Samhandling og samspill i BAE-prosjekter

2 personer som diskuterer byggetegning på byggeplass

Samhandling og samspill i BAE-prosjekter

Prosjekter innen BAE-næringen har ofte vært kjennetegnet av til dels høyt konfliktnivå og tvister mellom byggherrer, entreprenører og prosjekterende rådgivere

Dette har gått utover produktivitet og konkurranseevne til aktørene i næringen, så vel som tap av omdømme og lav attraktivitet som arbeidsplasser for neste generasjon høyt kompetente nøkkelressurser. Heldigvis skjer det ting i næringen….

og det er mange igangsatte aktiviteter som skal stimulere til bedre samarbeid, samhandling og samspill mellom de ulike aktørene. En rekke nye kontraktuelle gjennomføringsmodeller utprøves og brukes innen næringen, så som eksempelvis samspillsbaserte totalentrepriser.

«Forbedringspotensialet er stort, men det er behov for en systematisering og kartlegging av begreper og modeller så vel som dokumentasjon og konsistente målinger av effekter av samhandling og samspill i prosjekter innen BAE-næringen», sier senterleder og professor Bjørn Andersen.

Med dette bakteppet har Prosjekt Norge igangsatt et eget forskningsprosjekt med tittel «Samhandling og samspill i prosjekter» for BAE-næringen. Denne satsningen ble formelt vedtatt i styret til Prosjekt Norge i oktober 2023 og initierte et forprosjekt som identifiserte sentrale problemstillinger og begreper.

Hovedprosjektet hadde oppstart den 8. mars på BI, der deltagende partnere stilte. Disse er representanter for byggherrer, riksdekkende entreprenører, prosjekterende rådgivere og bransjeforeninger. Hovedprosjektet vil gjennomføres i løpet av 2024 og 2025.

Det er fire hovedtemaer i prosjektet:

  • Begrepsapparat, definisjoner og metodikk: Sørge for en omforent enighet om hva det vil si å anvende samspill som gjennomføringsmodell
  • Kvantitative analyser: Se om vi kan skape en forutsigbarhet rundt kost og tidsutvikling, og definere en baseline
  • Kvalitative analyser: Kartlegge suksessfaktorer og fallgruver for gjennomføring av samspill
  • Læringsmodeller, implementering og trening: Sørge for at BAE får kontinuerlig opplæring og forståelse for når en bør velge samspill og når det ikke egner seg.

Med etablerte definerte begreper og metodikk gjennomføres undersøkelsene på faktiske Case-prosjekter som de deltagende partnerne har meldt inn som interessante og viktige eksempler på hvordan samhandling/samspill fungerer, men også identifisering av tydelige forbedringsområder.

Prosjektet gjennomføres med faglige akademiske ressurser fra BI og NTNU, samt erfarne rådgivere/analytikere fra Marstrand as og ES Consulting as.

De deltagende partnerne skal bidra aktivt i analyser og diskusjoner av funn og observasjoner i Case-prosjektene for å sikre god overføringsverdi til sine egne prosjekter og utarbeidelse av forbedringstiltak i sine respektive organisasjoner.

Prosjektet er skalerbart, og det er plass til flere deltagende partnere.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder i Prosjekt Norge, Daniel Andre Eriksen (daniel.a.eriksen@ntnu.no), eller prosjektleder Jon Lereim (jon.lereim@bi.no)

Rapporter

  1. Samhandling i gjennomføringsmodellar. Grunnleggande omgrep og prinsipp Ole Jonny Klakegg, Institutt for bygg og miljøteknikk, NTNU, 2024