnærminger for kostnadsestimering og styring

Prosjekter avholder arbeidsmøter ca. hver fjerde måned. På hvert av disse møtene fremover vil en eller flere av deltakerne presentere et førsteutkast til en beskrivelse av deres tilnærming, som så vil bli videre bearbeidet i samarbeid med resten av prosjektgruppen. Etter hvert vil alle disse delrapportene bli samlet til en bok som vil være hovedleveransen fra prosjektet.


Vitenskapelig artikkel:
Ethical Dilemmas in Value Delivery: Theoretical Conditions

Målverdistyring innebærer blant annet prioritering av levere verdi for ulike interessenter, noe som kan gi opphav til etiske dilemmaer. Denne artikkelen danner et teoretisk rammeverk som siden vil bli fulgt opp av empiriske undersøkelser om hva som oppleves som vanskelig i praksis og hvordan det håndteres.  Artikkelen vil bli presentert på IGLC 2017.

Forfattere: Frode Drevland, Jardar Lohne og Ole Jonny Klakegg


Vitenskapelig artikkel:
A Taxonomy of Client Value in Construction Projects

Målverdistyring handler ikke bare om å balsenere en låst nytteverdi opp mot investeringskostnad. Tvert imot kan det totale bildet over hva som utgjør verdi for kunden være svært komplisert. Denne artikkelen prøver å gi en oversikt over dette ved å presenter en taksonomi over hvilke forhold som spiller inn kundens verdivurdering.   Artikkelen vil bli presentert på IGLC 2017.

Forfattere: Frode Drevland, Jardar Lohne og Ole Jonny Klakegg