KunnskapsArena - Læring i prosjekter (LIP)

foto av Bassam Hussein
Bassam Hussein Foto: Mari Vold

Bassam Hussein er førsteamanuensis og merritert underviser ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP) ved NTNU. Hans forskningsinteresser inkluderer anvendelse av spillsimuleringer, e-læring, prosjektsuksess og organisatorisk læring. Hussein underviser i prosjekt- og kravhåndtering og har vært involvert i design, utvikling og implementering av et bredt spekter av ’tilpassede utdanningsprogrammer innen prosjektledelse.


I 2009 ble Bassam tildelt Students Pedagogical Award, og i 2013 ble han tildelt prisen for beste foreleser fra Program for videreutdanning i prosjektledelse ved NTNU. I 2016 ble han valgt ut som en av 10 fantastiske forelesere i Norge av Morgenbladet (https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/08/her-er-de-fantastiske-formidlerne). Han har utgitt flere fagbøker.

KunnskapsArena Læring i prosjekter begynte som en Digital DelingsArena, åpen for alle interesserte.  Dette ble så populært at vi derfor har etablert en egen KunnskapsArena innen dette temaet som vil være en møteplass for alle partnere med interesse for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom, og i prosjekter. Det overordnet formålet med Prosjekt Norges KA-er  er erfaringsdeling og kunnskapspåfyll.

Læring i prosjekt-baserte organisasjoner er et overordnet konsept for utvikling og forbedring av metoder, tilnærminger eller strategier for å ivareta deling av viktige kunnskaper og erfaringer mellom prosjekter eller mellom prosjekter og moderorganisasjoner.  Konseptet omfatter også utvikling eller forbedring av metoder og tilnærminger som er nødvendige for å fremme rollen av læring og kontinuerlige forbedringer innad i prosjekter.

Flere nyere studier viser til at mange prosjektbaserte organisasjoner sliter med læring i prosjekter og fremdeles ikke klarer å lære av sine tidligere prosjekterfaringer. Mye av det som læres i et prosjekt går ikke lenger enn selve prosjektet, eller overføres i beste fall enten gjennom enkeltpersoner eller gjennom personlige nettverk. Bare av og til fører læring fra prosjekter til forbedringer i andre prosjekter eller på organisasjonsnivå. Manglende gode rutiner og holdninger til læring i prosjekter eller mellom prosjekter kan medføre til gjentakelse av tidligere feil. Derimot kan gode rutiner for læring bidra til god justering og forbedringer av eksisterende måter å gjøre ting på, samtidig som man kan unngå risikabel eksperimentering.

Kunnskapsarena innen læring i prosjektbaserte organisasjoner er et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for å oppnå følgende målsetninger:

1) Belyse ulike utfordringer knyttet til læring i prosjektbaserte organisasjoner

2) Dele erfaringer med vellykkede metoder eller tilnærminger til læring i prosjekter

3) Belyse strukturelle og kulturelle forutsetninger i organisasjoner som er nødvendige for å styrke rollen av læring i prosjekter

4) Utvikle i felleskap konseptuelle og praktiske løsninger som styrker rollen av kunnskaps- og erfaringsdelen mellom prosjekter.

 

Vi er alltid åpne for tilbakemelding på avholdte møter og forslag til tema for samlinger fremover.  Ta kontakt med Bassam Hussein eller Wenche Langholm om du har innspill.


en tegning av en gruppe personer som snakker sammen med fargerike snakkebobler over dem

Arkiv for tidligere KunnskapsArenaer (KA)

KA er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt. Nye KA-er vil med tiden overta for gamle, slik at vi alltid er aktuelle. Det kan også hende at de gamle igjen blir aktualisert.  Her er en oversikt over KA-er som pr nå avsluttet eller satt på pause:

KA Prosjektplanlegging– kontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg (Gjenoppstår 2. mars 2022)

KA Offentlige prosjekter– kontaktperson/faglig ansvarlig: Bjørn Andersen

KA Lean– kontaktperson/faglig ansvarlig: Bjørn Andersen

KA Høyt Presterende Team

KA AI/Kunstig intelligens –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Nils Olsson (Pause)

KA VDC –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth


KunnskapsArena - Høyt Presterende Team (KA HPT)

foto av Lars Kristian Hunn

Lars Kristian Hunn er faglig leder for KA Høyt Presterende Team


Han har over 20 over års erfaring som strategisk og operativ leder fra virksomhetsutvikling i industri og byggebransje, med spisskompetanse i tverrfaglig samhandling. Ansvarsområder har vært virksomhets- og organisasjonsutvikling, strategiutvikling, lederutvikling, teknologiledelse, FoU -ledelse, lean- og forbedringsarbeid i prosjektbaserte virksomheter med inntil 5 mrd i omsetning.

