VDC - Presentasjoner og opptak fra Deep Dive 26. oktober 2022

26. oktober 2022: VDC -  DypDykk - PPM – 26. okt. 2022

Her ligger presentasjonene og videopptaket

Produksjonsprosesskartlegging og forbedring

Rundt 100 personer på det første DypDykket i årets VDC-sertifiseringskurs: #1 PPM - Project Production Management. Produksjonsprosesskartlegging er en viktig forutsetning forplanlegging god flyt i byggeprosessen. Dette DypDykket fokuserer på:

 • Hvordan sette opp et prosesskart av en utfordring du har?
 • Hvordan forbedre en eksisterende prosess med bruk av VDC?

Det var Bjørn Ungersness fra Lean Communications) som gjennomførte den faglige delen med presentasjon, gruppearbeid og felles diskusjoner. Martin Fischer fra Stanford University og Eilif Hjelseth fra NTNU holdt en kort intro.

DypDykket var tilrettelagt av Lars Chr. Christensen fra MulitBIM og Thomas Iversen fra NCC. Thomas ledet også den praktisk gjennomføringen.


DypDykk

-er navnet på er serie med faglige presentasjoner fra VDC programmet. Det er nyttig som fordypning på alle som tar VDC-sertifiseringskurset – og for andre som vil han liten oppfrisking fra tidligere kurs, eller bare litt faglig påfyll.

Som del av vårt samarbeid med VDC-programmet ved NTNU-Stanford tilbyr vi nå det første av flere dypdykk som blir gjennomført til årets VDC kurs. Totalt blir det 2-3 dypdykk før og 2 etter nyttår. De vil bestå av ulike temaer som vil bidra til en dypere forståelse og praktisk anvendelse av VDC.

Se Prosjekt Norge-kalenderen for fremtidige dypdykk.

Mer info om VDC-programmet finner du på: https://www.vdcnorway.org/

Velkommen på neste seminar

Spørsmål? Ta kontakt med Eilif Hjelseth


Søk støtte til gode forslag til FoU - Frist 14. april 2023

Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer 

Vi tar opp igjen faste søknadsdatoer 2 ganger i året.  For å rekke behandling før sommeren er neste frist fredag 14.april 2023

Hovedvurderingene for støtte til forprosjekter/såkornmidler er at forslagene

 • Handler om prosess
 • Gir et kunnskapsbidrag
 • Engasjerer bredt i partnermassen
 • Er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens av forprosjekt/såkorn

Prosjekt Norge har gjennomført styremøte for å identifisere prioriterte tema for nye forskningsinitiativ. Se illustrasjon nedenfor som oppsummerer dette.

For å initiere nye forskningsprosjekter åpnes det nå for at forskningsmiljøer, fortrinnsvis i samarbeid med virksomhetspartnerne i senteret, kan søke om forprosjektmidler. Disse bør være innrettet mot å utvikle søknader eller på annen måte sette i gang forskningsprosjekter som adresserer de prioriterte temaene.

Fristen for søknadene er 14. april 2023 og må følge retningslinjene i forskningsprosjektveiviseren. Innkomne søknader vil diskuteres i bransjerådene og i PNs styremøte slik at vedtatte prosjekter kan settes i gang før sommerferien.

Søknadsfrister 2023:

Vårsemesteret: fredag 14. april
Høstsemesteret: oktober - nærmere dato kommer

Forslagene sendes til senterledelsen ved Bjørn Andersen


Lytt til første episode Prosjektrådet

Alle partnere er velkommen til å komme med spørsmål og forslag til Prosjektrådet.  1 episode er ute nå: Prosjektrådet Episode 1 - med bl.a. Johan Arnt Vatnan og Inger Anne Landsem

 

 

https://prosjektnorge.no/hvaskjer/prosjekradet-podcast/


KA Sikkerhetsledelse i prosjekter 15nov22 - Hvilke sikkerhetstiltak virker?

I dagens KA SiP presenterte Johnny Dyreborg, Det nationale forskningssenter for Arbeidsmiljø, Danmark, resultatene av en større internasjonal gjennomgang om av effekten av ulike sikkerhetstiltak.

