Årets prosjektkonferanse gikk av stabelen på Meet Ullevål 2. juni 2022. Denne gangen handlet det om bærekraft i, og med prosjekter.

Etter tre års pause var det stor spenning rundt det å møtes fysisk igjen. Nettverkseffekten av å møtes kunne fornemmes under hele arrangementet. Pausene ble benyttet ivrig til å friske opp kontakten med gamle kjente og treffe nye. Programmet var av høy kvalitet og de inviterte foredragsholderne leverte varene.

portrettbilde Heikki Holmås

Heikki Eidsvoll Holmås, Multiconsult, dro det hele i gang med betraktninger rundt hvem som skal ta ansvar for å gjøre fremtida bærekraftig. Både eiere, regulerende myndigheter og aktørene som utøver fag må være ansvarlige, og det ligger naturligvis et stort ansvar på prosjektledere, kanskje spesielt i tidligfase.

Jan Eilert Nilsen, Sparebank1 tok opp situasjonen for små og mellomstore bedrifter fra et finansperspektiv. Bankenes Bærekraftsbarometer viser at kundene – altså folk flest, som forbrukere og ansatte – har blitt bevisst rundt klimaspørsmål, men at de små og mellomstore bedriftene henger etter. Barometeret viser at det står bedre til i offentlig sektor enn i privat sektor, men at bærekraft fortsatt synes å bli snakket om i styrerom og ledelse mens den daglige driften har fortsatt som før. Nå haster det for de som ikke er kommet i gang.

portrettbilde Jan-Eilert Nilsen
portrettbilde Jeanett Bergan

Jeanett Bergan, Aker ASA, presenterte ambisjonen om å ta vare på jordkloden gjennom Aker Horizons. 180 års historie med aktivt industrielt eierskap skal omsettes i konkrete investeringer for framtiden. Samfunnsoppdraget er å ta vare på planeten og skape verdier samtidig. For å oppnå dette er det etablert en rekke nye selskaper som utvikler ny teknologi og bærekraftige løsninger. Et hovedpoeng i foredraget var forvaltningen av kapitalen som må benyttes til å akselerere utviklingen i ønsket retning.

Simen Moxnes, Equinor, fulgte opp med presentasjon av Norway Energy Hub – en industriell plan for Norge som en energileverandør til Europa, med lang horisont. og plasserer Norge i sentrum for å akselerere energiovergangen. Planen kan føre til 350 milliarder norske kroner i investeringer fra privat sektor. Equinor anslår at vi vil investere rundt 100 milliarder kroner under denne planen.

Selskapet har mål om å være en ledende aktør i energiomstillingen, og vil ta sin del av ansvaret for å gjøre Norge som energinasjon til et sentrum for resten av Europa og dermed vise hvordan prosjekter kan bidra til å skape en bærekraftig energifremtid gjennom avkarbonatisering av olje og gass, industrialisering av havvind, leveranse av karbonfangst og lagring i kommersiell skala, samt leveranse av hydrogen i industriell skala.

portrettbilde Simen Moxnes
portrettbilde Ole Henrik Ree

Ole Henrik Ree, Microsoft, la fram selskapets ambisjoner for bærekraft og tegnet et bilde av selskapet som nok var nytt for mange. Ikke minst gjennom bruken av datasentre over hele verden er selskapet dypt involvert i utviklingen av energisektoren. Det nytter ikke med små ambisjoner så Microsoft har like godt satt mål om 100% fornybar energi innen 2025. Et viktig poeng i innlegget var betydningen av kulturbygging i organisasjonen. Folk tar engasjementet for bærekraft med seg på jobb, så det å sikre seg de rette ressursene er avgjørende.


Med alle disse store ambisjonene friskt i minne ble deltakerne i konferansen utfordret på å peke på hva som er verd å diskutere innen prosjektfaget og bærekraft. Resultatene ble meldt inn gjennom Slido og var innspill til paneldebatten som fulgte mellom et utvalg av innlederne, supplert med Agnar Johansen NTNU, Der ble innlederne konfrontert med utfordringer fra salen på en rekke punkter og mange interessante tilleggsmomenter. Programmet skiftet deretter til de mer praktiske aspektene av utviklingen mot bærekraft, med smakebiter på hva det er som skjer i prosjektverdenen nå.


