Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen. Prosjektet har utviklet et sett av forutseende sikkerhetsindikatorer i BA-bransjen. Indikatorene som er utviklet gir mål på en organisasjons evne til å ha kontroll på farekilder før hendelser og tap inntreffer. 

 

Prosjektet er gjennomført i to deler: del 1 fra 2016-17 og del 2 2018-19. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Prosjekt Norge ved BAE-programmet, Regionalt verneombundsfond (RVO-fondet) og NTNU

Dette forskningsarbeidet har tatt utgangspunkt i tidligfase-indikatoren som gir mål på grad av kontroll på ulykkesrisiko i fasene før oppstart av produksjon. Hensikten med studien har vært å kartlegge hvilke faktorer i tidlige prosjektfaser som har størst betydning for sikkerhetsprestasjonen i produksjonsfasen for å videreutvikle sjekklister for tidligfase-indikatoren utviklet i prosjektets del 1.

Det er utført en komparativ casestudie, en intervjustudie og en analyse av fullførte prosjekter i tillegg til en litteraturgjennomgang om kritiske suksessfaktorer i prosjekter. Resultatene av disse studiene er sammenstilt for å identifisere faktorer i tidlige prosjektfaser som har betydning for et godt sikkerhetsresultat i produksjonsfasen.

Det er identifisert faktorer i tre målepunkter i et prosjekt:

1) etter byggherrens prosjektutvikling og før detaljprosjektering;

2) i detaljprosjektering; og

3) rett før oppstart av produksjonsfasen

De identifiserte faktorene er i stor grad generelle elementer i prosjektledelse og -styring. Dette understreker at god ledelse og styring av prosjekter generelt også gir god ledelse av sikkerhet. I tillegg er det naturlig nok også faktorer som kan karakterisere som elementer i sikkerhetsstyring.

Faktorene som er identifiserte som betydningsfulle er benyttet til å revidere sjekklistene for tidligfase indikatorene.

Rapporten kan lastes ned her: Hva kjennetegner tidlige faser i prosjekter som oppnår gode sikkerhetsresultater i produksjon?

KontaktEirik Albrechtsen (eirik.albrechtsen@ntnu.no)