Studien har gått gjennom 120 empiriske studier av effekt av ulike sikkerhetstiltak i ulike sektorer. Sentrale resultater i studien er:

 • Flerstrengete tiltak er mest effektivt for ulykkesforebygging, dvs kombinasjoner av tiltak
 • Tekniske tiltak er de mest effektive tiltakene, spesielt fysiske tiltak som f.ek.s eliminering og erstatning.
 • Sikkerhetstiltak rettet mot gruppe- og organisasjonsnivåer er mer effektive for å forhindre ulykker enn tiltak rettet mot individnivået.
 • Det er moderate effekter på ulykkesforebygging av sikkerhetsklima intervensjoner som f.eks. fokus på ledelsens kommunikasjon om sikkerhet.
 • Det er liten/ingen effekt på ulykkesforebygging knyttet til atferdsmodifikasjon. Det betyr ikke at sikkerhetstrening ikke er relevant, men det er ineffektivt uten kombinasjon med andre tiltak
 • For holdningsskapende tiltak ble det identifisert både ingen effekt og moderat effekt. Det er derfor noe usikkert i hvilken grad holdningsskapende tiltak har effekt på ulykkesforebygging.

Hele studien er åpent tilgjengelig her, med en kort oppsummering på de første sidene: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cl2.1234

(av Eirik Albrechtsen)

 

 

Lenker:

2022_15_NOV_DYREBORG_SIPAW_KA-SIP_NorgeJ av seniorforsker Johnny Dyrborg

Lenke til opptak distribueres til PN-partnere på forespørsel.

Opptak fra Prosjekt Norges KunnskapsArenaer er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenfor dette nettverket uten samtykke. Spørsmål rettes til senterledelsen@prosjektnorge.no


Johnny Dyreborg (MSc, PhD) er seniorforsker ved Nasjonalt Forskningssenter for Arbeidsmiljø, København (søsterorganisasjon av STAMI, Norge), hvor han har vært forsker siden 1999. Han har bakgrunn fra organisasjonssosiologi med post- hovedfagsutdanning i yrkesepidemiologi. Hans hovedfokus er intervensjonsforskning, spesielt å undersøke hva som fungerer for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Dette inkluderer evaluering av effektene av ulike arbeidsplassinnsatser for å forebygge arbeidsulykker, slik som innføring av sikkerhetsstyringssystemer, sikkerhetsklimaendringer og gjennomganger av sikkerhetstiltak for forebygging av arbeidsulykker. Han har vært involvert i en rekke forskningsprosjekter i byggesektoren. Den siste tiden har han forsket på helse og sikkerhet blant unge på digitale plattformer. De siste årene har han også forsket på «forskning til praksis»-feltet – det vil si hvordan kan forskningskunnskap bedre støtte helse og sikkerhet på arbeidsplassene.

Eirik Alberechtsen leder KunnskapsArena Sikkerhet i prosjekter.  Eirik er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.


Ledig stilling: Daglig leder i Prosjekt Norge - Frist 27.11.

Vi ser etter deg som har et ønske om å bidra til å utvikle samspillet mellom aktørene i hele næringskjeden innen prosjektbaserte aktiviteter

Stillingen innbefatter å drive frem faglige utviklingstiltak sammen med partnerne og ulike forskermiljøer, administrativ ledelse og forvaltning av økonomien i senteret. Stillingen er ved NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM) , som er den formelle eieren av Prosjekt Norge. Instituttet er også vertskap for Senter for grønt skifte i bygget miljø - Green 2050. IBM er opptatt av å utvikle synergi mellom Prosjekt Norge og Green2050 gjennom både administrativ og faglig koordinering.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for daglig drift av Prosjekt Norge, inkludert strategisk ledelse, oppfølging av økonomi og daglig drift av senteret
 • bidra til utvikling av faglige og administrative synergier mellom Prosjekt Norge og Green2050
 • ekstern kommunikasjon og relasjonsbygging/partnerpleie
 • være en pådriver i utviklingsprosesser når det gjelder forsknings- og utviklingsprosjekter

Les mer og søk på Jobbnorge.