Wenche Aarseth, Nord universitet, fortalte fra forskningen på bruk av sosiale roboter i service- og helsenæringene. Et viktig poeng er at prosjektorganisasjonene må starte å ta hensyn til slik teknologisk utvikling allerede i tidligfase av prosjektene slik at det blir lagt til rette for å kunne dra full nytte av teknologien. Roboten Bella (fra TekBot) hadde demonstrativt gått rundt og servert Twist til deltakerne i ankomstområdet ved starten av konferansen, og viste at den kunne både synge bursdagssangen og servere kake til dagens konferansier, Ruth Astrid Sæter.

portrettbilde Wenche Aarseth
portrettbilde Berit Svendsen

Berit Svendsen, Ski VM Trondheim 2025, ga innblikk i VM-organisasjonens ambisjoner og arbeid med bærekraft. Verdens mest bærekraftige arrangement er målet, og det blir gjennomført målinger for å sikre at dette både skjer og blir dokumentert. Mulighetsrommet må utnyttes og det er dette som er fokuset for organisasjonen nå i utforskerfasen av forberedelsene. Engasjement av samarbeidspartnere ble fremhevet som det viktigste verktøyet for å innfri. VM på ski er både et teknologiprosjekt, et logistikkprosjekt og en sosial happening som avhenger av et enormt gjennomslag hos andre enn prosjektorganisasjonen.

Per Ola Ulseth, Entra, presenterte den fasinerende historien om norges første «sirkulære» bygg; Kristian Augusts gate 13 i Oslo (FutureBuilt, KA13). Bygget ble prosjektert og bygget med stor grad av gjenbruk (80%) av byggelementer hentet fra 25 «donorbygg» rundt om i nærområdet. Konsekvensene for byggeprosessen er betydelige ved å jobbe på denne måten. For eksempel ble prosjekteringen gjort om kanskje tre ganger i lys av hvilke byggelementer en faktisk fikk tak i, og logistikken er selvsagt ekstra krevende. Resultatet er et flott bygg som sparte miljøet for masse klimagassutslipp og som utnytter ressurser på en forbilledlig måte. Totalkostnaden økte med ca. 20% i forhold til normal bygging. Ombruk er krevende og det mangler foreløpig et markedsapparat som kan gjøre gjenbruk av byggelementer til en standard arbeidsform.  Arbeidsformen er også krevende for prosjektledelsen og beslutningstakerne og krever stor grad av smidighet og beslutningsevne.

portrettbilde Per Ola Ulseth
portrettbilde Ingrid D Hovland

Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør Statens vegvesen, la fram bærekraftambisjonane i drift av veinettet. Målet om mer mobilitet for pengene skal nås gjennom å legge til rette for utnytting av teknologi i alle prosjekter. Digitalisering og bruk av sterke krav i alle anskaffelser er virkemidlene som løftes fram. En rekke eksempler ble vist som gir et bilde av et bredt spekter av ulike måter å jobbe på, som situasjonen tatt i betraktning, er hensiktsmessig i det enkelte prosjektet. Her er det ikke «one size fits all». Å skulle levere på lavere klimagassfotavtrykk forandrer forretningsmodellen for alle involverte. For å få større utbytte jobbes for eksempel med enklere målinger.

Tor Haugnes, Neste steg Norge, leverte et fyrverkeri av et foredrag om «små tuer som kan bli store tårn» – entreprenørskap og kunnskapsutvikling som virkemidler til samfunnets vekst og bærekraft. Han påpekte at menneskene har blitt for opptatt av «what’s in it for ME», og at det vi trenger for å komme videre er en kombinasjon av stolthet av det vi kan, nysgjerrighet på det andre kan, og skaperglede ved å skape nye ting sammen. Hensikten er å skape verdi for NOEN. Vi må ha arenaer for å møtes, vi må utvikle sosiale relasjon, og vi må ha bevegelse for å lære.

portrettbilde Tor Haugnes
portrettbilde Frode Thomassen

Frode Thomassen, Bodø/Glimt, avsluttet festen med et interessant innblikk i en fotballklubbs oppbygging av organisasjon og prestasjonskultur til de store høydene og hvordan de fortsetter å utvikle dette i en tid med litt mer motgang på fotballbanen. Konseptet Action Now er en plattform for å utvikle bærekraft som er på veg inn i andre klubber i Norge og internasjonalt. Sentralt i kulturbyggingen for bærekraft er betydningen av god infrastruktur – en arena som setter standarden, og fokuset på å bygge nye prestasjoner. To viktige poeng var å ikke bruke kreftene på det som er men det som skal bli, og psykologisk trygghet i organisasjonen. Skap forbindelser av høy kvalitet mellom de rette folka, det er grunnlaget for videre utvikling.

To tidligere styreledere for Prosjekt Norge ble utropt som æresmedlemmer for sin uvurderlige innsats for senteret.

bilde av Harald Lundqvist og Ingrid Dahl Hovland med diplomer

Ingrid Dahl Hovland, Statens vegvesem og Harald Lundqvist, Avinor.

Tusen takk til alle innlederne og ikke minst alle som deltok, delte denne dagen med oss og bidro til at dette ble en flott og minneverdig prosjektkonferanse.

Vi gleder oss til vi ses igjen neste år!

En ekstra takk til dagens konferansier, Ruth Astrid Sæter, Sæter Media for utmerket trygg og profesjonell gjennomføring og Tekna, ved Sverre Røed-Bottenvann, for knirkefritt praktisk og teknisk opplegg. Takk også til Ole Jonny Klakegg for gode oppsummeringer fra dagen.