tre personer med vernehjelm som snakker på et kontor

Arbeidet med prosjektet «Verdibaserte avtaleformer i byggenæringen» ble innledet basert på en hypotese om at et kjerneproblem er hvilke kontrakts- og kompensasjons-former som benyttes for prosjekterings-arbeid og incentivene disse gir.

Det har “alltid” vært en utfordring at uansett hvilken kontraktsform/-kompensasjonsformat som benyttes blir incentivene uheldige;

  • ved fastpris belønnes leverandøren for å bruke juniorressurser og minst mulig tid på å skape kvalitet
  • ved regningsarbeid er det mer lønnsomt å bruke kostbare ressurser og mye tid

Ingen av disse korrelerer med levert verdi til kunden, men med dagens kompensasjons-/forretningsmodell blir dette langt mer utfordrende.

Verdien av det som arkitekter/rådgivere leveres er ikke blitt mindre, kanskje tvert imot. Her må det tenkes nytt, sannsynligvis i retning av en form for “verdibasert” prising, der prisen på leverte løsninger beregnes ut fra den verdiskapingen de vil bidra til.

For å møte alle disse utfordringene ønsker dette FoU-prosjektet å finne svar på spørsmål som:

  • Hva er fordelene og ulempene med dagens kontraktsformer og forretningsmodeller for prosjekterende og prosjektarbeid?
  • Er det mulig å definere parametere og innhente data for den verdiskapingen de prosjekterende bidrar til gjennom sine tjenester?
  • Hvordan kan fremtidige forretnings- og kontraktskonsepter utformes for å sikre at de prosjekterende incentiveres til å bidra til at prosjektene får høyest mulig samfunnsnytte (hvor prisen gjenspeiler verdien av leveransen, ikke antall timer eller andre ressurser), ta høyde for verdier som skapes av nye digitale teknologier og arbeidsformer (verdiskaping fra automatiske prosesser, data, o.l.), gi riktig prising av risiko aktørene påtar seg, osv.?
  • Hvordan bør rollefordelingen mellom aktørene i prosjekter være når prosjektmodeller, kontraktsformater, dataverktøy, osv. endres?

Prosjektet gjennomføres av forskere fra NTNU, OsloMet og Sintef i samarbeid med et antall arkitekter, rådgivere, byggherre og bransjeforeninger.

Det vil bygges videre på arbeidet fra OSCAR-prosjektet og initiativet Arkitektur skaper verdi.