Dialog med leverandørene er relevant og nødvendig på mange ulike tidspunkt gjennom et prosjekt/en kontrakts levetid. Denne KA-seansen hadde spesielt fokus på dialog med leverandører med tanke på kommende anskaffelser, generelt og i relasjon til en konkret sak

Det finnes flere veileder og artikler om hvordan dialog kan og bør foretas – men da med fokus på relasjonen oppdragsgiver/leverandør. Generelt er det lite fokus på hvordan man bør rigge seg på hhv. oppdragsgiver- og leverandørsiden for å sikre at anskaffelsesmiljøene og teknisk personell/prosjektledere har tilstrekkelig forståelse for/kunnskap om «hverandres verdener». Dette skaper utfordringer for å få til en effektiv markedsdialog som virkelig treffer.

For at et behov skal bli dekket mest mulig effektivt av en anskaffelse, bør alle de involverte (på individnivå, hos både oppdragsgiver, leverandører og konsulenter) ha en grunnleggende forståelse for hvordan regelverket for offentlige anskaffelser setter begrensninger, der dette er relevant. Det gjelder også å ha kunnskap om ulike former for dialog, og hva som er effektivt når. At de ulike fagmiljøene som er involvert i en anskaffelse forstår hverandres perspektiver, er viktig også der regelverket ikke er relevant.

 I dette KA-møtet gikk DFØ gjennom regelverkets rammer for dialog, det LOA (Lov om offentlige anskaffelser) er (hva er lov) og praktiske råd og tips til dialog (hva er lurt). Videre gikk Statens Vegvesen gjennom hvordan de jobber med leverandørdialog, og kom med sine erfaringer og praktiske råd for hvordan dette kan gjøres effektivt. Begge innlegg hadde med aspektet samhandling mellom ulike fagområder.

Innledningsvis gikk KA-leder inn på hvorfor det interne samspillet mellom ulike fagområder er så viktig for å lykkes, og hva man i Lyse-konsernet gjør helt konkret for å sikre en stadig bedre gjensidig forståelse.

Oppsummering av Ida R. Sjøthun

Lenker til presentasjonene:

KunnskapsArena Anskaffelser – samhandling på tvers som en nøkkel til suksess