Om faglige satsingsområder

Bransjeklynger er en arena hvor man kan utveksle kunnskaper og erfaringer på tvers av sektorer eller fagmiljø, men også innenfor definerte fagmiljø, hvor man i tillegg kan legge grunnlaget for å iverksette forskningsprosjekter.

Som et ledd i å forsterke oppmerksomheten knyttet til våre faglige tilbud og aktiviteter, retter vi nå oppmerksomheten mot våre aktiviteter i stedet for programmer og ulike klynger.

Felles for våre tilbud er at de skal kunne være både bransjespesifikke og på tvers av bransjer og sektorer.  Våre KunnskapsArenaer (KA) er i så måte et godt eksempel på hvordan vi introduserer ikke bare ny, men også erfaringsbasert kunnskap ovenfor de praktisk gjennomførende. Når det gjelder forskning og annen faglig utvikling er vårt brede akademiske fagmiljø fundamentet i dette utviklingsarbeidet som er todelt. Den ene delen er selve forskningen og den faglige utviklingen og den andre delen er kunnskapsformidlingen ut i fra dette.

Alle våre partnere oppfordres derfor til å spille inn forslag/ønsker om tematikk det er behov for utvikling innen, slik at dette kan følges opp av Prosjekt Norge med små og store forskningsprosjekter som et mulig resultat av initiativet.

Vi viser til de andre temasidene våre for utfyllende informasjon om ulike faglige tiltak i regi av Prosjekt Norge.

Prosjekt Norges satsingsområder

  • Forskning og kunnskapsdeling
  • Digitalisering
  • Det grønne skiftet

Målgrupper innen

  • Bygg og anlegg
  • Energi
  • Kommunesektoren