Masteroppgave av Tor Gunnar Isdahl og Ingmar Swanink, utført ved NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk våren 2021

Problemstillingen er «Til hvilket tidspunkt i tidligfasen det er optimalt for byggherren å involvere entreprenør i sitt byggeprosjekt for å oppnå et best mulig resultat med tanke på de totale prosjektkostnadene, byggekostnadene og fremdrift fra tidligfase til overlevering.»

Oppgaven tar for seg et bredt utvalg av problemstillinger knyttet til tidlig entreprenørinvolvering og kartlegger praksis og erfaringer fra 4 case-prosjekter i privat sektor (fire fullførte mellomstore boligprosjekter). Kandidatene har gjennomført dybdeintervjuer med byggherre, arkitekt og entreprenør i alle fire prosjekt. Oppgaven ser både på tidspunktet og på forutsetningene for å få en vellykket involvering.

Det kommer frem en del viktige erkjennelser og bekreftelser i oppgaven. Her er plukket ut noen eksempel:

Om tidspunktet for involvering:

Alle fire prosjektene har hatt tidlig involvering – nærmere bestemt fra konseptutviklingsfasen. Entreprenøren og byggherren mener i utgangspunktet at entreprenøren bør involveres tidlig, mens arkitektene mener at entreprenøren bør involveres sent. Kontrollspørsmålene senere i intervjuene avslører imidlertid at i løpet av intervjuet så skifter synet og alle blir enig om at entreprenør bør involveres så tidlig som mulig – faktisk så tidlig som i behovsfasen – og at det bør alle de tre aktørene. Dette leder til refleksjoner om det kanskje handler om etablerte og fastgrodde oppfatninger og at disse kan løses opp når aktørene får anledning til å reflektere rundt saken.

Om effekten av tidlig involvering:

Et annet tema som er sentralt i oppgaven er hvilke aspekter ved prosjektet som faktisk påvirkes av tidlig entreprenørinvolvering. Figuren under er hentet fra oppgaven og illustrerer at det er ganske stor spredning i svarene (og husk at utvalget av respondenter er begrenset til 12 personer). Likevel er det interessant å se at størst positiv påvirkning mener respondentene er på brutto-netto faktoren, altså på utformingen av det fysiske resultatet. Dernest kommer direkte avledete konsekvenser som kostnad og tid. Respondentene har i mindre grad tro på at tidlig entreprenørinvolvering er positivt for estetisk utforming og responsen i markedet. Helheten tolkes til å bekrefte det som normalt brukes som begrunnelse for tidlig involvering: Det har stor betydning for å sikre byggbarhet i løsningen.

faktorer som påvirkes av tidspunkt for involvering av entreprenør
Artikkelforfatter og foto: O.J. Klakegg