Masteroppgave utført av Faustin Mushengetsi Machozi våren 20223 ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

Konkurranse med forhandling: Erfaringer fra rv. 555 Sotrasambandet

Feil og mangler i konkurransegrunnlaget, forståelse av kontrakten og laveste pris som eneste kriterium for tildeling av kontrakt kan føre til konflikter. På rv. 555 Sotrasambandet benyttet Statens vegvesen konkurranse med forhandlinger – inspirert av konkurransepreget dialog – for å få ned konfliktnivået. Et dokumentstudium og 14 semistrukturerte intervjuer med deltagere fra Statens vegvesen og alle de tre leverandørgruppene som deltok ble gjennomført for å dokumentere erfaringene fra praktiseringen av konkurranse med forhandlinger.

Gjennomføring av konkurranse med forhandling på rv. 555 Sotrasambandet

Konkurransen hadde fem faser med henholdsvis forberedelsesfase, kvalifikasjonsfase, avklaringsfase, forhandlingsfase og evalueringsfase. Noe av det spesielle med konkurransen på rv. 555 Sotrasambandet var avklaringsfasen, der byggherren arrangerte egne avklaringsmøter med de aktuelle leverandørgruppene før forhandlingene startet. Selv om Lov om offentlige anskaffelser gir omfattende føringer er det mulig å optimalisere anskaffelsesprosedyrene.

Erfaringer fra rv. 555 Sotrasambandet

I starten av forhandlingsfasen lå leverandørenes første tilbud langt over prosjektets kostnadsramme. Avklaringene og forhandlingene bidro til at Vegvesenet og leverandørene fikk felles forståelse av usikkerhetene i prosjektet på et tidlig tidspunkt. For å redusere og forbedre fordelingen av usikkerheten ble det gjort flere endringer i konkurransegrunnlaget og omfanget av prosjektet underveis. Det gjorde at tilbudene gikk ned.

Sett fra leverandørgruppenes ståsted virket den på forhånd godkjente reguleringsplanen begrensende på mulighetene for alternative tekniske løsninger som kunne forbedret eller gjort prosjektet billigere. Det var ulike meninger om OPS var rett gjennomføringsmodell, men valget kom etter en politisk beslutning utenfor prosjektets kontroll. Fra alle leverandørgruppene var det noen satt igjen med negative erfaringer fra evalueringen av tilbudene. De mente evalueringen til slutt kun handlet om pris. Tilbudet med den beste prisen ble vurdert som bedre også på de andre tildelingskriteriene. Både leverandørene og Vegvesenet mente at det var en ressurskrevende prosess hvor oppdraget var for stort for norske entreprenører og rådgivere alene.

Forbedringer i fremtidige prosjekter

Rv. 555 Sotrasambandet sin praktisering av konkurranse med forhandlinger ga Statens vegvesen og leverandørgruppene muligheter til å avklare uklarheter og usikkerhet før signering av kontrakt. Det bidro til å leverandørene ga lavere tilbud.

For etterfølgende, lignende prosjekter går anbefalingene på å få med flere leverandørgrupper til forhandlingene, legge innsats i å velge en egnet gjennomføringsmodell samt øke kompensasjonen som leverandørgruppene skal motta etter godkjent endelig tilbud.

Artikkelforfatter: Faustin Mushengetsi Machozi