Gjennomføringsmodeller i prosjekter har høy prioritet hos Prosjekt Norge og hos våre samarbeidspartnere

Hvordan påvirker dagens situasjon valget av modeller? Er vi bevisst hva vi vil med utviklingen?

Utdrag/sitat: Valet av gjennomføringsmodell er basert på evne til å definere måla, lese sin eigen situasjon og marknaden – og basert på dette utvikle ein eigna og realistisk gjennomføringsstrategi. Gjennomføringsstrategien uttrykkjer korleis vi ynskjer at prosjektet skal fungere for alle involverte – kva dei skal bidra med, korleis dei skal samhandle, og kva dei skal sitte att med etterpå. Like viktig er at gjennomføringsstrategien skal leie fram til eit resultat som er best mogleg for samfunnet, investorar og brukararar, innafor rammene av tilgjengelege ressursar og ønska investeringsnivå.

Les hele artikkelen bygg.no, og