Masteroppgave utført av Karen Andreassen ved NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk, våren 2022

Valg av gjennomføringsstrategi for et konstruktivt konfliktnivå i byggeprosjekt

Masteroppgaven benytter kvalitative intervju av respondenter fra fem referanseprosjekt for å høste erfaring rundt samarbeid og konfliktforebygging. Tre av prosjektene er samspillsprosjekter som praktiserer tidlig entreprenørinvolvering, mens de to andre opererer med totalkontrakt og utførelseskontrakt.

Fra litteraturen konkluderes det med at oppgavekonflikter kan være en ressurs for byggeprosjekt, gitt at virkemidlene som er brukt i gjennomføringsstrategien legger til rette for det. For å oppnå dette er det nødvendig med et samarbeid bestående av velfungerende team som frembringer konstruktive konflikter, samt konfliktforebygging som eliminerer de destruktive konfliktene. Et konstruktivt konfliktnivå vil si holde konfliktene på et slikt nivå at de involverte er komfortable nok til å ikke la konfliktene eskalere videre opp i konflikttrappen og utvikle seg videre til en relasjons- eller prosesskonflikt. Figuren under illustrerer disse begrepene.

positive konsekvenser gir konstruktiv konflikt med lavt konfliktnivå, negative konsekvenser gir destruktiv konflikt med middels og høyt konfliktnivå

Figur: Forskjellen på konstruktive og destruktive konflikter i «konflikttrappa»

For å kartlegge bruken av samarbeidsbygging og konfliktforebygging i gjennomføringsstrategien, har respondentene krysset av på en liste over 30 ulike virkemidler som kan ha vært benyttet enten i gjennomføringsmodellen eller kulturen i prosjektet. I tillegg ble respondentene bedt om å vurdere de anvendte virkemidlene etter grad av effekt i prosjektet. Fra resultatet kom det frem at følgene punkter hadde flest avkrysninger med god effekt opp mot antallet som tok det i bruk, og derfor kunne anses som gode virkemidler:

  1. Oppstartsamling
  2. Involverende utøvende ledelse
  3. Kontinuitet i nøkkelpersonell
  4. Gjennomtenkt team-sammensetning
  5. Spesialmøter
  6. Transparens kommunikasjon
  7. Gjensidig respekt
  8. Proaktiv kommunikasjon

Resultatet fra intervjuene indikerer at det finnes noen konfliktrelaterte forskjeller mellom samspill, totalkontrakt og utførelseskontrakt. I samspillet kan det være utfordrende for deltagerne å oppnå det forventede samarbeidsnivået og ikke minst sørge for at det vedvarer i neste fase. Totalkontrakt har som forventet utfordringer når det kommer til endringer i prosjektet, men også at gjennomføringsplanen fra starten av ikke er godt nok skreddersydd for det aktuelle prosjektet. Når det kommer til utførelseskontrakter vil konfliktene mest sannsynlig være hyppige konflikter om underlaget, men også mer konkrete og håndfaste svar.

Artikkelforfatter: Karen Andreassen