28.06.2021

Arbeidet bygger på en idé utviklet i et samarbeid mellom NTNU og aktører i byggebransjen om å integrere arbeidet med planleggings- og styringsmetodikken Involverende planlegging med prinsippene i usikkerhetsstyring

Forfattere er Olav Torp og Nils Olsson

Rapporten inneholder resultatene fra en forstudie som inkluderte søknadsskriving om et etterfølgende hovedprosjekt. Bakgrunnen er at det er utført ganske omfattende forskning og praktisk bruk av både lean-prinsipper og usikkerhetsanalyser ved NTNU og i norsk byggebransje. Denne rapporten presenterer ulike tilnærminger til å kombinere disse to områdene.

Det ligger et stort potensial i å integrere usikkerhet inn i lean og last planner for å utvikle fremtidens prosjektstyring av byggeprosjekter. Rapporten presenterer et rammeverk for slik integrering, og gir eksempler på hvordan deler av denne integreringen kan gjøres. Den fulle uttestingen var tenkt å utføres i et større forskningsprosjekt som hadde innvilget finansiering fra Forskningsrådet, men som ikke kunne starte opp grunnet blant annet Korona-situasjonen.

Forord:

Dette arbeidet føyer seg inn i en ganske lang tradisjon av arbeid med henholdsvis usikkerhet og lean i byggeprosjekter. Vi bygger videre på langvarig samarbeid med flere entreprenører og byggherrer innen byggebransjen i Norge. Arbeidet bygger på en ide utviklet i et samarbeid mellom NTNU, Veidekke og AF Gruppen om å integrere arbeidet med planleggings- og styringsmetodikken Involverende planlegging med prinsippene i usikkerhetsstyring.

Vi vil takke Prosjekt Norge for støtte til projektet. Vi vi rette en takk til samarbeidspartnerne våre Veidekke og AF Gruppen. Trond Bølviken og Fredrik Svalestuen i Veidekke har bidratt tungt til å jobbe frem ideen bak prosjektet og i utarbeidelse av søknader til Norges Forskningsråd om finansiering av et hovedprosjekt. I AF Gruppen har personer i Bispevika-prosjektet vært med på å utvikle ideen bak prosjektet. Takk til Lars Brunsson i Trafikverket for støtte til den svenske delstudien.