Kirsten Faugstad er prosjektdirektør for prosjektet Ofoten – Balsfjord. Statnett har jobbet i 6 år med konsesjonsprosess og planlegging av ny 420 kV kraftledning og utvidelse av 4 transformatorstasjoner og i 3,5 år med utbyggingen. I mars 2014 ga Statnetts styre klarsignal for bygging og i september 2017 ble siste del av ledningen spenningssatt. Det gjenstår noen ombyggingsarbeider og idriftsettelser av komponenter på transformatorstasjonene, som antas å være ferdige i august 2018. Kostnad var opprinnelig estimert til 3200 – 3700 MNOK, men pga god planlegging, raskere gjennomføring og minimalt med konflikter med reindriften er kostnaden nå redusert til 2980 – 3020 MNOK.

En ekstra utfordring med bygging i Nord-Norge er at det er store flokker tamrein som flyttes fra vinter- til sommerbeite gjennom anleggsområdene. Under flytting på våren foregår kalving i enkelte anleggsområder. Alt anleggsarbeid må stanse i disse periodene for ikke å forstyrre flokken, noe som stiller krav til god planlegging fra prosjektet og ledningsentreprenørene.

Kirsten vil fortelle oss hvordan Statnett jobber med konsesjonsprosess, planer, beslutningspunkter, kontrahering og gjennomføring. Det er strenge restriksjoner til påvirkninger av ytre miljø for en slik utbygging, samtidig som bygging med helikopter og arbeid i høyden stiller krav til gode rutiner for sikkerhet.

PMBOK Revisjon 6 :

Espen Joranger og Øyvind Johnsen vil kjøre en fortsettelse med den nye PMBOK6 etter foredraget. Espen gir en påminnelse om hovedendringene, og deretter blir det en quiz med premier på spørsmål relevant til den nye oppdaterte standarden. Det er viktig at vi som resertifiserer oss med opptjente PDU er bevisst på endringene i standarden. Medlemmer kan laste ned den nye standarden standarden fra www.pmi.org

Vi ønsker medlemmer og ikke-medlemmer hjertelig velkommen til denne samlingen i 2018. Det blir garantert et svært spennende foredrag og i tillegg veldig nyttig informasjon om den nye standarden!
For alle påmeldte er møtet gratis, sponset av Sopra Steria AS. Påmeldinger via PMIs hjemmeside.

Onsdag 28. februar 2018 kl.16.30-19.00

Sted/adresse: Sopra Steria, Biskop Gunnerus Gate 14A, (Postgirobygget), 25.etasje, 0185 Oslo.

Henvendelse i resepsjonen

Servering:

Det blir enkel servering,

Påmelding: Via PMI Norway Chapter sin Hjemmeside www.pmi-no.org