Framtidas prosjektkompetanse! Disse doktorandene stilte opp og presenterte sine forskingstemaer for toppledere i norske prosjektfagmiljøer. De ga gode eksempler på ny kunnskap som vil komme ut av universitetene i årene som kommer.

Hovedprogrammet i Project Executive Forum 2023 satte fokus på status for prosjekt-kompetansen av i dag, og stilte spørsmålet; Er vi klar for fremtiden? Vi fikk mange gode innspill om status og utfordringer fra etablerte virksomheter og forskere, både i Norge og internasjonalt. Konferansen avsluttet med et blikk inn i fremtiden. Her er en superkort gjengivelse av essensen:

  • Mathew Azarian (NMBU): OPS i den digitale fremtiden er ikke en måte å opphandle prosjekter, men en forretningsmodell!
  • Maria Velasco (Universitetet i Agder): Prosjektarbeid er givende, men kan også medføre stress og negative påvirkninger. Støtte fra kollegaer og familie er viktig for å bygge opp under evnen til å prestere godt. Det er avgjørende å velge riktige strategier for å ta vare på menneskeressursene i prosjektarbeid!
  • Halvard Benjaminsen (Nord universitet): Dagens prosjekter skal evne å levere på bærekraft. Vi kan ikke fortsette som før. Derfor er et forretningsmessig mindset viktig fra start for å  sikre at de nye og utfordrende løsningene ikke blir valgt bort for de trygge og kjente!
  • Alessia Bellini (NTNU): Gjenbruk av ressurser er avgjørende i en framtidig sirkulær byggenæring. Vi må utnytte de riktige ressursene til de riktige tingene. For å lykkes med det må vi lytte til interessentene tilknyttet enkeltprosjektene for å forstå hva som er verdi for dem!
  • Coline Senior (NTNU): Byutvikling er for fremtiden og må engasjere innbyggerne. Skal vi lykkes å nå frem til ungdommen må vi formidle på en måte som treffer dem. Hun viste frem en spillbasert måte å la barn og unge uttrykke ønsker om fremtidig utvikling av egen by.
  • Hugo Firmo (BI): I bærekraftsamfunnet er ikke vekst det samme som før. Vekst i bærekraft betyr å ta inn dilemmaene – tenke at bærekraft er vekst, tenke kort og langt samtidig, tenke stabilitet og endring!

For ordens skyld: Håvard Skaldebø har ikke begynt på ny doktorgrad – han deler villig av sin erfaring til de unge forskerne.

Artikkelforfatter og foto: Ole Jonny Klakegg