Lars Kristian brenner for å bygge tverrfaglige team som får folk til å prestere så bra som mulig på så kort tid som mulig. Lars Kristian foreleser og forsker ved NMBU og NTNU. Han er en foredragsholder som engasjerer.

KA HPT er en KunnskapsArena som har kommet for å bli – 4 samlinger/workshops vinter/vår 2021 for Prosjekt Norges partnere og andre inviterte.

Når C-19-situasjonen  tillater det vil vi legge opp til  fysisk samling kombinert med digital deltagelse. 

Fakta om KA HPT – KunnskapsArena «Høyt Presterende Team»

 • Vi bruker Workshop som arbeidsform
 • Her skal vi dele og utveksle egne erfaringer om HPT
 • Her skal vi både få og gi inspirasjon OG utfordre etablerte vaner og sannheter
 • Her skal vi drive forbedringsarbeid for å utvikle gode praktiske måter å skape HPT
 • Målet er også å vise hvordan vi jobber med målrettet FoU for å skape innsikt på hvordan vi kan bedre praksis
 • Deltagerne skal selv bidra og lære for å drive eget forbedringsarbeid og fremme HPT i egen organisasjon
 • Deltagerne/partnere inviteres til å selv bidra med egne erfaringer og relevante eksempler i fremtidige samlinger

Vi er alltid åpne for tilbakemelding på avholdte møter og forslag til tema for samlinger fremover.  Ta kontakt med Lars Kristian Hunn eller Wenche Langholm om du har innspill.

Avholdte møter:

23.03.2021 Møte 2:  Lansering av HPT veileder – Enkle råd til ledere og rapport.  Oppsummering og presentasjon.

19.11.2020 Møte 1:  Tema: Lansering av KA HPT med workshop/grupparbeid.  Presentasjoner ved Lars Kristian Hunn, Erik Dammen og Ole Jonny Klakegg.  Presentasjon fra KA HPT 1/20


KunnskapsArena - AI i prosjekter

foto av Nils Olsson

Nils Olsson er faglig leder for KA AI i prosjekter.

Nils jobber med prosjekter, jernbane, eiendom og annet spennende. Han har spesialisterfaring som risikostyrer i store bygg- og jernbaneprosjekter. Hans doktorgrad handler om fleksibilitet i prosjekter.

Han har i to runder vært forskningsleder for CONCEPT-programmet som følger opp statlige prosjekter. Nils holder bl.a. kurs i Project Flexibility og har holdt kurs i prosjektledelse for mange av de store byggherrene (prosjekteiere) som Equinor (Statoil), Vegvesenet, Statsbygg, Statkraft og andre kraftselskaper.

.

Innledning

«KunnskapsArena (KA) AI i prosjekter» skal gi erfaringsdeling og kunnskapspåfyll. Vi arrangerte en digital samling den 17. april 2020 som en start.  Dette ga mersmak og derfor har vi nå etablert en fast møtearena for dette temaet.

Neste møte:

Denne KunnskapsArenaen tar nå en liten pause.

 

Avholdte møter

25.11.2021, Med John Clauss og Massimiliano Ruocco fra SINTEF «Databygg»

23.09.21, med Signe Riemer-Sørendsen og Lars Horn om Datadrevet anleggsplass

28.04.2021, med Magnus Olai Aarvold og Wilhelm Hartvig «Bruk av maskinlæring… Eksempel fra Nordic 10-10″

03.02.2021, med stipendiat Sofie Bang som vil presentere «Bruk av AI for avfallsreduksjon i byggeprosjekter»

14.12.2020 – AI og digital transformasjon, automatisering og interoperabilitet

12.08.2020 – Oppfølging av  webinaret fra i vår med Javier Alonso Madrid med et konkret eksempel på generativ design; Redesign av Trondheim HolzBau Pier.

