Først og fremst – Tusen Hjertelig Takk til OPAK og Stamhuset og alle involverte for inititativ og perfekt ramme rundt dette partnerforumet.

Velkommen, ved Jan-Henry Hansen, OPAK

 • Om Stamhuset, ved Elizabeth Kloster, en organisasjon som jobber med å få unge inn i/tilbake til arbeidslivet og bekjempe utenforskap, man betrakter alle aktivitetene som prosjekter, dette lærer mange erfaringer til de unge, ca. 50 unge gjennom systemet siden oppstart, Stamhuset stod for både servering og musikk til partnerforum
 • Introduksjon til partnerforum og Prosjekt Norge, ved Linda Sunde Eriksen, styreleder Prosjekt Norge
 • Presentasjon av ny daglig leder for Prosjekt Norge, ved Daniel André Eriksen

Kåring av Årets prosjekt 2020-2022, det var syv nominerte prosjekter:

 • Førsteplass ble tildelt prosjektet: Høgskolen på Vestlandet (HVL) nybygg K2, Kronstad, Bergen, byggherre Statsbygg, offisielt åpent 4. september 2020
 • Andreplass ble tildelt prosjektet: Tønsbergprosjektet, nybygg Somatikkbygg, Tønsberg, byggherre Sykehuset i Vestfold HF, overlevert 12. august 2021

Innlegg: «Videomøter kveler viktige leirbål», ved Tor Sporsem, SINTEF Digital

Tor ga en rekke eksempler på yrker der utøverne innehar kunnskap/ekspertise som det ikke er mulig å skrive ned slik at disse ferdighetene kan overføres til andre. Men, kunnskap kan overføres, ved å arbeide sammen, som i den flere tusen år gamle lærlingordningen. Og, dette skjer i møter der man utveksler erfaringer og historier, dette er en parallell til leirbålet, der man gjennom tusenvis av år delte historier om dagens jakt.

Slike leirbål finnes overalt i arbeidslivet, men etter epidemien er mange av disse avviklet og forsøkt erstattet med digitale/virtuelle utgaver.  Videomøtene fungerer derimot ikke som leirbål, det er ingen møterom/kantiner man henger igjen i før eller etter møtet, dermed fortelles det ikke historier på samme måte.

Digitale arenaer kan kanskje fungere for folk som allerede kjenner hverandre godt fra før, men ikke overfor nye medarbeidere, uten en etablert relasjon og erfaring med å omgås. Det er et paradoks at digitalisering hemmer noe som har fungert før.

Tor avsluttet med tre anbefalinger:

 • Identifiser den enkeltes tause kunnskap. Hva ville du ikke kunne skrive ned slik at din etterfølger kunne lære det?
 • Sitt fysisk sammen med nye folk i starten.
 • Lag arenaer hvor spontan kunnskapsoverføring kan finne sted.,  Det krever ingen ledelsesinnsats for å organisere at dette skjer bare forutsetningene er til stede.

Innlegg: «Fra Trainee til PL i Oslo VAV», ved Hanne Dokmo Bråten, Oslo Kommune

Hanne  er utdannet sivilingeniør fra marin ved NTNU. Hun fortalte om hvordan hun har opplevd først et traineeløp på 18 måneder, med rotasjon mellom ulike roller, fra håndfaste arbeidslag til prosjektering. Deretter fikk hun oppgaven som prosjektleder, med alt ansvar. For å støtte henne i sin første jobb som prosjektleder er det essensielt med en mentor som hun kan spørre om alt.

Prosjektet hun leder er i Markveien i Oslo, sammen med Bymiljøetaten, der gaten skal gjøres mer helhetlig og bedre tilrettelagt for gående og syklende. Når det likevel skal gjøres arbeid i gaten benyttes anledningen til å skifte/rehabilitere gamle vannledninger og lage ny føring for overvann ut i Akerselva gjennom en «rensetrapp», som også blir et dekorativt element

Innlegg: «Trainee», ved Helene Storlien, Traine Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS

