Bedre byggeprosesser i et livsløpsperspektiv

Det formaliserte programmet for bygg, anlegg og eiendom i Prosjekt Norge er vedtatt erstattet med et smidigere bransjeråd. Prosjekt Norge vil i større grad enn tidligere fokusere på faglige problemstillinger som er felles for flere av bransjene vi henvender oss til.

Bransjerådene vil være kilder til utviklingsbehov som kan initiere tverrgående tema. Men, på samme måte som før vil våre partnere kunne komme med innspill og idéer til både forskning og andre faglige utviklingstiltak som gjelder spesifikt for BAE-bransjen.

Bransjerådet skal sette forskningsagendaen og avdekke kunnskapshull og behov for å dele kunnskap gjennom KunnskapsArenaer og andre tiltak.

Gode prosesser i bygg, anlegg og eiendoms-næringen er vesentlig for å oppnå bærekraftige bygg, anlegg og eiendommer og god arkitektur med høy kvalitet. Prosjekt Norge skal bidra til en BAE-næring som er:

 • VERDISKAPENDE – fokuserer på produktet næringen leverer, verdi og merverdi til samfunn, eiere og brukere
 • KOMPETENT– fokuserer på bransjen som helhet, å utvikle kunnskap og arbeidsmåter på tvers av bedrifter og verdikjeder
 • KONKURRANSEDYKTIG OG PRODUKTIV – fokuserer på formelle og konkrete problemstillinger
 • SIKKER OG SERIØS – arbeider aktivt for å unngå ulykker og skader ved styrket krav om å følge regler og forebygging av skjødesløshet

Bransjerådet BAE i Prosjekt Norge:

   • Ole Jonny Klakegg, NTNU. Bransjerådskoordinator
   • Anita Topdal, Forsvarsbygg
   • Harald Lundqvist, Avinor
   • Markus Drake Borge, Statnett
   • Randi Birgitte Svånå, Asplan Viak
   • Sigmund Aslesen, Veidekke
   • Siri Hustad, Vegvesenet

Støttefunksjoner til bransjerådet: Bjørn Andersen, Stein Mjøen, Wenche Langholm, Prosjekt Norge, NTNU

Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra Prosjekt Norge. Hovedvurderingene for støtte er at forslagene

   • handler om prosess
   • gir et kunnskapsbidrag til sektoren
   • engasjerer bredt i partnermassen
   • er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

Søknadsprosessen og mal for søknad finnes i Prosjektveiviseren. Kriteriene for tildeling er ytterligere konkretisert i mal for søknad og evalueringskriteriene.

Frist vår -22: 20. mai

Spørsmål? Ta kontakt med senterledelsen i Prosjekt Norge - hit sender du også forslag.

Nyheter fra BAE-sektoren: