Målet med ideverkstedet var å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter.

Prosjekt Norge inviterte folk som har ulike roller i prosjekter: prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kom fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, energi og IKT.  Det var også andre spennende aktører knyttet til disse bransjene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere.

Før lunsj ble det identifisert fem ideer som kan realiseres på kort sikt og fem ideer som har lengre horisont. Gjennom prioritering fra deltakerne ble følgende ideer videreutviklet til initiativ som er tenkt fremmet for finansiering:  

  • Delingsøkonomien, hvilke konsekvenser får den for BAE-næringen? Hva kan vi dele, hva er driverne, pilotprosjekt der man aktivt skal tenke «Hvorfor eie når du kan leie» gjennom fasene planlegging, bygging og bruk, mulig case Hovinbyen (Ulven).
  • Nyttekalkulator, slagord «Nytt på/med nyttig!», lage metodikk, verktøy og app for nyttestyring gjennom prosjekter (på liknende måte som kostnader styres), tanke om direktefinansiert prosjekt av bedrifter i BAE, IKT og telekom.
  • «Alle kan få», prosjekt rundt verdi fra prosjekter for ulike aktører, bevisst utnyttelse av BAE-næringens helhetlige verdiskapning. Det er formulert mange delspørsmål et FoU-prosjekt kan adressere, f.eks. hvilke interessenter har oppfatninger om prosjektets verdi, hva er drivere og barrierer rundt verdiskapning, kan det utvikles en metodikk for verdistyring, osv. Tenkt som IPN-prosjekt i Forskningsrådets BIA-program
  • Nye verktøykasser for å ta kvantesprang, kombinasjon innovasjonsprosjekt/tjenesteutvikling, bred deltakergruppe fra byggherrer, entreprenører, rådgivere, mange konkrete utviklingsideer, f.eks. kompetanse, endringsledelse, delingsplattform.
  • «VERDI.G», fra konflikt til verdi, bidra til kontraktsfestet verdiskapning på kort og lang sikt, inkl. samfunnsansvar, skal føre frem til et produkt (ny kontraktsform og verktøy som kan styre målbar verdi gjennom prosjektet).

Arbeidsgruppene deltok med stort engasjement!