Månedsblikk august 2017 fra Prosjekt Norge, ved senterleder og professor Bjørn Andersen.

Da er det blitt september og sommeren er vel definitivt over. I Prosjekt Norge står vi foran en travel høst, med søknadsfrist i Forskningsrådet i oktober, implementering av de vedtatte endringene i strategi, Prosjekt 2017, osv. Høydepunkter i den litt rolige augustmåneden vi har lagt bak oss var:

Forskning:

– OSCAR-prosjektet nærmer seg sluttføring og det foreligger nå en rekke anbefalinger om hvordan prosjekter kan bedre verdiskapingen, se artikkel om prosjektet og anbefalingene her.

Måleprosjektets arbeid med systemet for prestasjonsmåling/benchmarking av prosjekter, CII 10-10, ble tildelt CII sin Performance Assessment User Award. Prisen ble tildelt på basis av hvordan vi i Norge har sprengt grensene for hvilke analyser som kan gjøres på både virksomhets- og bransjenivå basert på data fra 10-10, som opprinnelig var ment å anvendes primært bare på prosjektnivå. Selv om prisen ble tildelt prosjektgruppen i Måleprosjektet må det understrekes at det er arbeidet pilotvirksomhetene har gjort, spesielt de som har anvendt systemet på en portefølje av prosjekter, som er grunnlaget for prisen.

Les mer på prosjektnorge.no

Kunnskapsnavet/formidling:

Prosjekt 2017 går som kjent av stabelen 8. november, programmet er stort sett på plass, med mange spennende foredrag, så meld på allerede nå!

– Prosjekt Norge avholdt informasjonsmøte for partnere i senteret om CII 10-10-systemet 24. august. Møtet ble avholdt hos Statnett og Ingrid Bjørnsrud gikk gjennom hvordan Statnett anvender systemet i alle sine prosjekter og til en rekke formål.

– Prosjekt Norge etablerer en fagklynge innen IKT som skal arbeide frem forskningsprosjekter knyttet til store IKT-prosjekter. De som allerede har sagt seg villige til å være med i fagklyngen er UiO, UiB, NTNU, Atkins, Intersoft og Skarpe. Vi starter med et møte om dette 17. oktober i Oslo. Det er åpent for dedikerte fagmiljøer som arbeider med store IKT-prosjekter å bli med i fagklyngen.

– Prosjekt Norge etablerer også ei fagklynge innen Olje og Gass, hvor ett av fokusområdene vil bli «Det grønne skiftet». Samarbeid med Green Petroleum Cluster er under etablering, samtidig som også Gassnova viser interesse for å delta. I tillegg til våre partner som er Statoil og Gassco, er det også ønskelig å få med aktører fra leverandørsiden, samt at også de mindre operatørselskapene er velkommen til å delta.

– Den 30.august ble det femte møtet i den faglige fokusgruppen «Planleggingskompetanse» gjennomført med ÅF Advansia som vertskap. ÅF Advansia presenterte hvordan de jobber med planlegging i sin organisasjon, og spesielt hvordan de jobber for å overføre kompetanse mellom de ulike medarbeiderne som jobber med planlegging som sitt hovedfokus. ÅF Advansia brukte Prosjekt Nytt Sykehus i Østfold som gjennomgående case for å fortelle om sine erfaringer og sin praksis innen planlegging. Neste møte gjennomføres den 15.11. Tema vil være «Utfordringer i prosjektplanlegging fra prosjekterende perspektiv».

– SpeedUp arrangerte SpeedUP forum 2017 15.-16. august, hos ÅF Engingeering på Lilleaker.

– CoP tidligfase hadde planlagt ny samling 22. august, men grunnet en del forfall er denne flyttet til 7. september, kl. 10-13, hos ÅF Advansia i Oslo. Fokus vil være på ny teknologi og hvordan dette hensyntas i tidligfasen og fremskrivning/kapasitetsdefinering som skjer da.

– Sammen med OPAK arrangerer Prosjekt Norge en ettermiddagssamling med temaet «Kvalitet og konflikter i norsk byggebransje» den 7. september. Innledningene blir holdt av Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, og Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge AS.

Les mer på prosjektnorge.no

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny forskning:

– Boken ”Lean Construction: Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon”, med Bo Terje Kalsaas som redaktør, er publisert på Fagbokforlaget, med bidrag fra en rekke forskere tilknyttet Prosjekt Norge
– Sjur Børve, Asbjørn Rolstadås, Bjorn Andersen, Wenche Aarseth, (2017) «Defining project partnering», International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 10 Issue: 4, pp.666-699
– To kapittler i boken ”Integrating Information in Built Environments – From Concepts to Practice”, redigert av Adriana X. Sanchez, Keith D. Hampson, Geoffrey London, Routledge
– Støre-Valen, Marit; Meistad, Torill; Boge, Knut; Foss, Margrethe; Houck, Leif Daniel; Lohne, Jardar: ”The concept of value of buildings in use”
– Meistad, Torill; Støre-Valen, Marit; Knotten, Vegard; Hosseini, Ali; Klakegg, Ole Jonny; Mejlænder-Larsen, Øystein; Hjelseth, Eilif; Svalestuen, Fredrik; Lædre, Ola; Hansen, Geir Karsten; Lohne, Jardar: ”Stakeholder perspectives and information exchange in AEC projects”

Les mer på prosjektnorge.no

Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

– Etter at styret i juni vedtok at Prosjekt Norge i større grad skal søke og etablere samarbeid med eksisterende klynger/sentra, spesielt innen olje og gass og IKT, har senterledelsen satt i gang flere initiativ i denne retningen. Dette har resultert i positiv respons fra flere aktører, som det vil gjennomføres møter med utover høsten. Vi kommer tilbake med mer informasjon når mer konkrete avtaler inngås.
– Vi minner om at konkurransen om Årets prosjekt, for prosjekter fullført i 2016, har frist for innsending av kandidater 15. september.
– Metier bytter kontaktperson for partnerskapet i Prosjekt Norge, fra Erik Malm til Otto Erster Bergesen.

Les mer på prosjektnorge.no

Studenter/PhD:

– Semesteret er i gang ved universitetene og det betyr at et stort antall studenter har startet arbeidet med prosjekt- og masteroppgaver. Mange av disse gjennomfører arbeidet sitt i samarbeid med partnervirksomheter i Prosjekt Norge og vi setter stor pris på hvordan disse blir tatt godt imot!

Les mer på prosjektnorge.no