håndtrykk mellom teknologi og forretning

Prosjekt 4.0

Prosjekt 4.0 er Prosjekt Norges dedikerte satsing for å styrke forskningsfokuset rettet mot prosjekt, prosjekteierskap og prosjektledelse

Vi står foran store omstillinger tuftet på både digitalisering og bærekraft, og forskning vil være en nødvendighet for å finne de gode løsningene og gjennomføringsmetodene. Gjennom Prosjekt 4.0 ønsker vi å integrere prinsipper fra Industri 4.0, slik som

 • Desentralisert beslutningstaking
 • Interoperabilitet
 • Teknisk assistanse
 • Alternative energier
 • Nye materialer
 • Nanoteknologi
 • Kunstig intelligens
 • Robotikk
 • Tingenes internett
 • Autonome kjøretøy
 • 3D-utskrift mm

Prosjekt Norges Bransjeklynge Energi, Olje/Gass, har allerede utarbeidet og etablert to nye FoU-prosjekter med følgende titler:

Project 4.0 – A performance driven and fully digitalised integrated project execution model with Integrated Business and Project Value Optimization in a life cycle perspective

Impact of digitalisation on project management processes and decision making in project development and execution

Satsningen på disse to FOU-prosjektene var et resultat av en diskusjon og utvelgelse fra et større ide-omfang i dialog med de norske oljeselskapene på Norsk Sokkel.  Dette viser mulighetene som ligger i at partnerne deltar i ideutviklingen av nye forskningsprosjekter. Jon Lereim er ansvarlig for begge prosjektene.  Se lenke i sidebaren.

Prosjekt Norge ønsker i sine forskningsprosjekter at ulike leverandørvirksomheter blir koblet sammen med de som er eiere, bestillere og prosjekterende slik at hele verdikjeden blir representert.  Et uttalt mål vil også være å skape en omforent og større grad av standardisering knyttet til neste generasjon prosjektgjennomføringsmodeller, som også vil ha betydning for ledelsesprosessene i prosjekt-gjennomføringen for både store og små prosjekter.

Det er laget en spørreundersøkelse til Energibransjen i forbindelse med de 2 prosjektene. Det er også laget en tilsvarende norsk versjon for BA-bransjen.

Spørsmål? Kontakt Jon Lereim.


en abstrakt tegning av en person som holder en vindturbine

Bransjeråd Energi

Prosjekt Norge har etablert Bransjeråd Energi som favner sektorene olje og gass, tradisjonelle kraftprodusenter og distributører, andre infrastruktureiere, utbyggere og produsenter innen andre former for fornybar energi samt store energiforbrukere.

Jon Lereim fra BI leder Bransjeklynge Energi.

Målet med BR Energi er å bringe ulike energiprodusenter og distributører sammen slik at de kan dele erfaringer og kunnskaper om prosjektutvikling, prosjektledelse og prosjektgjennomføring, samtidig som de sammen kan se etter nye muligheter for å forbedre prosessene knyttet til både bygging, produksjon og distribusjon.

Prosjekt Norge oppfordrer berørte aktører om å ta kontakt med Senterledelsen for å høre om mulighet for å bli med BR Energi.

Aktører i PN som representerer Energisektoren

Equinor
Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Equinor leverer fornybar vindkraft fra fire prosjekter i Storbritannia og Tyskland tilsvarende mer enn en million europeiske hjem. Equinor er også partner i solenergianlegg i Brasil og Argentina.

Aker BP
Aker BP driver med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.  Vi er operatør for feltsentrene: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Ula og Valhall, og medeier i Johan Sverdrup-feltet. Vår strategi for å møte verdens økende energibehov og samtidig bidra til å redusere utslipp er tredelt: Vi skal levere den reneste oljen og gassen, skape inntekter som kan brukes i forbindelse med energiskiftet og bidra til byggingen av en bærekraftig fremtid.

Gassco
Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa. Gasscos oppgave er å sikre maksimal verdiskaping av gassressursene på norsk kontinentalsokkel. Gassco har definert fire roller i sin drift: Teknisk drift, Infrastrukturutvikling, Kapasitetsadministrasjon og Systemdrift.

Landbasert kraft – Kraftprodusentene og distributørene er også en del av Prosjekt Norges fagmiljø innen energi:

Statnett:
Bygger, eier og driver det sentrale strømnettet, og vi passer på at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon, slik at du har strøm i kontakten året rundt. Gjennom vår virksomhet legger vi til rette for at Norge og våre naboland kan øke andelen fornybar energi og redusere klimagassutslipp.

Statkraft:
Det viktigste vi gjør, er fortsatt å sikre våre vannkraftanlegg gjennom oppgraderinger, optimal drift og langsiktige industrikontrakter. Vi ønsker å være en ledende utvikler av lønnsom landbasert vindkraft og solkraft. Vi vil benytte vår ledende posisjon innen dekarborisering i Norge til å utvikle forretningsideer med internasjonalt potensial, som for eksempel datasentre, avansert biodrivstoff eller grønn hydrogen.

Lnett:
Med over 100 års vannkrafthistorie er konsernet blant landets største produsenter av fornybar vannkraft. Nasjonalt har konsernet blitt en betydelig utfordrer innen fiberbasert bredbånd og Lnett (tidligere Lyse) leverer også slike produkter og tjenester. Til grunn ligger arbeidet ed bygging og utvikling av samfunnskritisk infrastruktur, som muliggjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge. Konsernet med hovedkontor i Stavanger har virksomhet i Norge og Danmark og teller over 1300 ansatte.

Nyheter fra Energi:


De siste oppdateringer i Cristin for Prosjekt Norge; fagpersoner/forskere

Siden er under oppbygning.

Fortløpende artikler og lignende som fagfolk/forskere assosiert med Prosjekt Norge har publisert.