26.05.2020 Det første KA-møtet ble avholdt i zoom den 26. mai 2020. Her fikk vi bl.a. en demo av Javier Alonso Madrid på AI i design- og tidligfase av prosjekter. Det planlegges med ca 4 møter pr år, og 2 av disse blir da i høst.  Følg med for oppdateringer på tid og sted.

 

Hvilke temaer kan være interessante å ta opp i disse samlingene? Har du erfaringer du vil dele? Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med Nils.


KunnskapsArena - Sikkerhetsledelse i prosjekter (KA SIP)

foto av Eirik Albrechtsen

Eirik Albrechtsen er faglig leder for KA Sikkerhetsledelse i prosjekter (SiP)


Han har gjennom flere år deltatt og ledet forskningsprosjekter om sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter samt veiledet flere PhD-studenter som har forsket på sikkerhetsledelse og ulykkesforståelse i bygg- og anleggsnæringen. Han underviser i to masterkurs om sikkerhetsstyring ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse IØT: Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring  og Sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsprosjekter.

KA SiP er en møteplass for alle SHA/HMS-interesserte i bygg- og anleggsnæringen, der formålet er erfaringsdeling og kunnskapspåfyll.

Formålet med sikkerhetsledelse i prosjekter er fravær av uakseptabel ulykkesrisiko gjennom hele prosjektets livsløp. Det finnes ingen endelig løsning på formelle og uformelle aktiviteter for å ha kontroll på farekilder i et prosjekt. Det er derfor et behov for erfaringsutveksling mellom ulike deler av næringen samt med akademia. Partnerne i Prosjekt Norge har til sammen mye erfaring med sikkerhetsstyring i alle prosjektfaser og har forsøkt ulike tilnærminger og metoder, med positive og negative erfaringer. Denne KunnskapsArenaen skal være en møteplass for å dele slike erfaringer, diskutere hvordan konkrete utfordringer kan håndteres, samordne virkemidler, osv. På den måten skal KunnskapsArena SiP være et bidrag til kunnskap for en mindre ulykkesutsatt næring.

Prosjekter som har god sikkerhetsprestasjon er ofte også gode på andre områder enn ledelse av sikkerhet. I denne KunnskapsArenaen prøver vi å se sikkerhetsledelse som en integrert del av den øvrige prosjektledelse, inkludert hvordan øvrig prosjektledelse påvirker håndtering av ulykkesrisiko.

Vi er alltid åpne for tilbakemelding på avholdte møter og forslag til tema for samlinger fremover.  Ta kontakt med Eirik Albrechtsen eller Wenche Langholm om du har innspill.

Avholdte møter:

12.12.2023 – Sikkerhetsindikatorer i BA; H-verdi og alternative tilnærminger. Markus Angvik og Mareno Sæther

03.11.2023 – Bruk av AI for bedre sikkerhetsstyring

25.01.2023 – Fersk SHA veileder fra RIF. Liv Strøm

13.12.2022 – Hva kjennetegner innhold i en god SHA-plan og hva kjennetegner god bruk av SHA-planer? W. Solberg, H. Nyeng, A. Berglund

15.11.22.022 Møte 10: Hvilke sikkerhetstiltak virker? Johnny Dyreborg

18.05.2022  Møte 9: Håndtering av usikkerhet i styring av ulykkesrisiko i BA-næringen, Eirik Albrechtsen

07.12.2021  Møte 8:  Med Bodil Moldsute, Arbeidstilsynet..

19.05.2021  Møte7:   Tidligfaseindikator.

08.05.2021  Møte 6:  Digitalisering og forutseende sikkerhetsindikatorer. Med Nathaniel John Edwin, Safetec Nordic

08.04.2021  Møte 5:  Barrierer – kontroll og måling – Barriereindikatoren.  Urban Kjellén og Henning Iversen

10.02.2021  Møte 4:  Hvordan forbedre styring av ulykkesrisiko i prosjekter.

02.12.2020  Møte 3: Tema: Bakenforliggende årsaker til alvorlige ulykker. Praktiske implikasjoner. Dagens gjest: Stig Winge fra Arbeidstilsynet.

