Bjørn Andersen er faglig leder for CoP Offentlige Prosjekter

Til daglig er Bjørn professor ved NTNU og senterleder i Prosjekt Norge. I virket som professor er de faglige hovedinteressene:

  • Prosjektledelse
  • Prestasjonsmåling og -ledelse
  • Benchmarking og andre forbedringsverktøy

Beskrivelse

Denne fokusgruppen er basert på den tidligere CoP for statlige infrastrukturbyggere, (har også blitt benevnt som CoP Prosjektkontor og CoP Prosjektledelse) og dette var Prosjekt Norge sin første CoP. Den startet med et fokus på Prosjektmodeller og porteføljestyring i statlige prosjekter. Dette temaet ble fullført og oppsummert, men den samme gruppen av etater fortsetter sitt arbeid rundt ulike temaer som opptar dem. Temaer som har vært diskutert har vært styringssystemer anvendt av ulike etater, erfaringsoverføring, ulike former for uavhengig prosjektgjennomgang og hvordan tidligfasen i offentlige prosjekter best kan håndteres. I det siste har fokus vært på hvordan man i tidligfasen kan forutse og ta hensyn til fremtidig teknologisk utvikling, enten det er snakk om ny medisinsk teknologi, selvkjørende biler, elektriske fly, osv.

Tidligfase Planlegging

Alle prosjekter har en tidligfase, som typisk avsluttes når det vedtas finansiering/oppstart av selve prosjektet. Denne fasen kan by på mange utfordringer i alle typer og størrelse av prosjekter, men tidligfasen blir gjerne mer komplisert jo større og mer komplekst prosjektet er. I store, statlige investeringsprosjekter er det innført noen virkemidler, spesielt ekstern kvalitetssikring på to tidspunkter, for å heve kvaliteten på denne fasen. Like fullt er det et stort spenn av oppgaver og utfordringer som må håndteres, og hvor godt dette gjøres definerer i stor grad rammebetingelsene for senere gjennomføring av prosjektet.

Partnerne i Prosjekt Norge har til sammen enormt mye erfaring med tidligfasearbeid og har forsøkt ulike tilnærminger og metoder, med positive og negative erfaringer. Denne CoP’en skal være en arena for å dele slike erfaringer, diskutere hvordan konkrete utfordringer kan håndteres, samordne virkemidler, osv.

 

Prosjekt Norge har lenge hatt en KunnskapsArena (KA)  (tidligere Community of Practice) for statlige prosjekteiere, der det har vært diskutert ulike tema. Ett tema som har dukket opp nå er hvordan man organiserer og driver et såkalt “prosjektkontor” (engelsk “PMO – Project Management Office), som et kompetansesenter for prosjektledelse i virksomheten.

Dette er et tema mange, også andre typer virksomheter enn statlige prosjekteiere, har eksperimentert med og høstet erfaringer rundt. Vi ønsker derfor å avholde et utvidet CoP-møte, der alle partnerne i Prosjekt Norge er velkomne til å delta, for å dele erfaringer med dette.

– Ulike forhold rundt PMO (prosjektkontor)
– Arbeidslivskriminalitet
– Prosjekteierrollen og gevinstrealisering (som en Concept-kartlegging i fjor avdekket håndteres veldig ulikt
– Risikovurderinger i forhold til ytre miljø og SHA, miljøregnskap for prosjekter
– Samspillsmodeller/-entreprisemodeller og tidlig involvering av entreprenører
– Prosjekthotel/erom (som vi var innom i et par møter i 2016)

 

Tidligere samlinger:

28.11.2019 ÅF Gruppen – Tema: Erfaringsoverføring og «best practice»

18.09.19 hos Statsbygg – Tema: Erfaringsdeling

07.06.19 hos Avinor – Tema: PMO – Prosjektkontor

19.03.18 Denne CoP’en er under faglig omorganisering da det ble ytret ønsker om å endre innhold/retning.

07.09.2017 CoP Tidligfase planlegging hos ÅF Engineering i Oslo
Sykehuset i Vestfold, Nye Veier og Sykehusbygg delte sine tanker om hvordan man i sykehusprosjekter og veiprosjekter kan forutset og ta høyde for ny teknologi i utvikling av konsepter og løsninger.

25.04.17 CoP Tidligfase planlegging hos Statsbygg i Oslo
Statsbygg, Avinor og Kystverket presenterte hvordan det arbeides med tidligfaser i disse virksomhetene. Forøvrig er det nå åpnet for deltakelse også fra rådgivere som arbeider med tidligfaseproblematikk, dermed var det godt oppmøte fra både offentlige byggherrer og rådgivere.

27.10.16 CoP Statlige Infrastrukturbyggere hos Sykehusbygg i Oslo
Sykehusbygg i Oslo, med tema tidligfase og etablering av styringsdokumentasjon.

21.06.16 CoP Statlige infrastrukturbyggere hos Kystverket i Kabelvåg
Forsvarsbygg, Avinor, Statnett, Sykehusbygg, Jernbaneverket og Prosjekt Norge var på besøk til Kystverket i Kabelvåg for å delta på CoP-møte for statlige infrastrukturbyggere. Temaet for møtet var erfaringstilbakeføring og Implementering av ny kunnskap. Det er viktig for samarbeidet at de som er lokalisert utenfor Østlandet også blir inkludert i samarbeidet.

Deltakere som har vært med i CoP’en:

Statsbygg ved Gry Ahlsand, Heidi Særvold, Marit Haave Sveen, Tanja Dugstad, Brit Sylte
Statnett ved Carsten Dovland, Grethe Westerberg, Ingvild Antonsen, Rolf Jørgensen, Karianne Prytz
Avinor ved Sissel-Mari Blomli, Bjørn Johannessen
Sykehusbygg ved Harald Lunxdzqvist, Edel Stockholm, Rune Reinås, Marte Lauvsnes
Kystverket ved Marit Olsen, Frøydis Stensvik
Forsvarsbygg ved Ragnhild Aalstad, Bjørn Hilding Eriksson, Carl Oscar Pedersen, Vibeke Hoddevik
Bane NOR ved Per Arne Fredriksen, Ruth Jorun Tuven, Bjørn Inge Toften, Christer Wilsher, Svein Arvesen
Nye Veier ved Sebastian Kussl
Rådgivere: ÅF Advansia/ÅF Engineering ved Arne Surén, Arnfinn Hardersen, OPAK ved Glenn Bjørnsrud, WSP Norge ved Thomas Odiin, Sweco ved Kim Arnesen, Skarpe, IKT ved Bjørn Møllerbråten