Stor bru

Optimaltid: Konkurranse med forhandling - Erfaringer fra rv. 555 Sotrasambandet

Masteroppgave utført av Faustin Mushengetsi Machozi våren 20223 ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

Konkurranse med forhandling: Erfaringer fra rv. 555 Sotrasambandet

Feil og mangler i konkurransegrunnlaget, forståelse av kontrakten og laveste pris som eneste kriterium for tildeling av kontrakt kan føre til konflikter. På rv. 555 Sotrasambandet benyttet Statens vegvesen konkurranse med forhandlinger – inspirert av konkurransepreget dialog – for å få ned konfliktnivået. Et dokumentstudium og 14 semistrukturerte intervjuer med deltagere fra Statens vegvesen og alle de tre leverandørgruppene som deltok ble gjennomført for å dokumentere erfaringene fra praktiseringen av konkurranse med forhandlinger.

Gjennomføring av konkurranse med forhandling på rv. 555 Sotrasambandet

Konkurransen hadde fem faser med henholdsvis forberedelsesfase, kvalifikasjonsfase, avklaringsfase, forhandlingsfase og evalueringsfase. Noe av det spesielle med konkurransen på rv. 555 Sotrasambandet var avklaringsfasen, der byggherren arrangerte egne avklaringsmøter med de aktuelle leverandørgruppene før forhandlingene startet. Selv om Lov om offentlige anskaffelser gir omfattende føringer er det mulig å optimalisere anskaffelsesprosedyrene.

Erfaringer fra rv. 555 Sotrasambandet

I starten av forhandlingsfasen lå leverandørenes første tilbud langt over prosjektets kostnadsramme. Avklaringene og forhandlingene bidro til at Vegvesenet og leverandørene fikk felles forståelse av usikkerhetene i prosjektet på et tidlig tidspunkt. For å redusere og forbedre fordelingen av usikkerheten ble det gjort flere endringer i konkurransegrunnlaget og omfanget av prosjektet underveis. Det gjorde at tilbudene gikk ned.

Sett fra leverandørgruppenes ståsted virket den på forhånd godkjente reguleringsplanen begrensende på mulighetene for alternative tekniske løsninger som kunne forbedret eller gjort prosjektet billigere. Det var ulike meninger om OPS var rett gjennomføringsmodell, men valget kom etter en politisk beslutning utenfor prosjektets kontroll. Fra alle leverandørgruppene var det noen satt igjen med negative erfaringer fra evalueringen av tilbudene. De mente evalueringen til slutt kun handlet om pris. Tilbudet med den beste prisen ble vurdert som bedre også på de andre tildelingskriteriene. Både leverandørene og Vegvesenet mente at det var en ressurskrevende prosess hvor oppdraget var for stort for norske entreprenører og rådgivere alene.

Forbedringer i fremtidige prosjekter

Rv. 555 Sotrasambandet sin praktisering av konkurranse med forhandlinger ga Statens vegvesen og leverandørgruppene muligheter til å avklare uklarheter og usikkerhet før signering av kontrakt. Det bidro til å leverandørene ga lavere tilbud.

For etterfølgende, lignende prosjekter går anbefalingene på å få med flere leverandørgrupper til forhandlingene, legge innsats i å velge en egnet gjennomføringsmodell samt øke kompensasjonen som leverandørgruppene skal motta etter godkjent endelig tilbud.

