Oppsummering – Noen høydepunkter fra FOU-prosjektene til energi

Prosjekt Norge har to pågående prosjekter knyttet til Prosjekt Norges Bransjerådet for energi, olje gass og fornybart.  Den 22 mars 2023 holdt Jon Lereim et webinar som løftet frem noen høydepunkter fra dette arbeidet, og ikke minst påpekte han at disse temaene er bransjeoverskridende og derfor bør kunne være til nytte for alle partnerne i Prosjekt Norge.

FOU-prosjektene har følgende temaer:

  • Neste generasjon digitaliserte og integrerte prosjektmodeller som ivaretar et livsløpsperspektiv og perspektiver på standardisering og implementering av Industri 4.0 i prosjektgjennomføring, samt
  • Betydning av digitalisering på prosjektledelsesprosessene og beslutningsprosesser.

Utgangspunktet var en forstudierapport som gjelder digitalisering og beslutninger i prosjektledelsesprosessene.

Det ble foretatt litteraturundersøkelser rundt temaene. I den sammenheng viste det seg at Industri 4.0 i liten grad er implementert i prosjektmodeller og gjennomføringsløp. Det samme bildet fremkom i noen avgrensete spørreundersøkelser hos Graduate studenter på den internasjonale Executive masteren innen energi på BI og blant nøkkelressurser hos norske operatørselskaper.

Hovedfunnene viste at det var stort sprik i grad av modenhet og bruk av digitale modeller og verktøy knyttet til prosjektledelsesprosessene, mens arbeidsprosessene i noe større grad har tatt i bruk digital teknologi.

Innen prosjektledelsesprosessene fremkom det også at digitale verktøy i en viss grad brukes knyttet til de strukturelle ledelsesprosessene for kost, plan og risiko, mens de relasjonelle og organisatoriske prosessene i begrenset grad har tatt i bruk digitalisering. Det gjelder for integrering og organisasjonsdesign, roller kompetanseutvikling og læring.

Videre påpeker funnene at betydning av digitalisering i beslutninger vil variere, der repetitive beslutninger i noen grad kan utvikles til autonome, mens strategiske one-off beslutninger i best fall pr dags dato vil kreve beslutningstakeres

Veien videre i dette arbeidet er å samle mer empiriske data fra sponsorene, både fra generiske modeller og fra faktiske prosjekter, for å skaffe vitenskapelig bedre datagrunnlag til analyser som kan publiseres i vitenskapelige tidsskrifter og ved forskningskonferanser.


foto Jon Lereim

 Jon Lereim  leder disse forskningsprosjektene. Jon er professor II ved BI og har lang erfaring fra industrien.  Han har blant annet vært ansatt i ulike lederjobber på senior- og Executive-nivå hos flere store offshore-aktører.  I tillegg har han lang erfaring som uavhengig rådgiver og prosjektleder for bl.a. et vidt spekter av utbyggere og entreprenører onshore og offshore.