«Måle effekter av digitalisering i den norske byggenæringen» er publisert.

Forskerteamet bak forprosjektet er Ragnhild Kvålshaugen, Sergejs Groskovs og Petrine Djupvik-Flaa, alle BI,  og Sujesh Sujan, NTNU

En digital byggeprosess

Det digitale veikartet fra 2017 beskriver fire forutsetninger som må ligge til grunn for at næringen skal bli heldigitalisert:

  • Etablere felles digital plattform med felleskomponenter for bygge- og anleggsprosjekter
  • Sørge for at norske standarder og lover og regler blir tilrettelagt for digital samhandling
  • Kompetanseutvikling i bedrift og utdanningssystemet
  • Realisere gevinster ved å spre beste praksis om digitale arbeidsprosesser og forretningsmodeller, og måle effekten av dette.

Vi vet at gevinster fra digitalisering skapes i ulike faser i byggeprosessen og ikke minst i grensesnittene mellom aktørene. Fasenormen utviklet av Bygg21 tydeliggjør hvilke faser og hvilke aktører som normalt inngår i en byggeprosess. Antydning til kjerneprosesser finner vi her; finansiering av byggeriet, design og planlegging av byggeriet, godkjenning av byggeriet, produksjon av byggeriet, og drift og vedlikehold av byggeriet.

Dette forprosjektet har sett på hvordan effekten av digitalisering kan måles. Planen er å videreføre dette i et nytt og større hovedprosjekt.

Mål med forprosjektet

Målet med forprosjektet har for det første vært å gjøre en systematisk litteraturstudie for å undersøke i hvilken grad og hvordan gevinster av digitalisering i bygg- og anleggsnæringen har vært målt og studert. Videre ønsker vi å vurdere hvordan forskningsdesignet av en slik studie kan se ut og hvorvidt det er realistiske å gjennomføre en slik studie i Norge; synes relevante virksomheter dette er nyttig, er de villig til å bidra med data, har de relevant data tilgjengelig fra sine prosjekter?

Rapport fra forprosjektet finnes her.

En presentasjon av resultatene av forprosjektet finnes her.

Mål med den endelige studien

Målet er å utvikle en metode for gevinstberegninger av digitalisering i kjerneprosesser i byggeprosess, og gjennomføre en stor kvantitativ studie for å måle effekter av digitalisering. BAE-næringen har gjennomført betydelige investeringer i BIM og samarbeids-relaterte arbeidsmetoder (f.eks. Virtual Design and Construction (VDC), Lean og andre lignende konsepter). Likevel, det mangler en klar og målbar forståelse av forretnings-verdien til disse investeringene. Denne studien tar sikte på å samle inn data på prosjektnivå og bruke statistiske metoder for å få frem effekter av digitalisering på tid, kost, kvalitet, klimaavtrykk og andre relevant ytelsesfaktorer i byggeprosjekter. For å få robuste funn, ønsker vi å samle inn og analysere data fra mange bygg- og anleggs- /infrastruktur prosjekter og involverte aktører.