Forprosjekt: Kunnskapsledelse og kompetanseutvikling i prosjekter

Forprosjektet sikter på å starte et hovedprosjekt som handler om kunnskapsledelse og kompetanseutvikling i prosjekter. Forprosjektet skal levere et prosjektforslag til Prosjekt Norge ved slutten av februar 2015.

Bakgrunn
Noen av premissene for erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling er stabile relasjoner over tid, tid til refleksjon og erfaringsdeling, samt kontinuitet i kunnskapsarbeidet. Prosjektet som arbeidsform er i mange tilfeller preget av det motsatt. Kjennetegn ved et prosjekt er ofte at det er:

  • Kortvarig og målrettet
  • Temporære relasjoner
  • Høyt aktivitetsnivå og lite tid til refleksjon og erfaringsdeling
  • Jobber ofte på flere prosjekter samtidig

Varige organisasjoner har vanligvis innebygde mekanismer som skal sikre læring, mens resultatene i mer prosjektbaserte organsisasjoner kan være vanskeligere å tilbakeføre til den permanente organisasjonen. Modenhet i prosjektledelse krever blant annet en prosess som fanger opp og sprer «lessons learned» og underlag for dette, i tillegg til gjenbruk av informasjon. Grad av modenhet ved prosjektledelse i en organisasjon kan beskrives ut i fra om erfaringslæringen er basert på ad hoc, uformell oppfordring, integrert eller kontinuerlig forbedring. De fleste bedrifter forstår at kunnskapsledelse og kompetanseutvikling er viktige, og utvikler struktur for å fremme dette. Andre bedrifter har utviklet struktur og tiltak, men er ikke fornøyde med effekten av tiltakene. De vil finne ut hva som er barrierer til å oppnå den ønskede effekten.

Ambisjon
Hovedprosjektet har en overordnet ambisjon om å forbedre prosjekters og prosjektbaserte virksomheters evne til å drive målrettet kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring, i den overbevisning om at dette vil legge grunnlaget for økt effektivitet og økt potensial for gevinstrealisering.
Figuren nedenfor viser noen mulige effekter og gevinster av hovedprosjektet:

Overordnet mål
Overordnet mål med hovedprosjektet er todelt:

  1. Å utvikle modeller (fokus på struktur og/eller kultur som kjennetegner praksis) for gjennomføring av kunnskapsledelse og kompetanseutvikling i prosjekter basert på innsikt i litteratur, i tillegg til eksisterende praksis i de deltakende virksomheter (utfordringer, behov og mulige løsninger). Dette omfatter også at den enkelte virksomhet prioriterer og velger hvilke verktøy, metoder og prosesser som er mest interessante å teste ut eller utvikle videre.
  2. Praktisk utprøving av skreddersydde løsninger/virkemidler i tett samarbeid med den enkelte deltakende virksomheter. Utprøvingen kan være «case-studier», pilot-prosjekt og/eller «utviklings-piloter»

Hovedprosjektet tenkes gjennomført over 2 år.

Prosjektet har resultert i følgende publiserte artikler (3):

A study on successful practices in a Norwegian company_Full paper

Knowledge transfer between project managers – A qualitative study in a public organization_Final

Knowledge management practices and usage of knowledge databases in Norwegian organizations_Final

 

Kontaktinformasjon:

Trine Marie Stene

Siva Ekambaram