Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen

Utvikling av ledende sikkerhetsindikatorer i BA-bransjen

Prosjektet har utviklet sett av forutseende sikkerhetsindikatorer i BA-bransjen. Indikatorene som er utviklet gir mål på en organisasjons evne til å ha kontroll på farekilder før hendelser og tap inntreffer.  Prosjektet er gjennomført i to deler: del 1 fra 2016-17 og del 2 2018-19. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Prosjekt Norge ved BAE-programmet, Regionalt verneombundsfond (RVO-fondet) og NTNU

 

Formål

Utvikle forutseende sikkerhetsindikatorer som skal gi aktører i BA-næringen tidlige varsler på fremtidige endringer i sikkerhetsprestasjonen.

Bakgrunn

Bruk av sikkerhetsindikatorer (mål på en organisasjons evne til å kontrollere farekilder som kan lede til hendelser og tap) som beslutningsgrunnlag for å implementere nødvendige tiltak er et sentralt element i det systematiske sikkerhetsarbeidet i prosjekter.

Bransjen har tradisjonelt i stor grad preget av tapsbaserte sikkerhetsindikatorer som måler organisasjonens evne til kontroll på ulykkesrisiko ved data om hendelser som har inntruffet. H1- og H2-verdiene er eksempler på dette. De mye anvendte H1- og H2-verdiene har svakheter relatert til robusthet mot manipulasjon, sensitivitet for endringer og validitet mht ulykkesrisiko. Det er derfor behov for nytenkning om sikkerhetsindikatorer ved å benytte forutseende indikatorer som endrer seg før den faktiske sikkerhetsprestasjonen endrer seg, som dermed gir tidlige varsler på at organisasjonen ikke har god nok kontroll på farekilder som dermed kan lede til en ulykke.

Kjennetegn på forutseende indikatorer:

  • Endrer seg før den faktiske sikkerhetsprestasjonen endrer seg: “tidlig varsel”
  • Forutser fremtidige utviklinger i sikkerhetsprestasjon
  • Vurdering av hvor godt organisasjonens evne til å kontrollere farekilder fungerer

Oppsummering av prosjektets del 1 og 2 kan du se i dette webinaropptaket fra våren 2020 (Youtube).

Resultat, prosjektets del 1 (2016-17)

I del 1 av prosjektet (2016-17) ble det utviklet tre konseptuelle sett med forutseende sikkerhetsindikatorer.

  1. Grad av kontroll på farekilder med barrierer. Indikator som gir mål på en prosjektorganisasjons evne til å ha kontroll med barrierer for å forhindre alvorlig skade pga. farekilder i bygg og anlegg. Målinger skjer i produksjonsfasen ved bruk av sjekkpunkter for om de elementer som realiserer en barriere er på plass. Sjekkpunktene er basis for indikatoren.  Sjekkpunkter er utviklet for 7 alvorlige hendelsestyper.
  2. Grad av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon. Indikator som gir mål på prosjektets kontroll på ulykkesrisiko i produksjon før man tar beslutning om realisering av prosjekt på ulike punkter før oppstart av produksjon. Det er etablert sjekklister for tre målepunkter: etter byggherrens prosjektutvikling og før detaljprosjektering; 2) i detaljprosjektering; og 3) rett før oppstart av produksjonsfasen. Sjekklistene gir en vurdering på grad av kontroll etter en 5-punkts skala som er basis for indikatoren.
  3. Sikkerhetslima og engasjement for sikkerhet: Indikator som gir mål på uformelle forhold ved organisasjonen: sikkerhetsklima og engasjement for sikkerhet. Det er utviklet spørsmål som inngår i spørreundersøkelser som arbeidsmiljøundersøkelser. Spørsmålene besvares etter en 5-punkts skala som gir kvantitative mål på sikkerhetsklima og sikkerhetsengasjement.

Disse indikatorene er presentert i rapporten Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen V2 Denne rapporten inneholder også en diskusjon om styrker og svakheter ved H1 og H2 verdier samt en oversikt over mulige andre forutseende indikatorer.

Resultatene i del 1 av prosjektet er grunnlaget for videre utvikling av indikatorene i del 2 av prosjektet.

 

Resultat, prosjektets del 2(2018-19):

Hva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon?

Dette forskningsarbeidet har tatt utgangspunkt i tidligfase-indikatoren som gir mål på grad av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon.

Hensikten med studien har vært å kartlegge hvilke faktorer i tidlige prosjektfaser som har størst betydning for sikkerhetsprestasjonen i produksjonsfasen for å videreutvikle sjekklister for tidligfase-indikatoren utviklet i prosjektets del 1.

Det er utført en komparativ casestudie, en intervjustudie og en analyse av fullførte prosjekter i tillegg til en litteraturgjennomgang om kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Resultatene av disse studiene er sammenstilt for å identifisere faktorer i tidlige prosjektfaser som har betydning for et godt sikkerhetsresultat i produksjonsfasen. Det er identifisert faktorer i tre målepunkter i et prosjekt: 1) etter byggherrens prosjektutvikling og før detaljprosjektering; 2) i detaljprosjektering; og 3) rett før oppstart av produksjonsfasen

De identifiserte faktorene er i stor grad generelle elementer i prosjektledelse og -styring. Dette understreker at god ledelse og styring av prosjekter generelt også gir god ledelse av sikkerhet. I tillegg er det naturlig nok også faktorer som kan karakterisere som elementer i sikkerhetsstyring.