Artikkelforfatter: Faustin Mushengetsi Machozi


Bygninger og interør plusshus

Optimaltid: Identifisering av aktiviteter i tidlige faser som bidrar til bruksverdi i bruksfasen av byggeprosjekter

Masteroppgave utført av Sara Hajizadeh ved NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk, våren 2023

Fra ambisjon til bruk: Identifisering av aktiviteter i tidlige faser som bidrar til bruksverdi i bruksfasen av byggeprosjekter: Case-studier av Energy Academy Europe i Groningen og ZEB Laboratory i Trondheim

Denne masteroppgaven skal bidra til å lukke kunnskapsgapet om sammenhengen mellom tidligfasen av byggeprosjekter og sluttresultatet. Hensikten er å forbedre verdiskapingen for brukere i bruks- og driftsfasen. Forskningen søker å identifisere sentrale aktiviteter eller faktorer i de tidlige fasene av byggeprosjekter som bidrar til verdiskapning for brukerne. To case-studier er gjennomført: ZEB-laboratoriet i Trondheim, Norge, og Energy Academy Europe-bygningen i Groningen, Nederland. Ved å kombinere intervjuer med sentrale interessenter for begge case-studiene, en post-occupancy evaluering gjennomført gjennom spørreundersøkelse samt en befaring på ZEB-laboratoriet.

Målene med denne forskningen er tredelt. For det første tar den sikte på å identifisere sentrale aktiviteter/faktorer i de tidlige fasene av prosjekter som bidrar til verdi for brukerne og bygningens ytelse i bruksfasen. For det andre inkluderer forskningen en omfattende post-occupancy evaluering av ZEB-laboratoriet, der brukertilfredshet med ulike aspekter ved bygningens ytelse vurderes. Til slutt har studien som mål å trekke lærdom og gi anbefalinger basert på case-studiene for å forbedre aktivitetene i tidlige faser og forbedre resultater i bruksfasen av byggeprosjekter. Nås disse målene bidrar forskningen til informert beslutningstaking, optimal ressursallokering og vellykket gjennomføring av byggeprosjekter. Suksesskriteriet er at bygget møter brukernes behov, øker interessentenes tilfredshet og leverer langsiktig verdi for eierne.

Forskningspørsmålene som denne undersøkelsen svarer på er som følger:

 • Hva er de sentrale aktivitetene i de tidlige fasene som bidrar til vellykket gjennomføring av byggeprosjekter, spesielt med tanke på verdi for brukerne og bygningens ytelse i bruksfasen?
 • I hvilken grad indikerer resultatene fra post-occupancy evalueringen av ZEB-laboratoriet brukertilfredshet med bygningens ytelse og generell brukerverdi?
 • Hvilke lærdommer kan trekkes fra case-studiene, basert på erfaringer og innsikter delt av informantene involvert i disse prosjektene?

Disse spørsmålene gir retning og ramme for forskningen.

Forskningen identifiserer ti sentrale aktiviteter/faktorer i de tidlige fasene av prosjekter som bidrar til bruksverdien i bruksfasen av byggeprosjekter. Disse aktiviteter/faktorene inkluderer etablering av klare mål og målsetninger, involvering av brukere, implementering av effektive kommunikasjonsmetoder, bruk av samarbeidsbaserte prosjektleveringsmodeller, etablering av tillit, bruk av lavteknologiske metoder, visualiseringsteknikker, involvering av eksperter innen bygningsfysikk, sikring av fleksibilitet i designet og fremme av teamarbeid.

Post-occupancy evalueringen av ZEB-laboratoriet indikerer generelt sett høy brukertilfredshet med bygningens ytelse og brukerverdi. Tilbakemeldinger fra brukerne fremhever noen områder som kan forbedres, som luftkvalitet, ventilasjon og teknisk funksjonalitet. Evalueringen gir verdifulle innsikter for fremtidige forbedringer og oppdateringer av bygningens design.

Videre inkluderer oppgaven en del dedikert til å trekke lærdom fra de to case-studiene, med fokus på erfaringer og innsikter delt av informantene involvert i disse prosjektene. Tilnærmingen som brukes i denne delen er historiefortelling, med formål om å formidle kunnskap og visdom oppnådd av informantene gjennom deres direkte involvering i prosjektene.

