Prosjekt Norge gratulerer spesielt 2 innvilgede søknader i NFR sin utlysning om samarbeidsprosjekt for større omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE).  Med bare 4 av 24 søknader som fikk tilslag er det virkelig bra gjort!

Den ene søknaden, DISCo, bygger på forskning finansiert av Prosjekt Norge, mens  Bridging the Gap er løselig knyttet til arbeid som involverer forskere tilknyttet Prosjekt Norge.

foto av Eirik Albrechtsen

«Takk til Prosjekt Norge for støtte til forutseende indikator prosjektet over flere år. Hadde ikke blitt noe Disco uten».

Målet med “Sustainable value creation by digital predictions of safety performance in the construction industry” (DiSCo) er å utvikle kunnskap og metoder for å anvende kunstig intelligens i tidlige prosjektfaser for å forutse fremtidig kontroll på ulykkesrisiko i produksjonsfasen og på den måten gi bedre støtte til beslutninger om å redusere antall ulykker i bygg- og anleggsnæringen.

Næringen har i mange år hatt en betydelig høyere ulykkesfrekvens enn andre bransjer. Det er derfor behov for kunnskap og nye metoder for sikkerhetsstyring som kan bidra til redusere antall ulykker. DiSCo vil bidra til innovative løsninger for sikkerhetsstyring i næringen med bruk av maskinlæringsteknikker på tilgjengelig data i prosjekter for å gi «tidlige varsler» om grad av kontroll på ulykkesrisiko i produksjon.

Et viktig fundament i prosjektet er å se på prosjektledelse og sikkhetsledelse som integrerte, slik at ikke bare sikkerhetsrelaterte data, men også data om prosjektet generelt vil bli vurdert for anvendelse i risikomodeller og maskinlæringsteknikker.

Prosjektet blir utført i nært samarbeid med fire industripartnere som også har deltatt aktivt i utforming av søknaden: Sporveien, Skanska, Norconsult og Safetec. Prosjektleder er Eirik Albrechtsen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU. Prosjektet finanserier to doktorgrader ved NTNU, en ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og en ved Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Sentale FoU -utfordringer som tas opp er:

1) å demonstrere hvordan suksessfaktorer i tidlige prosjektfaser påvirker kontroll på ulykkesrisiko i produksjonsfasen;

2) å utforske hvordan maskinlæringsteknikker, i kombinasjon med risikomodellering og datasimuleringer, kan bruke data fra prosjekter for å gi tidlige varselsignaler om sikkerhetsprestasjon i produksjon;

3) å demonstrere hvordan proaktiv sikkerhetsstyring gjennom maskinlæring kan gi bedre farekontroll og dermed redusere antall ulykker.

Utforming av DiSCo-prosjektet er et resultat av forskning i det Prosjekt Norge finansierte prosjektet «Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen»

foto av Carmel Linquist

Carmel Lindkvist, Tore B. Haugen og Geir K. Hansen leder et samarbeidsprosjekt som har mottatt midler fra NFR til et 3 år langt prosjekt om «å bygge bro over kløften» Bridging the Gap => Knytte tidlig planlegging og design til bruk og FM (Facility Management).

Dette er et samarbeidsprosjektet i partnerskap med KLP, PirII, NCC Building med interne NTNU -partnere fra Property Division, Mechanical and Industrial Engineering og Civil and Environmental Engineering.

Hovedmålet er å undersøke hvordan informasjon fra byggeprosjekter kan utnyttes i bruksfasen av et bygg gjennom økt bruk av digitale plattformer generelt, og bruk av digitale tvillinger spesielt.

Mer informasjon om dette prosjektet og de 3 andre som mottar finansiering er her Collaborative Project to Enhance Transformation and Value Creation in the Building, Construction and Real Estate Industry