Prosjekt 2018 ble vel gjennomført med fornøyde deltagere.

Prosjekt Norge arrangerte sin årlige prosjetkonferanse med vel 220 deltagere påmeldt. Programmet la i hovedsak vekt på Ledelse, Samhandling, Gevinstrealisering og Nytteverdi. Det skapte positive tilbakemeldinger at mange innledere satte mennesket i fokus og dere interaksjon med teknologi og prosess.

Det kan nevnes at Thomas Hylland Eriksen, professor ved Universitet i Oslo,  pekte på trenden om at mennesket fyller alle mellomrom med mobiltelefonen, og at dette har erstattet den tiden som gir rom for refleksjon og hvile av hjernen. Er dette bra?

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, direktør i Norsk Olje og Gass, pekte på at for 30 år siden ble en rekke forhold knytt til utvinning på norske sokkel sett på som umulige å gjennomføre. Likevel ble det gjennomført, slik at det gjentatte ganger vise seg at det umulige var mulig. På mange måter står vi i samme situasjon i dag hvor mye blir sett på som umulig, slik at det er viktig at lærdommen fra tidlig oljealder ikke lar det «umulige» stanse oss.

Rambølls direktør Ole-Petter Thunes pekte på at vi er i en bransje hvor det aller meste blir målt og veid i kroner og timer. og vi VET at store penger skiller de gode og dårlige prosjektene.   Men for å få til de beste prosjektene påstår han at vi må bruke en langt mer verdifull valuta: tillit. Han peker på at det nå er blitt for mye fokus på teknologi, modeller og prosesser. For det handler også om 3 andre ting: mennesker, mennesker og mennesker. Det er ironisk at i en digital verden har det aldri vært så stort behov for menneskelige egenskaper som bidrar til samhandling – og da spesielt TILLIT.

Ellers tok Anders Dysvik, professor ved BI, opp dette med lederatferder og pekte på at tre viktige atferder var oppgaveorientering, relasjonsorientering og endringsorientering. Han pekte på at lav mestringsfølelse og høy rolleusikkerhet blant ledere ofte ledet til dårlige relasjoner mellom lederen og medarbeiderne og i tillegg øker risikoen for aggressiv adferd.

Det var mange andre innleder som også hadde gode innlegg, slik at tilbakemeldingene viser at deltagerne var svært fornøyd med arrangementet.

Publiserte innlegg finnes under fanen Prosjektkonferanser – HER.

Neste års konferanse vil bli en jubileumskonferanse for Prosjekt Norge som da feirer 20 år og det vil bli markert både gjennom programmet og med middag etterpå.