06.10.2020 Møte 2:  Tema: Rapportering.  Presentasjon og diskusjon ved Eirik Albrechtsen og Hanne Linge (Veidekke); Hemere og fremmere for rapportering av uønskede hendelser og forhold.

19.08.2020 Første møte avholdt.  Tema: Læring etter ulykkesgranskning.  Presentasjoner ved Eirik Albrechtsen og Arve Sandve, PWC, (på vegne av stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, SfSBA.) Etterpå fulgte en workshop med gruppe- og plenumsdiskusjoner med 25 engasjerte deltakere.  Vi håper på like stort engasjement ved neste møte og vi tenker derfor  å sette av litt mer tid.


KunnskapsArena - Porteføljestyring/Eierstyring

Jon Lereim er faglig leder for KA Porteføljestyring.

Jon er professor II ved BI og har lang erfaring fra industrien.  Han har blant annet vært ansatt i ulike lederjobber på senior- og Executive-nivå hos flere store offshore-aktører.  I tillegg har han lang erfaring som uavhengig rådgiver og prosjektleder for bl.a. et vidt spekter av utbyggere og entreprenører onshore og offshore.

 

Endring av praksis i prosjekter er ikke noe du kan gjøre alene! KunnskapsArena innen Porteføljestyring og Eierstryring er derfor et tiltak Prosjekt Norge har iverksatt for å bidra til deling av erfaringer for utvikling av forbedret praksis.

Vi fortsetter i 2023 med frokostseminarer innen Kunnskapsarena «Eierstyring og porteføljestyring» i Prosjekt Norge regi. Dette året vil vi ha søkelys på offentlig sektor, både fra rådgivere, akademia og byggherrer. Som vanlig blir det frokostseminar på Teams fra kl 08:30 til 09:45.

Kunnskapsarena Eierstyring og Porteføljestyring 2023

KA Eierstyring og Porteføljestyring 29. august 2023

KA Eierstyring/Porteføljestyring – Eierstyring av investeringsprosjekter – organisering og kompetanse

KA Eierstrying/Porteføljestyring – Offentlige prosjekter og KS2… avholdt 9.2.23

 

Videre for høsten-23

Statnett/Statkraft: Praksis og erfaringer med eierstyring

Tentativ dato:

Uke 43,  24/25. oktober

—-

———————

ed å tvinge de statlige gigaprosjektene gjennom en prosjekt- og styringsmodell som ikke er tilpasset prosjektenes kompleksitet, størrelse og egenart, bidrar staten selv til å øke risikoen for kostnadsoverskridelser og redusert nytte for brukerne.

 

KA PFS i 2022.  Eierstyring

 1. Eierstyring og styringsgruppens rolle
 2. Eierstyring i omorganiseringsprosjekter
 3. Eierstyring i FOU-prosjekter
 4. Betydning av digitalisering på eierstyring
 5. Eierstyring og digitalisering i program og portefølje- forskjeller og fellestrekk

Avholdte møter:

2022

KunnskapsArena Eierstyring – Implikasjoner av AI i forhold til prosjekteierstyring og porteføljestyring

KunnskapsArena Eierstyring og styringsgruppens betydning mot porteføljer

22. september:

Grenseløs prosjekt-/portefølje-/eierstyring i LUG

KA Eierstyring og porteføljestyring med Veidekke 10. juni -22

3. mai 22 KA Eierstyring – ERP-prosjekter; en viktig driver og premissgiver for forretningsutvikling

 

2021

2020

 • 6. møte om virksomhetsstyring
 • 4. møte om Innovasjonskultur
 • 3. møte om Eierstyring avholdt digitalt i Teams 10.06.2020 – se presentasjoner HER.
 • 2. møte om Produktstyring avholdt digitalt i Zoom 28.04.2020
 • 1. møte i 2020 gikk av stabelen tirsdag den 11. februar hos BI Nydalen, Oslo.

Bakgrunn

I november 2019 ble det innledende fagmøtet i regi av Prosjekt Norge vedrørende etablering av en gruppe knyttet til porteføljestyring av prosjekter avholdt hos Sopra Steria. I dette møtet var det korte innledningsforedrag med en etterfølgende idédugnad om hvilke temaer som man gjerne ville belyse innen rammen av porteføljestyring og virksomhetsstyring. Disse temaene ble så oppsummert i en egen tabell der Prosjekt Norge ønsket tilbakespill fra deltagerne. Responsen skulle gå på aktualitet og relativ rangering mellom disse. Se original tabell i vedlegg.

nye forslag til temaer er alltid velkommen og kan drøftes i KunnskapsArena for porteføljestyring.