 


25. oktober -22: Topp stemning på Partnerforum

Prosjekt Norges Partnerforum H-22: Governance/Eierstyring

Professor Ole Jonny Klakegg var førstemann ut med sitt faglige innlegg om å sikre eierskap og hvorfor dette er viktig i prosjekter:

 • Ingen er i betre posisjon til å skape verdi, eller å øyde verdi, enn prosjekteigaren
 • Verkemiddelbruken i eigarstyring må vere i samsvar med situasjonen og det vi vil oppnå
 • God prosjekteigarstyring må forståast på både individ-, gruppe-, prosjekt-og organisasjonsnivå

Professor Ralf Müller fulgte opp med å gå i dybden med tittelen «Linking Multi-level Polycentric Governance»

 • Det finnes ulike styringsperspektiver med ulike nivåer av granularitet
 • Kjennetegn ved flernivåstyring kan identifiseres i perspektiv
 • 2 lag i de enklere modellene, og 7 lag i OPM-modeller
 • Kjennetegn ved polysentrisk styring kan identifiseres, for eksempel som spor i de mer komplekse, mindre prosjektene og tydelig i store infrastrukturprosjekter med mange interessentgrupper og beslutningshierarkier
 • Å forstå mangfoldet av perspektiver gjør det mulig å se styringsspørsmål fra forskjellige vinkler

Professor II Jon Lereim faciliterte Gruppediskusjon 1:

 1. Hva er god/dårlig praksis i egen virksomhet/bransje innen governance/eierstyring?
 2. Hva kan dere lære fra/lære bort til andre (rundt bordet)?

Førsteamanuensis Haavard Haaskjold fortalte om sin imponerende ekspedisjon «Over isen – et annerledes prosjekt».  En av de viktigste erfaringene å ta med seg til hverdagen og generelt og  prosjektstyring spesielt, er definitivt verdien av samarbeid og det å støtte og hjelpe hverandre.

Prosjektdirektør Kjersti Kvalheim Dunham fortalte om Strukturendringer i næringen og i prosjektene og hvordan de nye prosjektmodellene oppleves fra en rådgivers synspunkt.

Æresmedlemskap ble tildelt Trond Bølviken for hans gode bidrag med å etablere en sterk aktivitet rettet mot BAE-sektoren. Hans kloke og nyttige betrakninger har bidratt med å bygge opp PN til det senteret det er i dag, både strategisk og faglig.

Senterleder Bjørn Andersen faciliterte Gruppediskusjon 2:

 1. Hvordan bør rollefordelingen være i fremtidens prosjekter/verdikjeder?
 2. Hvem skal sitte i førersetet?

Det hele ble avsluttet med en festlig mingling og nydelige tapas.

Diskusjonene gikk livlig både under gruppeoppgavene i de 10 gruppene og i minglepausene både under og etter det faglige programmet. Vi var bortimot 60 til stede og det var et herlig surr av ivrige stemmer.

Tilbakemeldingene på høstens partnerforum så langt har vært udelt positive.  En stor takk til innlederne, facilitatorene og alle som bidro til at det ble et vellykket arrangement. En ekstra stor takk til Norconsult for utmerket vertskap.

Kom gjerne med dine innspill til gjennomføringen av dette Partnerforumet og ønsker for tema på vårens samling.  Lyst til å være vertskap, eller forslag til gode lokaler?

Diskusjonene gikk livlig både under gruppeoppgavene i de 10 gruppene og i minglepausene både under og etter det faglige programmet. Vi var bortimot 60 til stede og det var et herlig surr av ivrige stemmer.

Tilbakemeldingene på høstens partnerforum så langt har vært udelt positive.  En stor takk til innlederne, facilitatorene og alle som bidro til at det ble et vellykket arrangement.

En ekstra stor takk til Norconsult for utmerket vertskap.

Kom gjerne med dine innspill til dette Partnerforumet og ønske for tema på vårens samling.  Lyst til å være vertskap?


Grenseløs prosjekt-/portefølje-/eierstyring i LUG

22. september hadde KA Eierstyring et ganske annerledes møte. I samarbeid med Marstrand og Cappelen arrangerte vi et frokostseminar med Lindis Hurum fra Leger Uten Grenser som hovedinnleder.  Her snakker vi virkelig om utfordringer i prosjekter.  Utfordringer som bare må løses der og da.

Det enkle
Det «enkle» i disse prosjektene er at man har bare ett mål: Å redde liv. Men, situasjonene er komplekse så det holder.  Her må det handling til!

Håp er ikke en strategi
Strategien er å alltid være forberedt på det verste. Men, ved sine superengasjerte team gir LUG HÅP der alt virker håpløst.

Her snakker vi teamarbeid
«Det ER folka det kommer an på».

Det er i alle fall ikke lønna
19’/mnd brutto, uansett hvilken stilling du har prosjektet.

Inntektene fra frokostseminaret
gikk selvfølgelig til LUGs viktige arbeid.  Minner om at det er innsamlingsaksjon  23. oktober -22, om flere har lyst til å bidra.