Masteroppgave utført av Sara Hajizadeh ved NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk, våren 2023

Fra ambisjon til bruk: Identifisering av aktiviteter i tidlige faser som bidrar til bruksverdi i bruksfasen av byggeprosjekter: Case-studier av Energy Academy Europe i Groningen og ZEB Laboratory i Trondheim

Denne masteroppgaven skal bidra til å lukke kunnskapsgapet om sammenhengen mellom tidligfasen av byggeprosjekter og sluttresultatet. Hensikten er å forbedre verdiskapingen for brukere i bruks- og driftsfasen. Forskningen søker å identifisere sentrale aktiviteter eller faktorer i de tidlige fasene av byggeprosjekter som bidrar til verdiskapning for brukerne. To case-studier er gjennomført: ZEB-laboratoriet i Trondheim, Norge, og Energy Academy Europe-bygningen i Groningen, Nederland. Ved å kombinere intervjuer med sentrale interessenter for begge case-studiene, en post-occupancy evaluering gjennomført gjennom spørreundersøkelse samt en befaring på ZEB-laboratoriet.

Målene med denne forskningen er tredelt. For det første tar den sikte på å identifisere sentrale aktiviteter/faktorer i de tidlige fasene av prosjekter som bidrar til verdi for brukerne og bygningens ytelse i bruksfasen. For det andre inkluderer forskningen en omfattende post-occupancy evaluering av ZEB-laboratoriet, der brukertilfredshet med ulike aspekter ved bygningens ytelse vurderes. Til slutt har studien som mål å trekke lærdom og gi anbefalinger basert på case-studiene for å forbedre aktivitetene i tidlige faser og forbedre resultater i bruksfasen av byggeprosjekter. Nås disse målene bidrar forskningen til informert beslutningstaking, optimal ressursallokering og vellykket gjennomføring av byggeprosjekter. Suksesskriteriet er at bygget møter brukernes behov, øker interessentenes tilfredshet og leverer langsiktig verdi for eierne.

Forskningspørsmålene som denne undersøkelsen svarer på er som følger:

  • Hva er de sentrale aktivitetene i de tidlige fasene som bidrar til vellykket gjennomføring av byggeprosjekter, spesielt med tanke på verdi for brukerne og bygningens ytelse i bruksfasen?
  • I hvilken grad indikerer resultatene fra post-occupancy evalueringen av ZEB-laboratoriet brukertilfredshet med bygningens ytelse og generell brukerverdi?
  • Hvilke lærdommer kan trekkes fra case-studiene, basert på erfaringer og innsikter delt av informantene involvert i disse prosjektene?

Disse spørsmålene gir retning og ramme for forskningen.

Forskningen identifiserer ti sentrale aktiviteter/faktorer i de tidlige fasene av prosjekter som bidrar til bruksverdien i bruksfasen av byggeprosjekter. Disse aktiviteter/faktorene inkluderer etablering av klare mål og målsetninger, involvering av brukere, implementering av effektive kommunikasjonsmetoder, bruk av samarbeidsbaserte prosjektleveringsmodeller, etablering av tillit, bruk av lavteknologiske metoder, visualiseringsteknikker, involvering av eksperter innen bygningsfysikk, sikring av fleksibilitet i designet og fremme av teamarbeid.

Post-occupancy evalueringen av ZEB-laboratoriet indikerer generelt sett høy brukertilfredshet med bygningens ytelse og brukerverdi. Tilbakemeldinger fra brukerne fremhever noen områder som kan forbedres, som luftkvalitet, ventilasjon og teknisk funksjonalitet. Evalueringen gir verdifulle innsikter for fremtidige forbedringer og oppdateringer av bygningens design.

Videre inkluderer oppgaven en del dedikert til å trekke lærdom fra de to case-studiene, med fokus på erfaringer og innsikter delt av informantene involvert i disse prosjektene. Tilnærmingen som brukes i denne delen er historiefortelling, med formål om å formidle kunnskap og visdom oppnådd av informantene gjennom deres direkte involvering i prosjektene.

Denne forskningen bidrar betydelig til å bygge bro mellom aktivitetene i tidlige faser og brukerverdi i byggeprosjekter. Den gir innsikter i viktigheten av aktiviteter i tidlige faser, gjennomfører en omfattende post-occupancy evaluering og trekker lærdom og anbefalinger fra case-studiene. Funnene understreker betydningen av fokus på brukerverdi og samskaping av verdi i byggeprosjekter. Rapporten gir veiledning for å skape optimale arbeidsforhold og forskningsmiljøer på NTNU-campusen.

Artikkelforfatter: Sara Hajizadeh