portrettbilde Ida Sjøtun

Faglig ansvarlig for KA Anskaffelser – bakgrunn

Ida R. Sjøthun arbeider i avdeling anskaffelser i industrikonsernet Lyse. Hun har siden mars 2021 vært leder for alle anskaffelser til konsernet innenfor kategorien bygg, anlegg og materiell, og er også advokat.

Ida begynte sin karriere i Advokatfirmaet Schjødt, hvor hun primært arbeidet mot petroleumsbransjen og da mye med avtalerettslige problemstillinger. I 2017 begynte hun i juridisk avdeling i Lyse-konsernet. Hun brenner for et godt, tett og kontinuerlig samarbeid mellom avdeling anskaffelser og de ulike prosjektmiljøene i konsernet.

Målet er å sikre

 • god bestillerkompetanse i selskapene i konsernet
 • smarte kontraktsstrategier
 • kontrakter som virkelig treffer behovene, som er praktiske og kommersielt gode
 • at innkjøpskraften, markedet og leverandørenes kompetanse utnyttes mest mulig effektivt
 • at vi på systematisk vis tar lærdom av hver prosess, og bruker dette til stadig utvikling og forbedring

Formål
Dersom anskaffelsesmiljøene på den ene siden, og teknisk personell, økonomer, prosjektledere og andre som er involvert i prosjekter på den andre siden, forstår mer av hverandres «verdener» – så tror Ida at anskaffelsene jevnt over kan bli enda bedre.

Ved å dele kompetanse og kunnskap på tvers av selskap og bransjer, og tenke kreativt, kan vi finne stadig lurere måter å jobbe med anskaffelser på. For eksempel har offentlige byggherrer i stor grad vært for dårlige til å ha dialog med markedet før konkurranseutlysning. Ved å få innsikt i prosessene hos selskap som ikke er underlagt lov om offentlig anskaffelse, vil man kanskje få nye idéer for hvordan dette kan gjøres også innenfor regelverkets grenser?

Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikter, ekstrakostnader eller andre utfordringer underveis i prosjektgjennomføringen, som mange ganger kunne ha vært unngått ved

 • bedre forståelse av prosjektets behov hos avdeling anskaffelser
 • bedre samspill mellom juridisk, teknologisk og økonomisk kompetanse i anskaffelsesfasen
 • en mer gjennomtenkt kontraktsstrategi, gjerne påbegynt på et tidligere tidspunkt (gode rammeavtaler fordrer f.eks. langsiktig planlegging av prosjekter)
 • en mer balansert risikoprofil i kontrakten
 • bedre dialog med markedet i forkant
 • en større forståelse av kontrakten som et arbeidsverktøy, og en større bevissthet om kontraktsoppfølging hos brukerne av kontrakten

 

Typiske temaer for samlingene er:

 • Effektive former for markedsdialog
 • Kontraktsstrategi og kontraktsreguleringer i et ustabilt marked
 • Hvordan sikre nødvendig bestiller-kompetanse hos de som utarbeider kravspesifikasjon
 • Incentivmodeller i kontrakter
 • Ulike samarbeidsmodeller mellom kunde og leverandør i utførelsesprosjekter
 • Ulike modeller for kjøp av kompetanse – som et alternativ til innleie av spesifikk ressurs basert på CV og timepris
 • Innovasjon i anskaffelser

Temaene vil som utgangspunkt legges opp kronologisk, som i en anskaffelsesprosess.

 

Kommende møter:

 • Neste møte kommer høsten 2023

Avholdte møter:

14.06.2023 – Hvordan lykkes med kontrakts- og anskaffelsesstrategi?

11.01.2023 – Leverandørdialog – hva er lov og hva er lurt?

20.09.2022 – Samarbeid på tvers som en nøkkel til suksess – generelt om samhandlingen mellom avdeling anskaffelse og andre fagmiljø