Faktorene som er identifiserte som betydningsfulle er benyttet til å revidere sjekklistene for tidligfase indikatorene

Rapporten kan lastes ned her: Hva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon?

 

Videreutvikling og erfaringer fra testing av barriere-indikatoren

Barriere-indikatoren som ble utviklet i prosjektets del 1 er testet og videreutviklet i del 2. Barriere-indikatoren måler tilgjengeligheten av barrierer mot farer med potensiale for dødsulykker. Intensjonen er å gi data i ‘sanntid’ og derved la de involverte selskapene oppnå effektiv kontroll av dødsulykke-risikoen på byggeplasser.

 Testing viser at metoden representerer en tilfredsstillende fremgangsmåte for å kvalitetssikre barrierer i enkeltaktiviteter i bygg og anlegg. Metoden er basert på anerkjente faglige prinsipper og metoder innenfor sikkerhet og kvalitet. Erfaringene fra utprøvingen tilsier at effektiv bruk av metoden forutsetter opplæring og trening for å sikre standardisert tilnærming av tilfredsstillende kvalitet. Metoden egner seg også for bruk i forbindelse med kvalitetssjekk før oppstart av ny aktivitet, granskning av uønskede hendelser innenfor aktuelle hendelsestyper og risikoanalyse.

Rapporten kan lastes ned her: Rapport Barriereindikator feb. 2020

Resultat, prosjektets del 3(2020-21):
Digitalisering og forutseende sikkerhetsindikatorer

Formålet med arbeidet har vært å vurdere potensialet for bruk av maskinlæring og stor data (Big Data) til forutseende sikkerhetsindikatorer. Arbeidet har i hovedsak vært en kartlegging av hvordan entreprenører og byggherrer samler inn relevante kvalitativ og kvantitativ data (hovedsakelig HMS-data), hvilke digitale løsninger for datainnsamling som anvendes i dag og hvordan data analyseres, presenteres og anvendes. Denne informasjonen er så brukt til å vurdere hvilke data som kan analyseres, sammenstilles og presenteres i evt. forutseende indikator for bygg og anlegg. Et viktig fokusområde er å identifisere hvordan og hvilke digitale verktøy for dataanalyse (eks. maskinlæringsalgoritmer for stordata) kan anvendes i et slikt arbeid.

Rapporten kan lastes ned her: Digitalisering – Forutseende indikatorer

 

Veiledning i bruk av barriereindikatoren (2021)

Utvikling og testing av barriereindikatoren, som måler tilgjengeligheten på barrierer i sikkerhetskritiske bygg- og anleggsaktiviteter, har pågått siden 2017 gjennom prosjektets tre deler. Denne sluttrapporten viser fremgangsmåten for etablering og bruk av barriereindikatoren. Den gir også en introduksjon til bakenforliggende teori. Sjekklister, som en sentral del i bruken av barriereindikatoren, presenteres i vedlegg. Sjekklistene og bakenforliggende metode for barriereanalyse har også andre bruksområder innenfor HMS-faget som granskninger og risikoanalyser.

Rapporten kan lastes ned her: Veiledning Barriererindikator NTNU rapport_endelig 02.03.2021

Sluttrapport: Tidligfaseindikator, veiledning og sjekklister (2021)

Rapporten inneholder en veiledning i bruk av en tidligfaseindikator i bygg- og anleggsnæringen. Tidligfaseindikatoren gir et mål på hvor modent et prosjekt er i tidlige prosjektfaser med hensyn til å ha kontroll på farekilder i produksjonsfasen. Hensikten med indikatoren er å gi støtte til beslutninger i tidlige prosjektfaser for å redusere ulykkesrisiko i produksjonsfasen ved og gi tidlige signaler om forventet mangelfull kontroll på farekilder. Indikatoren baseres på bruk av sjekklister som presenteres i rapporten. Metodikk og sjekklister er utviklet, testet og reviderte i perioden 2016-21 i prosjektet forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen.

Rapporten kan lastes ned her:  Tidligfase sikkerhetsindikator for BAE – Veiledning Des-21

Medieoppslag

Olav Torp: Fremtidsrettede HMS-indikatorer, publisert i Byggeindustrien nr. 13-2016

 

Videreføring i nytt prosjekt

Som et resultat av prosjektet utviklet NTNU en prosjektidé om bruk av maskinlæring for å fremstille forutseende sikkerhetsindikatorer. Norges forskningsråd har gitt støtte til dette prosjektet «Sustainable value creation by digital predictions of safety performance in the construction industry” (DiSCo) som startet opp i november 2021. Mer om prosjektet her: https://www.ntnu.edu/iot/sustainable-value-creation-by-digital-predictions-of-safety-performance-in-the-construction-industry-disco-

Kontakt:

Eirik Albrechtsen (eirik.albrechtsen@ntnu.no)