Denne forskningen bidrar betydelig til å bygge bro mellom aktivitetene i tidlige faser og brukerverdi i byggeprosjekter. Den gir innsikter i viktigheten av aktiviteter i tidlige faser, gjennomfører en omfattende post-occupancy evaluering og trekker lærdom og anbefalinger fra case-studiene. Funnene understreker betydningen av fokus på brukerverdi og samskaping av verdi i byggeprosjekter. Rapporten gir veiledning for å skape optimale arbeidsforhold og forskningsmiljøer på NTNU-campusen.

Artikkelforfatter: Sara Hajizadeh


Søk støtte til gode forslag til FoU - Frist 2. oktober 2023

Fristen for søknadene er 2. oktober og må følge retningslinjene i forskningsprosjektveiviseren. Innkomne søknader vil diskuteres i bransjerådene og i PNs styremøte 19. oktober  slik at vedtatte prosjekter kan settes i gang i god tid før jul.

Søknadsfrister 2023:

Høstsemesteret: mandag 2. oktober
(Vårsemesteret: fredag 14. april)

Forslagene sendes til senterledelsen ved Bjørn Andersen


Illustrasjon porteføljestyring

KA Eierstyring og Porteføljestyring 29. august 2023

Statsbyggs erfaringer med eierstyring og porteføljestyring

Dette blir også tematikk på ‘Prosjekt 2023′ den 21. september…

KunnskapsArena «Eierstyring og porteføljestyring» hadde et meget interessant frokostwebinar. Det var 90 påmeldte.

Byggherredirektør Marius Tunstad presenterte Statsbygg sin modell og erfaring med eierstyring på sine byggeprosjekter. Foredraget bekreftet viktigheten av god prosjekteierstyring, og Statsbygg har utarbeidet og implementert en elegant modell og metodeverk for god eierstyring for sine prosjekter.

Dette er særlig viktig i statlig sektor der samspill med politisk ledelse i ulike departementer er sentralt.

Denne orienteringen er også viktig for leverandørindustrien som har nytte av å forstå kompleksiteten som store statlige byggherer står overfor, for å forstå føringer fra ulike interessenter og andre parter.

Nok en gang en stor takk til Marius Tunstad for et flott innlegg.

(Av: Jon Lereim)

 

Opptak distribueres til partnere i Prosjekt Norge på forespørsel.

Foto av Marius Tunstad_Statsbygg

Marius Tunstad, byggherredirektør i Statsbygg.  Tidligere adm.dir i Aase, styreleder hos 

foto Jon Lereim

Jon Lereim er faglig leder for KA Porteføljestyring. Jon er professor II ved BI og har lang erfaring fra industrien.  Han har blant annet vært ansatt i ulike lederjobber på senior- og Executive-nivå hos flere store offshore-aktører.  I tillegg har han lang erfaring som uavhengig rådgiver og prosjektleder for bl.a. et vidt spekter av utbyggere og entreprenører onshore og offshore


håndtrykk mellom teknologi og forretning

Del dine erfaringer innen prosjektledelse og informasjonsledelse

Invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse om prosjeltledelse og informasjonsledelse. Resultatene vil presenteres på PROSJEKT 2023 den 21 september  - Strøm 3. Du kan delta i undersøkelsen her: 

https://nettskjema.no/a/354049

Denne spørreundersøkelser sendes til partnere i Prosjekt Norge og medlemmer i buildingSMART Norge.  Formålet er å kunne legge opp aktiviteter i Arena for Digitalisering/Endringsledelse som passer dine behov og planer på best mulig måte.

Mange spørsmål – få er obligatoriske

 • Vi utforsker hvordan du oppfatter sammenhengen mellom prosjektledelse og informasjonsledelse. Her har man ulike erfaringer og interesser – så svar på det du oppfatter som relevant.
 • Det er helt greit at du lar mange spørsmål være ubesvart. Det er en del 'åpen tekst svar', der du selv kan velge hvor omfattende du vil svare, eller bare la det stå ubesvart.
 • Det er kun spørsmålene på første side som er obligatorisk, resten er det frivillig å svare på.

