Hva rører seg i dag på feltet industrialiserte byggeprosesser, og hva kan man vente seg i tiden som kommer? Teknologiutvikling, et tøffere og mer globalt marked og behovet for større kostnadseffektivitet er blant flere grunner til at industrialisering igjen er høyt oppe på agendaen i den norske BA-næringen. I en rapport utarbeidet av SINTEF Byggforsk, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing er den industrialiserte byggeprosessen kartlagt både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg blir det sett inn i krystallkulen og gitt noen framtidsperspektiver.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Fem dimensjoner
Industrialiserte byggeprosesser er på ingen måte noe nytt. Likevel er det ingen klar enighet om hva som faktisk ligger i begrepet. Rapporten gir en bedre forståelse og beskriver industrialiserte byggeprosesser ved hjelp av fem dimensjoner, organisering, skala, teknologibruk, automatisering og variasjon. Ved å se disse i sammenheng, vil det gi et bilde av graden av industrialisering i byggeprosessene.

Utvikling gjennom Lean, kvalitetsledelse og 3D-printing
Hva rører seg i BA-næringen innen forskning og praksis? Feltet er i stor utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Det er etablerte FoU miljø i flere land og samarbeid mellom ledende universiteter over hele verden. Rapporten viser til flere pågående prosjekter fra både akademia og praksis, og gir en smakebit på utviklingsfronten. Lean, kvalitetsledelse og on-site produksjon ved hjelp av 3D-printing går igjen som hete tema, samt konsepter som Flying Factories og DFMA.

Kompetanseutvikling fra andre bransjer
Læring fra andre bransjer blir mer og mer viktig i industrialiseringen av BA-næringen. Der spesielt kompetanseoverføring fra bransjer som har gått fra en håndverk til industrialiserte prosesser er viktig. I rapporten blir det sett på hvordan metoder som skreddersøm fra møbelbransjen og Engineer-to-Order fra skipsindustrien kan gi nyttig læring i utviklingen av industrialiserte byggeprosesser.

En fremtid preget av automatisering og kundetilpasning
Hvordan ser fremtiden ut i BA-næringen, hvilke utviklingstrender ser man i dag? På bakgrunn av analysene gjort i arbeidet med rapporten er det identifisert flere trender for fremtiden. Ny teknologi fører til langt mer automatiserte prosesser, med tilhørende utfordringer knyttet til IT-struktur, globale marked og arbeidsplasser. Man ser et trendskifte fra at industrialisering assosieres med standardiserte sluttprodukter, til at industrialiserte prosesser assosieres med sluttprodukter som har høy grad av tilpasning og variasjon. I tillegg blir den industrielle tankegangen med komponentbaserte produkter utfordret av ny teknologi som muliggjør sømløse produkter.


Rapporten oppsummerer Fase 1 og Fase 2 i en kartlegging av status og trender;

Fase 1 var utarbeidelsen av en rapport bestilt og finansiert av BAE-programmet om temaet.
Arbeidet ble utført første halvår 2016, og rapporten ble levert i endelig versjon september
2016.

Fase 2 har vært å sende rapporten ut til aktører i næringen på høring og deretter gi ut
rapporten som denne rapporten. Medlemmene i nettverket Bygdin – Bygge- og
anleggsnæringens industrialiseringsarena – ble valgt ut som høringsinstanser. Arbeidet er
finansiert gjennom nettverket Bygdin.

Les mer om Bygdin HER.