Klimaendringene har utviklet seg fra å være et fysisk fenomen til også å bli sosialt, politisk, etisk og kulturelt. Klimadebatten inneholder mange ulike stemmer, synspunkter og interesser. Samtidig peker vitenskapen på at klimaendringer blir selvforsterkende når de når et visst punkt, slik at Det grønne skiftet og Bærekraft hører tett sammen.

Energibruk og økonomisk vekst har vært tett forbundet, samtidig som det stilles økende krav til at energien må brukes mer effektivt.  Fornybar energi må ta mest mulig over for å nå klimamålene. Omstilling til mer bærekraftig energiforsyning vil ha betydelig konsekvenser for de fleste sektorene som Prosjekt Norge befatter seg med.

For å bidra inn i denne utviklingen har  Prosjekt Norge etablert en tverrgående faggruppe: Arena for bærekraft. Denne skal utvikle bærekraft basert på endringer innen prosjekteierskap, kontrahering og gjennomføringsmodeller, samt ta i bruk mer effektive arbeidsmetodikker. Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

VI ønsker å rette oppmerksomheten mot Prosess, Organisering og Gjennomføringsmodeller. I tillegg vil PN være en pådriver for å etablere nye forskningsprosjekter og være en spredningskanal for forskningsbasert ny kunnskap.

Rolf Andre Bohne fra NTNU leder Arena for Bærekraft sammen med  Asmamaw Tadege Shiferaw fra NMBU.

Vi skal samarbeide tett med senteret: Green 2050 ved NTNU/Institutt for bygg og- miljøteknikk

Prosjekt Norge og Green 2050

  • Jobbe tett sammen med næringen
  • Utvikle ny kunnskap i tett samvirke med de som har behovet
  • Ha fokus på prosjekter gjennom hele livsløpet
  • Bidra til felles utviklingsprosesser og innovasjon hos partnere
  • Sørge for kunnskapsdeling for maksimal effekt
  • Samarbeide i større forskningsprosjekt med forsking på PhD-nivå sammen med bransjen

Prosjekt Norge har primært fokus på prosjektteori – som kan anvendes på all prosjektrettet virksomhet og være spredningskanal for denne forskningen.

Green 2050 har primært fokus på prosjekter som bidrar til å realisere mål relatert til det grønne skiftet i bygget miljø (fra idé til avvikling).

(Se forøvrig innlegg i bygg.no av 04.05.21 om etableringen)

Sett og hørt: