Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandling

Byggeprosjektet er til for å skape verdi – det er ikke til for sin egenverdi, men for den verdien som resultatet representerer. Økt fokus på verdiskaping som begrep, oppgave og arbeidsmåte er kommet opp i en rekke initiativ de senere årene (se oversikt i egen faktarute). Forprosjektet Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandling er med på å nyansere bildet av denne verdiskapingen.

I dette forprosjektet er verdi definert som forholdet mellom det man gir og det man får, eller mellom kostnad og nytte. Både kostnad og nytte kan måles i mange dimensjoner – slett ikke bare i pengeverdi – og diskusjonen her er åpen for dette. Tradisjonelt er det kostnaden som dominerer prosjektledelsens fokus. Dette forprosjektet er gjennomført for å sette fokus på dette og for å øke bevisstheten om hva som er viktigst for kostnaden.

Vi spurte: Hvilke premisser, valg og beslutninger påvirker investerings- og driftskostnadene i et byggeprosjekt?

Den korte versjonen av svaret er vist i figuren under.

Denne rapporten er laget i samarbeid med Statsbygg og Undervisningsbygg. Gjennom case-studier av seks ulike byggeprosjekter som utviklet undervisningsbygg/skoler har vi observert følgende hovedtrekk:

  • De viktigste premissene for kostnaden (både investering og drift) legges i definisjonsfasen.
  • Eieren er den viktigste aktøren i forhold til å avgjøre hva kostnaden skal bli. Det er eieren som legger de styrende premissene og tar de avgjørende valgene.
  • Prosjektledelsen og prosjektteamet har ansvaret for å utvikle den riktige løsningen i en kontrollert prosess med god samhandling innenfor de definerte rammene. Dersom føringene fra definisjonsfasen er gode kan de lykkes – hvis ikke er deres oppgave i bunn og grunn skadebegrensning.
  • Driftsforhold og driftskostnad er mindre i fokus hos prosjektlederne enn vi forventet ut fra vår definisjon av verdi. Prosjektlederne har interesse for, og noe kunnskap om, driftshensyn i sine prosjekter, men det kommer fort i bakgrunnen i forhold til investeringen som er deres hovedansvar.

Grunnlaget er for begrenset til å trekke bastante konklusjoner på observasjonene, men disse indikasjonene er ment som tankevekkere. Dette er et forprosjekt og er ment å reise spørsmål mer enn å gi svar. Slik fremstår også rapporten. Intervjuene ble gjennomført høsten og vinteren 2015-16. I fortsettelsen av dette forprosjektet er etablert hovedprosjektet Målverdistyring som utvikler valgte problemstillinger videre. Vi har tillatt oss å stille noen spørsmål til aktørene basert på våre observasjoner. Du kan lese dem her: 5 kostnadsbevisste spørsmål.

Dette forprosjektet var også rettet inn mot å utvikle og teste ut en metodikk for gjennomføring av case-studiene. Resultatet av visuell metodikk for strukturering av et gruppeintervju er vist i bildet nedenfor. Vi konstaterer at arbeidsmåten fungerte fint i intervjusituasjonen, men at fokuset på datafangst gjennom dokumenter og kvantitative fakta kom litt i bakgrunnen. Faktagrunnlaget i vedlegg viser at vi endte med mangelfull datafangst om drift og dermed kom litt til kort i forhold til å besvare denne delen av oppgaven. Her kan du lese mer om metodikken.

Verdifokus i BAE-næringa – FoU-prosjekter:

  • Oscar-prosjektet (eid av Multiconsult) er et forskningsprosjekt finansiert av NFR har valgt å fokusere nyttesiden av byggeprosjekter. Målet er økt verdiskaping for brukere og eiere. Mer informasjon kan finnes på nettsiden www.oscarvalue.no
  • Bygg21 har fått utført en kunnskapsstudie om ”Bygningers verdiskapning”. Mer informasjon her. Målet å redusere kostnader og øke kvaliteten i bygg- og eiendomsnæringens leveranser til eiere, brukere og samfunnet.
  • BAE-programmet har, sammen med en rekke internasjonale aktører og Statsbygg, etablert prosjektet Målverdistyring.
  • Arkitektbedriftene i Norge (AiN) har startet et strategisk utviklingsprosjekt: «Arkitektur skaper verdi» som skal måle, dokumentere og synliggjøre verdiskapningen ved god arkitektur. Målet med satsningsområdet er å øke bevisstheten i samfunnet, hos myndigheter og byggherrer om hvilke reelle verdier arkitektene skaper. Informasjon finnes her.

KontaktOle Jonny Klakegg (ole.jonny.klakegg@ntnu.no)