Helene er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi fra NMBU. Hun har alltid vært interessert i prosjektledelse og under studiet arbeidet hun som del av UKA i Ås 2020, der hun også lærte mye om prosjektledelse. Etter utdannelsen fikk hun jobb i et toårig traineeprogram i NRVA, med rullering til Lillestrøm Kommune. Hun er med i to prosjekter:

   • Nye RA2, der hun er controller, det skal utvides et renseanlegg, budsjettet er på ca. 2 mrd kroner frem mot 2030
   • Vannledning Sandbekken – Sørlihavna, der hun er assisterende prosjektleder, her skal det økes reservevannskapasiteten, budsjettet er på ca. 85 mill kroner, ferdig 2024

Det ha vært en bratt læringskurve, hun har fått mye ansvar tidlig, og mange spennende oppgaver. Traineeordningen fungerer nokså bra for overføring av taus kunnskap, men hun måtte først lære hva hun skulle spørre om.

Innlegg: «Fra masteroppgave til byggeplass», ved Terje Øvergaard Dahlberg, Consto

Terje er utdannet sivilingeniør fra bygg ved NTNU. Under studiet hadde han sommerjobb ved Strinda Hageby i Trondheim, og der forstod han virkelig hvordan lean-prinsippene om taktplanlegging og metaforen om et «tog» som beveger seg gjennom et bygg fungerer. Men, etter endt studium og han var kommet i jobb, fant han ikke «toget» på byggeplassen, og lurte på hvorfor får vi det ikke til? Terje ga en kort innføring i teorien om takt og tog, og forklarte også at siden det ikke er noen buffertid mellom vognene, er opplegget sårbart for forsinkelser.

I masteroppgaven så Terje på hvordan forhindre og håndtere forsinkelser, og fant at hovedårsakene til forsinkelser er manglende forpliktelse til planen og det som gjerne kalles «forsinkelsesparaden», altså at forsinkelse hos ett fag forplanter seg gjennom de etterfølgende fagene. En informant med sterk tro på modellen svarte når Terje spurte om hvordan man kan forhindre forsinkelser følgende «Hele cluet e at vi blir ikke forsinka». Tross dette avdekket Terje mange ulike grep for å forhindre forsinkelser, med vekt på aktiv dialog, inkl. gjennom fysiske ukentlige/daglige møter for planlegging og koordinering.

Han fikk i jobben i Consto prøve dette i praksis på byggeplass, som ung teoretiker, og innså da at dette dreier seg om ekte farer, penger og folk. Det ga noen del knekker i selvtilliten, men han stod på at funn fra masteroppgaven skulle implementeres, «brick by brick», og etter hvert gikk det bra. Han hadde ingen formell mentor, men kunne spørre folk i teamet med lang erfaring, og ser at de såkalte «daily huddles» er en form leirbål, som Tor Sporsem snakket om.

Gruppearbeid:

Daniel André Eriksen fasiliterte en økt med gruppearbeid der deltakerne skulle diskuere hvordan vi kan legge til rette for at unge skal få muligheten til å vise sin kompetanse i prosjekter når bransjen stiller høye krav til erfaring:

  • Hva krever dette av bransjen?
  • Hva krever dette av de erfarne/ mentorene?
  • Hva krever dette av de unge?
  • Ikke overraskende resulterte dette i et stort antall forslag, som vi tar med oss videre i arbeidet med å tilrettelegge for yngre medarbeidere i prosjektorienterte virksomheter

Til slutt ble deltakerne bedt om å bidra til to ordskyer i Menti, om spørsmålene:

  • Hvilke muligheter og utfordringer gir digitalisering i prosjekter?
  • Hvilke muligheter og utfordringer gir bærekraft i prosjekter?

Innlegg: «Ølbrygging», ved Einar Michelsen, FoU-leder OPAK:

  • Einar brukte lysark, video og fysisk utstyr til å gi deltakerne en innføring i kunsten å brygge øl, noe mange OPAK-ansatte er involvert i, både hjemme og i selskapets eget «mikrobryggeri» i kjelleren.
  • Partnerforumet ble avsluttet med prøvesmaking av ulike typer OPAK-brygg sammen med hyggelige samtaler og deilig tonefølge fra Stamhusets jazztrio.

 

(Sammendrag: Bjørn Andresen, senterleder)