Workshop for ledere om digitalisering

Workshop for ledere om digitalisering

29 september, 2016

Sted: Oslo, 15. september 2016.

Prosjekt Norge var arrangør, og professor Arne Krokan (NTNU) stod for det faglige innholdet gjennom dagen.

Oppsummering

Fortsatt bruk for prosjektledelse i en digitalisert verden

15. september arrangerte BAE-programmet i Prosjekt Norge en workshop om digitalisering for ledere. Utgangspunktet til invitasjonen var en hypotese som sa at det er fare for at den forestående digitaliseringen kan gjøre lederne til statister. Dersom lederne i BAE-næringen og andre sektorer fortsetter å henge etter i den digitale utviklingen vil andre komme til å ta de reelle beslutningene i framtida. Bedrifter som ikke tar på alvor signalene som nå møter oss daglig i media og teknologinyhetene, vil i økende grad havne i bakleksa. Ikke bare vil det gå ut over resultatene på lang sikt fordi en unnlater å innkassere effektiviseringsgevinster, men en vil i økende grad være utsatt for risiko for å bli byttet vekk til fordel for andre og mer oppdaterte leverandører med fremtidens løsninger.
Professor Arne Krokan, NTNU, ledet forsamlingen gjennom en dag med både vekkelse og kompetansepåfyll, diskusjoner og meningsbrytning om de store trendene som var på dagsorden. Han starte med å stille spørsmål om vi skal beskytte fortiden mot fremtiden, eller skal vi beskytte fremtiden mot fortiden? Samtidig pekte han på at favorittsysselen i Norge er «tilløp uten hopp» dvs. at man prater om det uten å gjøre noe med det. Dette er også en vesentlig årsak til at Prosjekt Norge har tatt initiativ til å sette digitalisering på agendaen ovenfor ledere.
Videre pekte Krokan på at nettverk er mer fleksibelt med hensyn til dynamikk og utvikling, i forhold til hierarki som begrenser seg til å dekke rutinemessige og gjentagende operasjoner. Dette betyr at de som ikke tar implementering av digitalteknologien på alvor, fort kan sakke akterut og miste konkurransekraften.
Utover dette gav Krokan innblikk i funksjoner til begreper som Internett, Instagram, DAB, BlockChain, Intelligente maskiner og nettverk som læringsarenaer for både mennesker og roboter. Digitalteknologiens viktigste oppgave er å gjøre data og informasjon lett tilgjengelig gjennom søke- og delingsfunksjoner, slik at papir ikke lenger vil være funksjonelt.

Temaer som ble diskutert i workshopen var: 

Teknologitrender og utviklingstempo
Kunstig intelligens
Robotisering
3D-printing

Diskusjonene viste som ventet at det var delte meninger om hvordan dette vil slå ut og hvordan bransjen best kan forholde seg til den teknologiske utviklingen. Det var imidlertid ingen uenighet om at disse signalene må tas på alvor. BAE-næringen og de andre næringenes aktører må ikke sitte på gjerdet og vente på andre. Endringene kommer – og vil du være med så heng på.
Viktige erkjennelser fra workshopen er at mye av denne utviklingen handler om nye måter å samhandle på. Det handler om informasjonsflyt og teknologiske plattformer for å samle data, analysere informasjon og kople aktører sammen i nye former for nettverk. Det betyr nye forretningsmodeller og nye former for organisasjoner.
 
Konklusjon

Å jobbe sammen vil få ny betydning og vil skje på nye måter. Ikke minst vil det påvirke prosjektledelsen. Et viktig budskap til Prosjekt Norges partnere, og spesielt BAE-næringen er: Det vil være like viktig med prosjektledelse i framtida, men den vil måtte finne nye måter å utøve sin nøkkelrolle på.

Presentasjonen til Arne Krokan kan lastes ned her.