OSCAR

OSCAR – Verdi for eier og bruker av eiendom – hva kreves i tidligfase og gjennomføringsprosess?

  • Deltakende bedrifter: Multiconsult (prosjekteier), Veidekke, Kruse Smith, Ø Fjeld, IConsult, NSW Arkitekter, Norsk Bygg- og eiendomsforening, m.fl.
  • Deltakende forskningsorganisasjoner: SINTEF Byggforsk, NTNU, HiOA, EFL (Slovenia), KIT (Tyskland)
  • Er et BIA-prosjekt («Brukerstyrt innovasionsarena») og er finansiert av Norges forskningsråd
  • Prosjekt Norge er involvert for å bistå med spredning av resultatene
  • Prosjektet har varighet 2014-2017

Hensikten er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg slik at bygget kan bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid. Hovedmålet skal nås gjennom fire delmål:

1) Få frem kunnskap om hva som må ivaretas i en tidligfase av bygg, for å bidra til økte verdier for bruker og eier i en bruks-/driftsfase.

2) Identifisere hvordan dagens gjennomføring av planlegging, bygging og idriftsettelse («gjennomføringsmodeller») må utvikles slik at målene om verdiskaping i bruksfasen oppnås.

3) Utvikle metodikk og verktøy som kan bidra til etablering av beste praksis hos aktørene.

4) Formidle resultater til næringens aktører, bidra med kompetanseheving inn i undervisning og- internasjonale nettverk.

Bakgrunnen for prosjektet er en erkjennelse av at det er en klar sammenheng mellom hvordan vi utformer og drifter våre nærings- og yrkesbygg – og hvilke verdier den virksomheten som eier og bruker disse arealene produserer. For å få gode, tilpasningsdyktige og brukbare bygg trengs det kompetente aktører, både hos eiere, brukere, arkitekter, rådgivere og entreprenører, som har gode verktøy for beslutningsstøtte og kan kommunisere dette i prosjekter og prosesser.

Målet med Oscar er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg, slik at bygget kan bidra til god verdiskapning* for eiere og brukere gjennom dets levetid.

Vi ser på hva som kreves av kunnskap om bygg i bruk, hvordan det kan implementeres i tidligfaseplanleggingen – og hvordan man kan sikre at intensjoner og ambisjoner faktisk ivaretas gjennom planlegging, prosjektering, bygging og drift. Vi ser også på hvordan ulike gjennomføringsmodeller kan støtte opp om dette.

* Verdiskapning er ikke et entydig definert begrep. Her vil vi i hovedsak fokusere på lønnsomhet for eier og bruker, i form av bidrag til å oppfylle strategiske mål, økonomisk avkastning og effektiv kjernevirksomhet.

Mer info om prosjekt Oscar

Kontakt:  Svein Bjørberg (svein.bjorberg@ntnu.no)