I dagens KA SiP presenterte Johnny Dyreborg, Det nationale forskningssenter for Arbeidsmiljø, Danmark, resultatene av en større internasjonal gjennomgang om av effekten av ulike sikkerhetstiltak.

Studien har gått gjennom 120 empiriske studier av effekt av ulike sikkerhetstiltak i ulike sektorer. Sentrale resultater i studien er:

  • Flerstrengete tiltak er mest effektivt for ulykkesforebygging, dvs kombinasjoner av tiltak
  • Tekniske tiltak er de mest effektive tiltakene, spesielt fysiske tiltak som f.ek.s eliminering og erstatning.
  • Sikkerhetstiltak rettet mot gruppe- og organisasjonsnivåer er mer effektive for å forhindre ulykker enn tiltak rettet mot individnivået.
  • Det er moderate effekter på ulykkesforebygging av sikkerhetsklima intervensjoner som f.eks. fokus på ledelsens kommunikasjon om sikkerhet.
  • Det er liten/ingen effekt på ulykkesforebygging knyttet til atferdsmodifikasjon. Det betyr ikke at sikkerhetstrening ikke er relevant, men det er ineffektivt uten kombinasjon med andre tiltak
  • For holdningsskapende tiltak ble det identifisert både ingen effekt og moderat effekt. Det er derfor noe usikkert i hvilken grad holdningsskapende tiltak har effekt på ulykkesforebygging.

Hele studien er åpent tilgjengelig her, med en kort oppsummering på de første sidene: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cl2.1234

(av Eirik Albrechtsen)

 

 

Lenker:

2022_15_NOV_DYREBORG_SIPAW_KA-SIP_NorgeJ av seniorforsker Johnny Dyrborg

Lenke til opptak distribueres til PN-partnere på forespørsel.

Opptak fra Prosjekt Norges KunnskapsArenaer er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenfor dette nettverket uten samtykke. Spørsmål rettes til senterledelsen@prosjektnorge.no


Johnny Dyreborg (MSc, PhD) er seniorforsker ved Nasjonalt Forskningssenter for Arbeidsmiljø, København (søsterorganisasjon av STAMI, Norge), hvor han har vært forsker siden 1999. Han har bakgrunn fra organisasjonssosiologi med post- hovedfagsutdanning i yrkesepidemiologi. Hans hovedfokus er intervensjonsforskning, spesielt å undersøke hva som fungerer for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Dette inkluderer evaluering av effektene av ulike arbeidsplassinnsatser for å forebygge arbeidsulykker, slik som innføring av sikkerhetsstyringssystemer, sikkerhetsklimaendringer og gjennomganger av sikkerhetstiltak for forebygging av arbeidsulykker. Han har vært involvert i en rekke forskningsprosjekter i byggesektoren. Den siste tiden har han forsket på helse og sikkerhet blant unge på digitale plattformer. De siste årene har han også forsket på «forskning til praksis»-feltet – det vil si hvordan kan forskningskunnskap bedre støtte helse og sikkerhet på arbeidsplassene.

Eirik Alberechtsen leder KunnskapsArena Sikkerhet i prosjekter.  Eirik er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.