Forskningsprosjektveiviseren

Viser vei til hvordan et forskningsprosjekt hos Prosjekt Norge blir til.

Det er tre typer prosjekter:

Gode, avgrensede prosjektforslag skal kunne igangsettes raskt og uten for mange formaliteter. Derfor har vi en enkel prosedyre for etablering av forprosjekt eller studier og demoer som kan vedtas etter delegasjon av senterledelsen (senterleder eller programleder). Behandlingen følger samme logikk som de mer omfattende hovedprosjektene, men med enklere kriterier og saksbehandling. Dersom senterledelsen, evt. programledelse(ne) er i tvil om forslaget tilfredsstiller kriteriene for rask beslutning kan de sende det i retur til forslagsstiller eller videre til programstyre for beslutning.

Generelle krav til alle prosjektforslag:
• Forslaget skal støtte opp under såkorntankegangen – det skal kunne utløse mer innsats og bli til noe større.
• Forslaget skal levere et kunnskapsbidrag til Prosjekt Norge og partnerbedriftene.

Stegene forklart:

Idé

Hvem som helst kan fremlegge forslag om nye forskningsinitiativer eller utviklingsprosjekt. Prosjekt Norge oppfordrer spesielt partnerbedriftene om å komme med egne forslag.

Prosjektforslag

Forslaget må beskrives slik at senterledelsen, evt. programledelse(ne) kan vurdere om det er modent nok for å vurderes for beslutning, og på en slik form at idéen kan selges inn til partnerbedriftene. Idéen utvikles normalt frem til ferdig forslag i en aktiv dialog mellom aktuelle partnere og forskermiljø.

• Her finnes mal for prosjektforslag

Etablere bedriftsgruppe

Forslaget må ha støtte fra partnerbedriftene (firma eller forvaltning) for å få støtte fra Prosjekt Norge. Det å sette sammen en riktig gruppe for det aktuelle prosjektet er viktig. En riktig gruppe vil bestå av en problemeier og et antall partnerbedrifter som til sammen utgjør en naturlig del av verdikjeden for den problemstillingen som skal studeres. Partnere som deltar skal ha godkjent forslaget og forpliktet seg før forslaget går inn til Prosjekt Norge for beslutning.

Behandle forslag

Forslaget blir først vurdert av senterledelsen, evt. programledelse(ne). Avhengig av prosjekt type og kvaliteten på forslaget bestemmer senterledelsen, evt. programledelse(ne) videre gang – enten retur til forslagsstiller, enkel saksbehandling eller full saksbehandling.

• Kriteriene for forenklet saksbehandling finner du her

• Evalueringskriteriene for å vurdere om et forskningsprosjekt kan få finansiering finner du her

Dersom prosjektforslaget blir godkjent/vedtatt etableres en enkel bekreftelse og prosjektet kan starte. Dersom forslaget ikke godkjennes gis det så raskt som mulig beskjed om dette til forslagsstiller.

• Her finner du formularet for avtalen (Bekreftelse på bistand forskning)

Gjennomføre forskningsprosjekt

Forskningsprosjektet gjennomføres i samsvar med planen i et samarbeid mellom partnergruppen og forskerne. Prosjekteier (søker) får halvparten av årets tildeling ved oppstart og den andre halvparten ved slutt av året. Senterledelsen, evt. programledelse(ne) følger opp med tanke på fremdrift og resultatproduksjon. Støtte fra Prosjekt Norge til forskningsprosjekt er et fast honorar. Risiko for merkostnad ligger på forslagstiller. Det må tilstrebes jevnlig rapportering til Prosjekt Norge og informasjon til BAE-næringen om resultater fra forskningen.

Rapportering og implementering

Forskningsprosjektet skal avlevere en sluttrapport til Prosjekt Norge ved fullført prosjekt. Rapporten skal være egnet for formidling hos både akademiske partnere (undervisning) og hos partnerbedriftene. Sluttrapporten (kunnskapsbidraget) gjøres tilgjengelig i digital form fra Prosjekt Norges hjemmeside. Partnerbedriftene har selv ansvaret for å implementere de nye løsningene og formidle resultatene innad i egen bedrift. Forskerne skal støtte opp om dette ved å bidra til formidling.

Avslutning

Når Prosjekt Norge har mottatt og godkjent sluttrapporten kan siste økonomibidrag faktureres. Sluttrapport vurderes og godkjennes av den instans som har vedtatt støtten (senterledelsen eller programstyret).