Masteroppgave utført av Ramya Sivakumaran ved NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk våren 2021

«Slik oppnår du suksess ved sen involvering av totalentreprenør»

For tiden er det fokus på at tidlig involvering gjennom samspillskontrakter gir større muligheter for besparelser, verdiskapning og optimalisering enn det tradisjonelle entrepriseformer gjør. Ramya Sivakumaran har gjort funn i sin masteroppgave ved NTNU om hva som kan bidra til at også sen involvering i totalentrepriser blir en suksess.

Sivakumaran utførte en litteraturstudie og samlet i tillegg inn data ved å gjennomføre ni intervjuer med byggherre-, entreprenør og arkitektrepresentanter uavhengig av prosjekt. Hun fant ut at et godt prosjekteringsunderlag, god oppgaveforståelse, målrettet kommunikasjon og effektiv beslutningstaking er viktige faktorer for å lykkes med faseovergangen fra forprosjekt til detaljprosjektering. Dette er interessant for prosjektet Optimaltid, ettersom faktorene kan være betydningsfulle også ved tidlig involvering av entreprenør.

Usikkerhet og risiko

Usikkerhet og risiko i grensesnitt mellom faser i BAE-prosjekter er utfordrende. Dette er blant årsakene til at produkter ikke leveres til rett tid, pris og kvalitet. Det oppfordres til å løse disse utfordringene i prosjekteringsprosessen. Ramya Sivakumaran har derfor studert faseovergangen mellom forprosjekt- og detaljprosjekteringsfasen i totalentrepriser, med fokus på risikofordeling mellom byggherre og entreprenør. I oppgaven blir faseovergangen betraktet som en fase i seg selv, og ikke som et punkt.

Sentrale utfordringer 

Studien avdekket flere sentrale utfordringer i faseovergangen som blant annet manglende oppgaveforståelse og dårlig informasjonsflyt, i tillegg til utfordringer som urimelig risikoovergang og uenighet rundt risiko for grunnforhold. Resultatene identifiserte fire suksessfaktorer som er avgjørende for å løse disse utfordringene i faseovergangen.

Konklusjonen

Konklusjonen forteller at det viktigste tiltaket for å imøtekomme utfordringene, og dermed optimalisere faseovergangen, er å avholde jevnlige møter mellom byggherre og entreprenør i faseovergangen. I tillegg bør det settes av tid til et oppstartsmøte etter kontraktsignering. Møtene gjør det lettere for aktørene å kommunisere og bli bedre kjent med hverandre. Dette bidrar igjen til felles forståelse av prosjekteringsunderlaget og risikobildet, og redusert risiko gjennom bedre informasjonsflyt.

model av optimaltid for involvering av entreprenør

Faseovergangen fra forprosjekt til detaljprosjektering tilsvarer tidsperioden fra tilbudsinnlevering og frem til totalentreprenør begynner med sin detaljprosjektering. Risikoovergangen skjer ved overtakelsen av risiko som foregår gjennom kontraktsignering ved siste milepæl i figuren.

Artikkelforfatter: R. Sivakumaran Foto: O.J. Klakegg