Ut fra innkomne tilbakemeldinger ble det utarbeidet en rangert liste over 6 temaer som er oppsummert nedenfor. Denne listen er rådgivende:

Topp 5-liste:

 • Prosjektportefølje og løpende linjeoppgaver –
  • Utfordringer med hensyn på ressurser og risiko
 • Prosjekt- og produkt/(system)-tankegang (28. april 2020)
  • Livsløpsperspektiv
  • Hybrid porteføljestyring
  • Prosjekter og verdistrømmer
 • Eierstyring av prosjektportefølje (10. juni 2020)
  • Prosjekteiers rolle og ansvar for realisering og implementering
  • Prosjektleveransen i et livsløpsperspektiv
 • Innovasjonskultur i porteføljestyring – 17. september 2020
  • Funksjonelle spesifikasjoner i forhold til innovasjonskultur
 • Virksomhetsstyring – – tidligvinter 2020
  • Betydning av porteføljestyring
  • Porteføljestruktur


en tegning av en gruppe personer som snakker sammen med fargerike snakkebobler over dem

KunnskapsArena (KA)

KA – KunnskapsArena

KA er en faglig fokusgruppe som samler partnere for å utveksle kunnskaper og erfaringer. I tillegg ligger det her en mulighet til at dette kan føre til etablering av nye forskningsprosjekt.

Ta kontakt om du ønsker å bli med i en eller flere av KA-ene. For å få løpende informasjon om KA-er og andre arrangementer kan du melde deg på nyhetsbrev.

KunnskapsArenaer i denne formen vist seg å ha et betydelig potensiale for å forme hvordan organisasjoner lærer, forsker og forbedrer sin praksis. Etter Corona har vi gått over til flere digitale samlinger, som da er tilgjengelig for flere.  Noen utvalgte møter vil kunne arangeres fysisk.  Rent praktisk baserer vi det på å la representanter for organisasjoner samles under fasilitetene fra Prosjekt Norge, hvor det å være vertskap for møtene går på rundgang hos KA-ens deltagere. Vertsbedriften for møtet presenterer sin måte å arbeide på innen den valgte tematikken, slik at det skal danne grunnlaget for diskusjonen og kunnskapsutvekslingen under møtet.

Prosjekt Norge tilbyr arenaer som skal tilføre deltakerne ny kunnskap og mulighet til å teste ut egne tanker og idéer. Selv om dette er forbeholdt våre partnere, ønsker vi alle velkommen til å prøve ut fagtilbudene før dere vurderer eventuelt partnerskap. Ta kontakt med senterledelsen for mer info om partnerskap.

Eventuelle opptak fra Teams-seanser i KunnskapsAenaene er forbeholdt partnerne og skal ikke distribueres utenom dette nettverket uten samtykke.  Ta kontakt med senterledelsen@prosjektnorge.no ved spørsmål.


KA Prosjektplanlegging– kontaktperson/faglig ansvarlig: Tore Aalberg


KA Digital samhandling– kontaktperson/faglig ansvarlig: Eilif Hjelseth (erstattes med Arena Digitalisering)


KA Eierstyring/Porteføljestyring –  kontaktperson/faglig ansvarlig: Jon Lereim 


KA Sikkerhetsledelse i prosjekter –  Kontaktperson/faglig ansvarlig Eirik Albrechtsen


KA Læring i prosjekter – Kontaktperson/faglig ansvarlig Bassam Hussein


KA Anskaffelser – Kontaktperson/faglig ansvarlig Ida R. Sjøthun


KA Lean– Kontaktperson/faglig ansvarlig Frode Drevland og Ståle Brovold

 


Andre forslag:

 • Ledelse av komplekse prosjekteringsprosesser planlagt oppstart H-24
 • Mindre prosjekter
 • Modenhet Energisektoren (kraftprodusenter og-distributører)
 • Samspills-prosjekter
 • Prosjekteier-styring og prosjektrettet ledelse
 • Gjennomføringmodeller
 • Gevinstrealisering