men mange får det likevel…

Før Stortinget kan vedta å bruke flere milliarder kroner på en ny veg, jernbane eller universitetsbygg skal det gjennomføres en såkalt konseptvalgutredning. Hensikten med denne er å utrede alternative måter å løse et problem på. Utredningen skal munne ut i en anbefaling av et alternativ som i hovedsak skal være basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Men ulike tiltaksalternativer må sammenliknes med noe. Sammenlikningsgrunnlaget for ulike alternativer kalles gjerne nullalternativet. Enkelt sagt beskriver nullalternativet forventet videre utvikling hvis man ikke iverksetter nye tiltak på området. Hvis de utredede alternativene er samfunnsøkonomisk ulønnsomme, bør nullalternativet velges.

En ny studie av forskningsprogrammet Concept ved NTNU har sett på håndteringen av nullalternativet i samfunnsøkonomiske analyser av store statlige investeringsprosjekter.

Les mer i spalten vår «Forskning viser at ….».  Her får du de siste relevante forskningsnyhetene fra prosjekthverdagen i en populærvitenskapelig kortversjon.