Undersøkelsen er anonym

 • Dersom du har spørsmål i forbindelse med ivaretakelse av din anonymitet i svarene eller annet i spørreundersøkelsen, ta kontakt med Eilif på e-post: eilif.hjelseth@ntnu.no.
 • Svarene lagres sikkert på Nettskjema og vil kun analyseres av Jon Lereim og Eilif Hjelseth.
 • Etter presentasjonen på PROSJEKT 2023 - 21. september vil en bearbeidet presentasjon legges ut på våre nettsider.

Dine svar er nyttige for hva vi vil prioritere å gjøre videre, så vi setter stor pris om du vil sette av rundt 10 minutter til å svare på det som er relevant for deg.

På forhånd tusen takk for ditt bidrag!

Eilif og Jon


en robothode og binære tall

PMI Global undersøkelse vedr Kunstig Intelligens brukt i Prosjektledelse

En av Prosjekt Norges samarbeidspartnere - PMI - har tatt et initiativ til en undersøkelse som de kjører globalt, knyttet til hvordan kunstig intelligens er på vei inn og påvirker hvordan vi kjører prosjekter

Du er velkomment til å bidra.

Tilgang til undersøkelsen finner du her, og her finner du også informasjon om selve undersøkelsen. Det vil ta ca 5-10 minutter for de fleste å fullføre den.

Frist: slutten av september 2023.

 


Figur: ISO 19650 Informasjonskrav-og-informasjonsmodeller

KA Digitalisering: NS-EN-ISO 19650 – Informasjonsledelse, avholdt10. mai 2023

NS-EN ISO 19650 Informasjonsledelse er en serie med standarder for å forvalte informasjon gjennom hele livssyklusen til et byggverk ved bruk av BIM. Den er fastsatt som Norsk Standard. Vi ser at den i økende grad benyttes som krav til BIM/digitale leveranser i  kontrakter. Dette betyr nye muligheter og utfordringer innen prosjektledelse og digitalisering.

Det var 20 aktive deltakere på BI Nydalen som deltok på denne felles workshopen mellom Arena for Digitalisering i Prosjekt Norge og Endringsledelsesrom i buildingSMART Norge. Workshopen var fulltegnet. Over halvparten representerer byggherresiden, mens resten var rådgivere, programvareutviklere og bransjeorganisasjoner.

Det var lagt opp til en time med presentasjoner og to timer med aktivt gruppearbeid.

Praktisk gruppearbeid
De 20 deltakerne ble det inn i 4 grupper. Miro ble bruk aktivt il å dele ideer og prioritere tiltak for videre implementering.

Gruppearbeidet med tilhørende presentasjoner var lagt opp med for å man skulle sitte igjen med en plan for å komme videre i arbeidet med økt implementering av systemer for informasjonsledelse. Workshopen var dermed en praktisk start for:

Videre arbeid – som du kan gjøre selv
Det var interesse for å starte med å kartlegge informasjonsflyt for egne arbeidsoppgaver:

 • 1) Hvem har bestemt hvordan dette skal gjøres?
 • 2) Hvor kommer informasjonen fra?
 • 3) Hvem bruker denne informasjonen videre?

Videre arbeid – som vi kan gjøre sammen

Det var interesse for å møtes igjen og dele erfaringer.

I tillegg var det to områder som peket seg ut

 • Kompetanse – ønske om mer opplæring i NS-EN-ISO 19650
 • Kontrakt – hvordan sette krav til leveranser basert på NS-EN-ISO 19650

Dette er gode og konkrete forslag, men her er vi avhengig av ressurser for videre utvikling.

Ditt forslag til kommende aktiviteter etter Informasjonsledelse

Vi dekker et stort kompetanseområde med mange muligheter. Vi treger derfor ditt forslag til tema vi bør ta opp i  kommentde workshop og seminarer. Vi oppfordrer til av medlemmer i PN og bSN deler erfaringer fra egne prosjekter

Ta kontakt med Eilif Hjelseth for å ta dette videre