CII 10-10 Benchmarking/prestasjonsmåling

Måling underveis i prosjektene og sammenlikning mot andre har vist seg velegnet for å skape betydelige forbedringer. CII 10-10 er et verktøy som ble utviklet og tilbys av det anerkjente Construction Industry Institute, CII, ved University of Texas, Austin. Med samfinansiering fra Bygg21 ble CII 10-10 oversatt og tilpasset norske forhold gjennom Måleprosjektet ledet av BNL.  Dette verktøyet fungerer bl.a. som erstatter for verktøyet «Helsesjekken».

 

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart

Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det er uklart hvem som skal motta resultatene, eller hvordan resultatene skal brukes? At du mangler et mandat og at målene som du har fått er diffuse og sprikende? Eller at prosjektteamet ditt ikke presterer og at de leverer helt andre ting enn du mener at du har gitt beskjed om? Da vil dette temaheftet være noe for deg. Vi har laget et praktisk verktøy som kan bidra til at du som prosjektleder lykkes litt bedre neste gang du skal starte opp et prosjekt:

 

Prosjektveiviseren

Verktøyet beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser og beslutningspunkter. Prosjektveiviseren er rettet mot virksomhetsledelsen, prosjekteiere og prosjektledere.

 

DIFI – anskaffelser.no – BAE veiledere og maler

DIFIs anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter:

På Anskaffelser.no (DIFIs fagsider om offentlige anskaffelser) finnes relevante veiledere og maler for alle deler av byggeprosessen.

 

Byggelig.no

Enkel tilgang til beste praksis fra Bygg21. Bygg21 er opptatt av å dele og ta i bruk beste praksis. I fem år har mer enn 100 av næringens fremste representanter jobbet med å utarbeide råd og anbefalinger som vil føre til en mer lønnsom og bærekraftig byggenæring. Målet har vært å kutte kostnadene i byggebransjen med 20 prosent innen utgangen av 2020. Nå er rådene og tipsene tilgjengelige for alle!

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å bruke dem i byggeprosessen du er en del av, har Bygg21 utviklet tjenesten Byggelig.no. Der kan du klikke deg inn på den fasen du er i nå, enten du jobber med reguleringsplan eller detaljprosjektering, og få beste praksis-tips for akkurat den fasen i byggeprosessen. Enklere tilgang til konkrete råd for beste praksis finnes ikke!

 

Samtidig Prosjektering i samferdselsprosjekter (SPP)

En arbeidsmetodikk som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger. Metoden er nyttig for alle parter i samferdselsprosjekter.

Metoden består av 4 temaer:

  1. Samarbeid – god interessentanalyse og kontinuering tverrfaglig samarbeid
  2. Trinnmodell – prosjekttilpassede trinnmodeller
  3. Sesjoner – godt planlagte arbeidsmøter
  4. Visualisering – modellbaserte leveranser med BIM

Åpen nettside: samtidigprosjektering.no

 

PEVS
Prosjektevalueringsskjemaet (PEVS) er et verktøy som kan brukes til å få et bilde av situasjon i prosjektet.

 

Prosjektmodenhet

Prosjektmodenhetsskjemaet er et verktøy som kan brukes for å få et bilde av hvor dyktig virksomheten din er når det gjelder å bruke prosjektarbeidsformen.