Sammen setter vi standarden.

En arbeidsgruppe tilknyttet BAE-programmet i Prosjekt Norge har på oppdrag fra Bygg21 laget et enkelt usikkerhetsregister og besvart fem sentrale spørsmål om usikkerhetsstyring og samhandling. Rapporten med svarene og usikkerhetsregisteret er tilgjengelig fra lenken nedenfor.

Utgangspunktet for arbeidet er at usikkerhet er et faktum, overalt og til enhver tid – og at vi må lære å leve med det. Det finnes ingen fasit på hvordan dette skal gjøres, eller hvilke usikkerheter som er viktigst i akkurat ditt prosjekt. Derfor er du nødt til å tenke selv og møte usikkerheten med systematisk arbeid og årvåken oppmerksomhet. Resultatene er ment som oppstarthjelp.

Et hovedpoeng er at fokuset i usikkerhetsstyringen må rettes inn på verdiskaping og ikke på hvem som vinn

er og taper. Dette har stor innvirkning på både selve styringen, fokuset, gjennomføringsmodellen og ikke minst kulturen i prosjektet. Svarene på de fem spørsmålene leder frem til en rekke erkjennelser som bransjen bør tenke over.

Arbeidsgruppen besto av Ole Jonny Klakegg og Olav Torp (Institutt for bygg- og miljøteknikk), Anna Swärd (BI, Senter for byggenæringen) og Ingemund Jordanger og Hilje Langeland (WSP).

Resultater Bygg21 Usikkerhetsstyring og samhandling.

Kontaktperson: Ole Jonny Klakegg  (ole.jonny.klakegg@ntnu.no)